El cicle de l'aigua

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,46 KB

 
L'aigua passa de la hidrosfera a l'atmosfera per evaporació. En refredar-se, es condensa i es formen els núvols. Amb la precipitació l'aigua és tornada a la terra en forma líquida o sòlida, i a partir d'aquest moment pot seguir diversos camins: l'escorrentia superficial, que consisteix en un desplaçament sobre la superfície terrestre cap a les zones més baixes, de manera lliure o canalitzada en els rius; la retinguda, la quantitat de la qual està en funció de les característiques del sòl, del clima i de l'acció dels éssers vius que la incorporen, i la d'infació q travessant les capes permeables del terreny s'incorpora a les aigües freàtiqes, donant lloc a l'escorrentia subterrània, que circula cap al mar. L'aigua que es va incorporar a la biosfera retorna a l'atmosfera per transpiració i unida a l'evaporació ocorreguda sobre la superfície terrestre es denomina evapotranspiració.