Eines de la biotecnologia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,89 KB

 

La biologia molecular: es coneixia la maquinària bàsica de la vida i es començava a entendre com es regulaven els gens.La invenció de la tecnologia va permetre l’ésser humà dissenyar molècules d’ADN que no existien en la natura.EINES DE LA BIOTECNOLOGIAServeixen per manipular l’ADN.Per tallar: Els enzims de restricció. Tallar l’ADN.Per enganxar: L’ADN-lipasa. Unir fragments d’ADN.Per copiar: Els plàsmids. Petites molècules circulars d’ADN amb la capacitat d’autoreplicar-se . Els plàsmids es fan servir com a vectors en enginyeria genètica.Boyer i Cohen van ser els primers en introduir informació  genètica humana dins d’un bacteri.La biotecnologia es: Neix el 1975,com a indústria ,és un conjunt de tècniques que permeten modificar l’ADN per tal d’obtenir-ne un resultat concret.Genoma: Es tot el conjunt de material genètic d’un organisme.Clonar: Fer copies de qualsevol cosa, hi ha dos tipus de clonació:Clonació molecular: Quan fem copies d’un tros d’ADN inserit dins d’un bacteri.Clonació d’animals complets: Quan fem copies d’un animal sencer.

APLICACIONS DE LA BIOTECNOLOGIAFabricació de proteïnesTotes les cèl·lules i els teixits del nostre organisme contenen proteïnes amb funcions ben diferents:Reguladores(hormones), defensives( anticossos), transportadores (hemoglobina).(La reacció en cadena PCR,  es la tècnica que permet amplificar mostres d’ADN. Mullis.) 1.Obtenció d’organismes transgènics Els organismes transgènics són modificats mitjançant la manipulació genètica   i porten un gen estrany( transgèn ).OMG: organisme genèticament modificat.Les persones a partir de la selecció artificial ens ha permès modificar tan animals com plantes.La biotecnologia ens permet millorar genèticament introduint en l’espècie un gen que no li és propi.EX: el blat de moro que te la resistència a la plaga.Per aquesta planta es fa servir un bacteri que només afecta a un determinat tipus d’eruga, quan l’eruga insereix aquest bacteri mort. El bacteri es introduït dins de la mateixa planta de forma natural. Les cèl·lules de la planta ara poden generar plantes portadores d’aquesta proteïna i seran més resistents a la plaga.Obtenció de cèl·lules mare i clonació.Les cèl·lules mare són cèl·lules no diferenciades susceptibles de convertir-se en cèl·lules d’altres tipus de teixit: cèl·lules cardíaques, de la pell..Poden curar moltes malalties.TIPUS DE CÉL·LULES MARE:Cèl·lules mare embrionàries: Procedents d’embrions. El seu ús presenta problemes ètics..Cèl·lules mare procedents de cordó umbilical o d’adults: El seu ús no presenta problemes ètics.Cèl·lules mare introduïdes : s’obtenen de cèl·lules adultes de la pell.James Thomson les va descobrir. L’objectiu es convertir aquestes cèl·lules en cèl·lules diferenciades que no provoquin el creixement de tumors.Per a que es fan servir els virus?A dintre seu porta el material genètic que podem modificar.Els virus tenen una enorme capacitat genètica d’infectar les cèl·lules amb el seu material genètic nociu.CLONACIÓÉs el procés de crear una còpia idèntica de quelcom Prové de Klan.S’ha de tenir en compte:És necessita clonar les molècules.Ser part d’un animal ja desenvolupat.Clonació molecular: S’utilitza en una amplia varietat d’experiments biològics i les aplicacions practiques van des de la presa d’empremtes dactilars o producció de proteïnes.Clonació cel·lular: Consisteix a formar un grup d’elles a partir d’una sola. És una tasca difícil ja que necessites unes condicions de medi especifiques . L’ús de cèrcols de clonació es una tècnica útil de cultiu de teixits.Clonació reproductiva: es basa en la creació d’una copia genèticament idèntica a una copia actual anterior d’un ésser o animal. Te baix rendiment i comporta a certs riscos i problemes epigenètics.Ovella dolly primer mamífer clonat a partir d’ADN derivat d’una adulta.Clonació terapèutica: és legal té finalitats mediques. Consisteix a fusionar el nucli d’una cèl·lula adulta i per crear un embrió a partir del qual s’aïllen cèl·lules mare embrionàries compatibles amb el futur receptor del teixit.Clonació de substitució: combinació de la clonació reproductiva i la clonació terapèutica.Produirà la clonació parcial d’un teixit per realitzar un transplantament.FAVOR DE LA CLONACIO HUMANA TERAPEUTICA.Quan un òrgan o teixit ha estat danyat cal regenerar o realitzar un transplantament . Encara que tenen diverses dificultats: trobar un donant, pot ser rebutjat, o la impossibilitat de ser trasplantat.La clonació humana esta exposada a totes les observacions ètiques i jurídiques que l’han condemnat àmpliament. Segons l’església reafirma l’oposició que la posició de les persones poden denominar l’existència d’altre.Teràpia genètica.Aquesta teràpia consisteix en la inclusió de gens en el cos del pacient amb la finalitat de solucionar alguna deficiència del seu genoma.  Podem dir que un gen normal s’insereix en la cèl·lula de l’òrgan defectuós del pacient per reemplaçar un gen que no funciona correctament.Corregeix les malalties genètiques.Hi ha dos tipus de teràpia per aplicar-se:In vivo: s’introdueix en el pacient l’ADN recombinant mitjançant un virus.Ex vivo: s’extreuen les cèl·lules del pacient, es cultiven amb l’ADN recombinant desitjat i després les cèl·lules modificades es tornen a introduir en el pacient..Identificació genètica (medicina forense)TEMA 5-SALUT I MALALTIASalut: Un estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols com l’absència de malaltia.Malaltia: Es pot definir com una alteració de l’estat de salut, és a dir, la pèrdua transitòria o permanent del benestar físic, psíquic  o social.Qualitat de vida:  És defineix com el grau de benestar, felicitat i satisfacció, que li permet actuar i sentir la seva vida de manera positiva. També depèn de les seves relacions socials i el seu entorn.L’esperança de vida en néixer es un dels seus principals indicadors.Hi ha malalties genètiques degudes alteracions en el genoma. El defecte genètic es la causa directa de la malaltia.El genotip no determina directament la malaltia sinó la preposició a patir-la.Les malalties congènites son un grup de malalties relacionades amb la genètica.Es manifesten des de el naixement, durant el desenvolupament embrionari o part.Ambients on la salut pateix les malalties:,Ambient que t’envolta,En el mateix organisme,En l’entorn sociocultural,En els hàbits de vida,Agressions ambientals físiques:Radiacions ionitzants: Forma d’energia que es capaç de modificar l’estructura de la material i Sorolls: Alteracions en el so i en el comportament.Agressions ambientals químiques:Contaminació de l’aire: La industria ,la calefacció modifiquen la composició del aire afegint compostos que afectant a la salut. amb monòxid de carboni: Afecta al transport d’oxigen a la sang.Diòxid de sofre: Dificultats respiratòries-òxids de nitrogen: Afectant als pulmons i son tòxics.partícules en suspensió :poden ser solides i liquides (fum i aerosols) provoquen afeccions en les vies respiratòries i pulmons.Contaminació en l’aigua: L’ús domèstic i industrial degrada l’aigua amb contaminants.Orgànics: Aigües fecals i residus ramaders.Inorgànics: Son nitrats i fosfats dels adobs també àcids i sals minerals.Biològics: Son els microorganismes.Contaminació dels aliments: Un aliment esta contaminat quan hi ha presents substancies estranyes. En ingerir-les poden tenir efectes sobre la salut, tot i ser petites.Les malalties infecciosesSon aquelles causades per microorganismes patògens: bacteris, virus, protozous i fongs.Bacteri: és un organisme unicel·lular sense nucli. Quan els bacteris es multipliquen a l’interior del cos, van destruint les cèl·lules i els teixits pròxims. Fabriquen toxines que es reparteixen a través de la sang i causen símptomes més greus de la malaltia.Virus: No es poden reproduir per si mateixos. S’han d’introduir fins d’una cèl·lula , a l’interior de la qual es reprodueixen de manera que es forma un gran nombre de virus.La destrucció de les cèl·lules causa la malaltia.Protozous: son organismes unicel·lulars amb el nucli definit (eucariotes.)Fongs: Son organismes unicel·lulars o pluricel·lulars amb nucli definit( eucariòtics)No acostumen a causar malalties en els individus sans sinó en aquells que ja han estat afectats.Transmissió de les malaltiesContacte directe: Malalties en la pell, en l’aparell respiratori i de transmissió sexual.Per mitja de l’aigua: aigua contaminada.Per mitja d’animals: Son vectors de malalties.(mosquits)Per mitja d’aliments:  quan es reguen amb aigua contaminada o son manipulats.DesenvolupamentFases:INFECCIÓPERÍODE D’INCUBACIÓPERÍODE AGUT,PERÍODE DE DECLIVICONVALECÈNCIA.Prevencions.No beure aigua de rierols o fonts.Conservar i manipular els aliments segons les normes.Escalfar be els menjars preparats.Renta be les verdures i fruites.Rentar-se les mans.Utilitzar preservatiuDEFENSA.Mecanismes específics de densa que van dirigits contra cada microorganisme concret que entri amb contacte amb nosaltres. Elaboren una estratègia de defensa concreta constitueixen el sistema immunitari.Mecanisme inespecífics de defensa: ens defensen davant de qualsevol infecció.Mecanismes inespecífics:La pell, les mucoses la inflamacióMecanismes específics: el sistema immunitariEls glòbuls blancs de la sang anomenats limfòcits. Son capaços de reconèixer els microorganismes del nostre cos.DOS TIPUS:B I TAltres molècules que tenim en l’organisme que son reconegudes per cèl·lules del sistema immunitari s’anomenen antígens. B i anticossos.Son unes proteïnes també anomenades immunoglobulines que s’uneixen als antígens. Els produeixen els B. Els microorganismes coberts d’anticossos queden marcats a fi que altres glòbuls blancs els destrueixin.TQuan un virus infecta una cèl·lula deixa fora les proteïnes que formen el seu embolcall.T reconeixen aquestes proteïnes que actuen com antígens i destrueixen les cèl·lules en què els troben. D’aquesta manera eviten que el virus es reprodueixi. Cada T o B reconeix un antigen determinat i s’activa quan el reconeix.Trastorn del sistema immunitari.Malalties autoimmunes: es produeixen quan el sistema reconeix com a estranya alguna molècula del nostre propi organisme.Al·lèrgies : apareixen quan el sistema respon a antígens als quals no hauria de respondre en condicions normals.TRACTAMENTSContra malalties causades per bacteris:Es tracten amb antibiòtics, unes substancies que resulten tòxiques pels bacteris i innòcues per a les persones.Fleming va descobrir la penicil·lina.Tractament contra malalties causades per protozous i fongs( LA MALÀRIA)Es fan servir, antiprotozoaris i fungicides. Poden resultar una mica tòxics per a les persones.Tractament contra malalties causades per virus: (SIDA)Son les mes difícils de tractar ja que així que els virus s’introdueixen en les cèl·lules es difícil atacar-los. Alguns medicaments alleugen els símptomes però al final es el nostre propi organisme qui ha de vèncer la infecció i eliminar el virus. S’han desenvolupat fàrmacs com per alguns virus concrets. S’anomenen antivirals.Les vacunes (LA VEROLA)Des de l’antiguitat s’ha descobert que algunes persones patien malalties i se’n refien ja no les tornaven a patir, s’havien immunitzat. Les vacunes tenen aquest objectiu contra una sèrie de microorganismes patògens . Per fer-ho s’injecta aquell mateix microorganisme, en fragments, mort o afeblit. Ens fan desenvolupar anticossos. Produeix cèl·lules de memòria i si aquell bacteri o virus entra al nostre cos el organisme sap com reaccionar evitant la infecció.Raons perquè no hi ha vacunes per a totes les malalties:Social: s’investiga més en les malalties que afecten persones que viuen en el món desenvolupat.Científic: els microorganismes tenen estratègies defensives, de manera que fabricar vacunes contra algunes malalties es molt complex.El VIH es la vacuna que mes resistència han posat, es un virus que es modifica ràpidament canvia les proteïnes de la seva coberta i l’objectiu es la creació del poli-embolcall.Malalties tumorals i el càncerTumorals: s’anomena a l’excés de cèl·lules que el cos no necessita. Tipus de tumor:Benigne: no es desplaça del lloc inicialMaligne: es desplaça i penetra per altres parts del cos.Origen d’un tumorLes cèl·lules del cos es divideixen moltes vegades, en cada divisió s’ha de duplicar l’ADN per tant hi poden aparèixer mutacions. Quan una cèl·lula acumula diverses mutacions que afecten la divisió cel·lular i a la seva capacitat de desplaçar-se.Càncer: gairebé tots els càncers són produïts per anormalitats genètiques de les cèl·lules transformades: efectes ( tabac , radiacions..)TRACTAMENTS: Cirurgia,Radioteràpia,Quimioteràpia,Tractaments hormonals,Immunoteràpia.Malalties endocrines o nutricionals:Alteracions dels enzims o de les hormones que intervenen en el metabolisme.Malalties en les glàndules endocrines o dels òrgans que intervenen en el metabolisme.DIABTES I OBESITAT Diabetis: malaltia crònica que es produeix per la deficiència total o parcial d’insulinaSi no hi ha prou insulina la glucosa s’acumula a la sang.Pot tenir un origen genètic o per un consum excessiu de calories.(dieta equilibrada, esport, injectar-se insulina)Obesitat: es un excés de greix corporal causat per factors hereditaris , endocrins , metabòlics i ambientals .És produeix quan s’ingereix més calories del comte al cos.

Entradas relacionadas: