Economia3,4,5

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,79 KB

 
FLUIX CIRCULAR DE LA RENDA:empreses:unitats economiqes d produccio.families:consum,estalbi,propietaries dels factors productius.s.public:maximitzar beneficis.s.financer:canalitzar l'estalbi cap a l'invencio.s.exterior:relacions entre una economia i la resta del mon.VALOR AFLEGIT:utilitat suplementaries q la preduccio aporta a les coses,donan-les un valor superior.TECNOLOGIA:conjunt d procediments,eqipos productius i maqines q combinene tots els factors amb la finalitat d produccio d un be.EFICIENCIA TECNICA:una tecnologia A es tecnocament mes eficient q una B quan per produir la mateixa quantitat d sortides utilitza menys factors en la A q en la B.EFICIENCIA ECONOMICA:una teconologia A es economicament mes eficient q B si per produir unamateixa quantitat d sortides,la A es mes barata q B.COSTOS DE PRODUCCIO:COST FIX(CF):costos independents d la quantitat produida.COST VARIABLE(CV):cost relacionat abm el nivell d'activitat d l'empresa.COST TOTAL(CT):CT=CF+CV.COST MITJA CMI=CT/Q.COST MARGINAL:l'increment del cost total quan aumenten la produccio en una unitat(es resten el dos valors).INGRES TOTAL:IT=P.Q.BENEFICI:B=IT-CT. INGRES MARGINAL:l'increment de l'ingres total quan aumenten la produccio en una unitat.INGRES MITJAN(IMI) IT/Q. ECONOMIA D'ESCALA:F(K.L)=Q a llarg termini tots els factors son variables1-F(2K.2L)>2Q.rendiments creixents a escala.2- F(2K.2L )<2Qrendiemnts decreixents a escala.3- F(2K.2L )=2Q rendiment constat a escala

MERCAT:es un lloc fisic on es troben compreadors(demanda,families) i vendedores(oferta,empreses)DEMANDA:quantitat d un be q els compradors estan dispostats a adquirir per cada nivell d preu.depen 1-del preu del be en questio2-del preu dels altres bens:*bens complementaris(cafe/sucre);si aumenta el preu del cafe,baixa la quantitat de sucre*bens substitutius:(cafe/te):si aumenta el preu del cafe,aumenta la quantitat del consum de te.3-de la renda dels consumidors*bens normals:aumenta renda-aumenta Q demanda d'una forma +/- proporcional.*bens inferiors:aumenta renda-disminueix Q demanda*bens d luxe:aument venda:aumenta Q demanda mes q proporcionalment4- dels gustos dels consumidors.FUNCIO DE DEMANDA: -la quantitat demanda es decreixent respecte el preu(grafic,curva para abajo).L'OFERTA :quantitat d'un determinat be 0 servei q les empreses estan disposats a vendre per cada nivell de preu.depen de: 1-preu del propi be2-del preu dels factors productuis(nivell del salari,preu d materies primeres i energia)3-d la tecnologia4-de la expectativa d factura(E) formula para todos Qº=F(P) Qº(grafic,linia recta para arriva)DEMANDA grafics:moviment(sobre la misma linia)desplaçament(para dreta o esqerra).OFERTA grafics moviment:curva para arriba)desplaçament(cap a l'esqerraa i amunt)

Entradas relacionadas: