Economia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,37 KB

La Demanda es la quantitat d`un be que els demandants estan disposats a adquiririr a un preu determinat.
Els factors que condicionen la demanda
- El preu del be en qüestió com mes car es un producte el demandant adquirira menys quantitat i com mes barat es, mes en compraria.
- El preu dels bens relacionats es la relacio que hi ha entre les funcions d`uns bens i altres.
Bens complementaris son els que consumeixen conjuntament(els cotxes i gasolina).
Bens substitutius son aquells que en utilitzar-los o consumir-los se n`exclouen altres que satisfan en mateixa necessitat(el te i el cafe, la scarina i el sucre).
- La renda disponible es un increment de la quantitat de tots els bens i serveis.
Bens inferiors son bens que es demanen menys quan augmenta la renda dels demandants.
Bens normals la quantitat que es demana augmenta en la mateixa proporció que la renda dels demandants.
Bens de luxe son bens que donen prestigi social a qui els consumeix.
La corba de la demanda es la representació grafica de la funció de la demanda, la qual mostra les diferents quantitats d`aquest be que els compradors estan disposats a adquirir a cada preu.
La Oferta es la qquantitat d`un be que les empreses estan disposades a produir a un preu determinat.
Els factors que influeixen sobre la oferta
- El preu del be en qüestió com mes elevat es el preu que poden cobrar pels productes al mercat, mes gran es la quantitat que les empreses estaran disponibles a produir.
- Els costos dels factors de producció son les possibilitats de producció d`una empresa depenen de la quantitat i qualitat dels recursos productius.
- Els objectius empresarials es la empresa que ofereix un nombre d`unitats als mercats.
La corba de l`oferta mostra les diferents quantitats d`aquest be que les empreses estan disposades a produir a cada preu.
L`equilibri del mercat es aquell punt en el qual els plans dels consumidors i de les empreses coincideixen.
- Exces de demanda hi ha una escassetat.
- Exces d`oferta hi ha una abundancia de productes.
Els canvis en les condicions de mercat
- Moviment sobre la corba de la demanda com mes elevat es el preu, mes petita es la quantitat de demanda i com mes baix es el preu, mes gran es la quantitat de demanda.
- Moviment sobre la corba de l`oferta com mes elevat es el preu, mes gran es la quantitat que estan disposats a oferir els productes i com mes baix es el preu, menys quantitat oferiran els productors.
L`Elasticitat- preu de la demanda mesura la sensibilitat de la quantitat de demanda davant les variacions en el preu del be en questio.
- Elasticitat-preu igual a u(Ep=1) si la quantitat de demanda i els preus varian en la mateixa proporció.
- Elasticitat-preu mes gran que u(Ep>1) el percentatge de variació de la quantitat de demanda es superior al percentatge de variacio dels preus.
- Elsticitat-preu mes petit que u(Ep<1) el percentatge de variació de la quantitat de demanda es inferior al percentatge de variacio dels preus.


Els mercats de competencia perfecta la produccio es barata i es venen productes homogenis.
Els mercats de competencia imperfecta una o mes empreses poden influir sobre el preu amb mes o menys intensitat.
- Monopoli una unica empresa produeix tat el be o servei existent, i part influir sobre el preu o la quantitat que cal produir.
- Oligopoli intervenen poques empreses.
- Competencia monopolistica hi ha moltes empreses que ofereixen productes similar y que tenen la mateixa fució.
Els criteris per a classificar els mercats
- Gran concentració es el nombre d`empreses o venedors que hi ha al mercat.
- Influencia sobre el preu en la majoria dels casos els venedors influeixen significativament sobre el preu.
- Gran d`homogeneïtat un mercat es homogeni quan els seus productes son intercanviables.
- Intensitat de la compentencia son les empreses que lluiten dins al mercat per a vendre mes.
- Gran de transparencia es la quantitat d`informació de que disposen tant els venedors com els compradors.
- Llibertat d`entrada i sortida son els obstacles amb els quals topa una empresa per a accedir o per a sortir d`un mercat on ja hi ha altres empreses: (barreres).
Les barreres d`un mercat si impedeixen l`acces al mercat de noves empreses o la sortida.
- Les barreres d`entrada son factors que impedeixen d`entrada de novas empreses en un mercat. Avantatge en costos si una empresa es capaç de produir mes barat que qualsevol altra empresa del sector. Diferencia del producte es produeix quan la qualitat, el disseny o la funció dels productes son tan significatius per el consumidor. Inversions de capital necessiten inversions en la maquinaria.
- Les barres de sortida son els costos que hauria d`assumir qualsevol empresa per abandonar un mercat determinat.
El mercat de competentcia perfecta facilita per accedir al mercat.
- Producció barata produir no es car.
- Mercat homogeni no hi ha difirencias en la qualitat.
L`volucio del mercat de competencia perfecta
-
Creixement quan els venedors obtenen benefici extraordinaris.
- Saturació amb l`entrada de nous venedors augmenta l`oferta del be.
- Estancament a causa de l`exces d`oferta, els beneficis extraordinaris desapareixen i algunes empreses abandonen el mercat.
- Estabilització de nou hi ha mes empreses que abandonen el mercat i les poques que sobreviuen recuperar els beneficis.
El Monopoli es una unica empresa que cobreix tota la demanda, i decideix quant produeix i a quin preu.
- Acces exclusiu a un recurs l`empresa que controla un factor de producció imprescindible per a obtenir un be o servei. Patents son una forma de protecció legal per la qual es reconeix.
Concessions administratives el sector public te moltes vegades en exclusiu el dret de produir un be determinat o prestar un servei.
- Naturalesa del servei prestat diverses empreses en un mateix mercat.
- Avantatge en costos si una empresa produeix a un cost inferior al dels seus competidors, dominara el mercat
L`Oligopoli
- Poques empreses
un nombre d`empreses es reparteix la quota total del mercat.
- Mercat homogeni son productes substitutius perfectes.
- Fortes inversions de capital (barrera d`entrada) la produccio de bens i serveis en els mercats oligopolistes requieren tecnologies que nomes estan a les empreses grans.
Sense col-lusió no hai competencia
- Politiques comercials (d`anticipació) cada empresa intenta endevinar les accions dels competidors per actuar conseqüement.
- Guerres de preus si una empresa oligopolistica redueix el preu de venda i les altres no ho fa.
- Lideratge de preus tenen que negociar les ofertes.
Amb col-lusió amb el mateix preu
- Competencia sense preus respecten un preu acordat conjuntament.
- Repartiment de mercat es poden pactar quotes de producció per a cada empresa.
La competencia monopolistica
- Moltes empreses influeix sobre el preu.
- Diferencia del producte (barrera d`entrada) els productes satisfan la mateixa necessitat pero no son substitutius perfectes els uns dels altres.

Entradas relacionadas: