Economia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,41 KB

Tema 9: la funció d'aprovisinament consisteix en la compra i l'emmagatzematge dels materials necessaris per a l'activitat de l'empresa. El cicle d'aprovisionament és el periode que transcorre des del moment de la compra fins a la venda del producte. si es tracta d'una empresa productora es composa de compra, emmagatzematge, producció, emmagatzematge i venda. si és una empresa comercial serà compra, emmagatzematge i venda. Les existències són els materials que emmagatzemen l'empresa i que podem ser de diferents tipus: materies primeres, productes acabats, productes semielaborats, mercaderies, etc. Els costos de les existències són aquells que l'empresa té per mantenir existències en els magatzems i que en general, s'han d'intentar minimitzar; es poden classificar com: -costos de comanda; el que costa efectuar i gestionar les comandes als preveïdors. -costos de mantniment d'inventaris; el que costa tenir materials al magatzem (administratius, operatius, espai físic,economics, finaners). -costos de ruptura d'estocs; els que té l'empresa quan no disposa de materials per produir o per vendre. La gestió dels inventaris han de permetre organitzar els magatzems de l'empresa i determinar el nivell de les existències complint dos objectius: - eficacia; disposar dels estocs necessaris de manera que l'empresa pugui desenvolupar la seva activitat economica. -eficiencia: aconseguir minimitzar el conjunt de costos de les existencies, contribuint a l'objectiu general de l'empresa de max els beneficis. La gestió dels inventaris controla i determina el nivell d'existencies que hi ha al magatzem tenint en compte diversos indicadors: -estoc mínim: la quantita més petita que pot haver-hi per evitar que l'empresa aturi la seva activitat per una ruptura d'estocs. -estoc màxim: la quantitat mes gan que pot haver-hi d'un material en funció de la importacia i el seu cost. -punt de comanda: el nivell d'existencies en el qual s'ha de realitzar una comanda al proveïdor. La comanda optima és lka quantitat de materials que l'empresa ha de comprar en cada comanda perquè els costos totals de gestió d'inventaris siguin mínims mitjançant la fórmula següent: Q* = ?2·s·D/g on s és el cost unitari de realitzar una comanda, D és la quantitat del material que anualment es necessita i g és el cost unitari d'emmagatzament. Altres models de gestió d'inventaris són: -el sistema just-in-time: s'intenta minimitzar els costos de mantenir inventaris mitjançant una eficient planificació de la producció i del procés d'aprovisionament en general. -el model ABC clasifica les existencies en tres grup; importants, menys importants i poc importants, i d'aquesta manera es destinen recursos en funció d'aquesta importància.
Test
: 1. el cicle d'aprovisionament d'una empresa productora està per: compres, producc, emmagat i vendes. 2. aquelles exist que son els proc fabrcat per l'empr i dest al consum dinal o a la utilit per a altres empres son: productes acabats. 3. que es la ruptura d'estocs? quan no es disposa de prou exist per realitzar una venda o produir. 4. auqelles exist que es desti a formar part dels produc fabricats mitjan l transformació o l'elaboracio son: materies primeres. 5. els costos admin, operatius, economics o espai fisic..: costos de manteniment d'inventaris. 6. el nivell d'exist en el ual es dóna una solicitud de compra a un proveïdor per reaprovisionar el magat es coneix com: punt de comanda. 9. una de les finalitt deñ just-in-time es: destinar el min de recursos al manteniment d'inventaris. 10. el model ABC de gestió d'inventaris serveis per: clasificar les exist per la seva importancia relativa.

tema 10. Quan entren materials al magatzem be perque s'han comprat o perque s'han produit, l'empresa ho ha de valorar seguint uns criteris generals: -preu d'adquisició es l'import de la compra més totes les despeses generades per l'operacio d'adquisició (transport, assegurança, envasos...) -el cost de producció és la suma de totos els costos necessaris per a la fbricació d'un producte, com la mà d'obra, les materies primeres o els consums d'energia. D'aquesta manera l'empresa sap en cada moment quin es el valor d'allo que ha entrat als magatzems. aquest conrol es realitza mitjançant una eina que és la fitxa de control d'existencies, que es trata d'un document que reistra per cada tipus d'existencia la seva valoracio i un registre cronologic detallat de les entrades i de les sortides del magatzem. Els criteris de valoració de les existencies son les diferents formes com l'empresa pot valorar economicamen els inventaris i controlar les entrades i les sortides de materials. En especial cal utilitzar un criteri de manera homogenia quan d'un mateix material hi hagut entrades a preus diferents, ja que llavors s'ha de decidir quin serà el preu de sortida.

Entradas relacionadas: