Economia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,76 KB

 
Principis comptables: aquests permetrà que els comptes anuals expressin la imatge fidel del patrimoni,de la situació financera i dels resultats de lempresa.Hi han nou.Cal dir que en cas de conflicte entre principis comptables prevaldrà el que permeti que els comptes anuals expressin més fidelment la imatge del patrimoni,de la situació financera i dels resultats de lempresa.Principi de prudència:només es comptabilitzaran els beneficis realitzats en la data de tancament de lexercici. I es comptabilitzaran els riscos i les possibles pèrdues així que es coneguin,encara que no shagin produït.aquest principi té prioritat sobre els altres.Principi dempresa en funcionament:Lempresa té una durada pràcticament il·limitada i per tant,laplicació dels principis comptables no té com a finalitat determinar el valor de la liquidació del seu patrimoni.Principi del registre:Els fets econòmics shan de registrar quan es produeixin els drets o les obligacions que originin.Aixó vol dir que tots els futurs projectes no es poden comptabilitzar fins que no hi hagi un suport contractual.Principi del preu dadquisició:Tots els béns i drets es comptabilitzaran per preu dadquisició o pel cost de producció.En aquest principi es fa una distinció entre els béns que es compren fora de lempresa i els que es produexin a lempresa mateixa.El preu dadquisició serà el preu inicial del bé més el transport,menys el descompte comercial.Principi de la data del fet:La imputació dingresos i despeses sha de fer dacord amb el corrent real de béns i serveis que representen,amb independència del moment en què es cobrin o es paguin.Principi de correlació dingressos i despeses:El resultat de lexercici serà contituït pels ingressos del període menys les despeses per obtenir-los,com també pels beneficis i les pèrdues no relacionats clarament amb lactivitat de lempresa.Principi de no-compensació:En cap cas no es poden compensar les partides de lactiu i les del passiu dels balanç,ni les de despeses i dingressos del compte Pèrdues i guanys.Principi duniformitat:Una vegada adoptat un criteri comptable i de valoració,caldrà mantenir-lo en el temps i aplicar-lo en tots els elements patrimonials que tinguin les mateixen característiques.En cas que es modifiqui el criteri,el canvi i les causes que lhan originat shauran despecificar en la memòria.Principi dimportància relativa:Serà admesa la no-aplicació estricta dalguns dels principis quan la seva importància en termes quantitatius sigui poc significativa.Comptes anuals: els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de Pèrdues i Guanys, i la memoria. En aquesta part es normalitza la forma i el contingut dels documents que lempresa ha de facilitar a tercers. Les comptes anuals shan de redactar en uns documents oficials.Auditoria: la verificació comptable es fa mitjançant la auditoria. Lauditoria consisteix a analitzar si les anotacions que estan plasmades en els documents comptables descriuen els fets que les han produït; el seu objectiu és elaborar un informe sobre la fiabilitat de la informació economicofinancera analitzada.Lauditoria sha danalitzar per lauditor de comptes, i la informació redactada en el informe es destinarà a totes les persones relacionades amb lempresa, que necessitin informació autèntica. Linforme de lauditor juntament amb els comptes anuals, shan de dipositar en el Registre Mercantil i llavors són de consulta publica. No totes les empreses estan obligades a realitzar auditories. Ladaptació de la legislació mercantil en matèria de societats va provocar la modificació daspectes del Codi de Comerç i també lelaboració dun nou text de la Llei de societats anònimes i un nou Pla General Comptable.El Codi de Comerç diu que tot empresari està obligat a fer auditar els comptes anuals de lempresa quan un jutjat competent ho cregui convenient. També la Llei de societats

Entradas relacionadas: