Economia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,36 KB

 
Actiu: representen els béns i drets de l´empresa. Des d´un altre punt de vista,podem dir que l´actiu reflecteix les inversions que ha efectuat l´empresa.
Arees funcionals q divideix l'empresa:Àrea de producció: controla l´aprovisionament de primeres matèries i la producció.Àrea comercial: comercialitza i distribueix el producte al mercat.Àrea de finançament i inversió: a més de captar els fons necessaris per al f uncionament de l´empresa, ha de portar la política d´inversions.Àrea de recursos humans: organitza i gestiona el personal.Balanç:reflexa la situació patrimonial de l'empresa.Cicle d'aprovisionament: període entre la realització d la compra i en q es lliuren els productes venuts a l'empresa.Punt de comanda:Nivell d'existencies en q s'ha de realitzar la comanda x reaprovisionar el magatzem.Comanda òptima:és el nombre, unitats, quantitat d'un material que demane m quan fem una comanda, ja que optimitza el sistema de gestió d'inventaris(minimitza els costos totals de gestió d'inventaris).Costos ruptura d'estocs:costos que té l'empresa quan es queda sense existències i no pot fer front a una comanda d'un client x manca de producte o quan no pot fer front a una comanda x no poder produir x manca de materia prima.Costos de comandes:costos administratius de gestionar i realitzar les comandes als proveïdors.Costos de manteniment d'inventaris:costos que té l'empresa x mantenir un volum d'existencies concret en els seus magatzems.Costos fixos:són independents del nivell de producció(no varien si canvia la quantitat produida).Costos variables:són proporcionals al nivell de producció(varien en funció del nivell de producció).Costos directes:estan associats directament a la producció.Costos indirectes:afecten al procés productiu en general.Desemborsament inicial: és la quantitat que es paga en el moment d´adquirir un element d´actiu, per exemple, una màquina.Demanda d'empresa : és la quantitat de de compres d'un producte específic a una empresa concreta en un determinat període de temps.Demanda potencial:quantitat de vendes que es podria fer en un determinat període de temps.Full-costing:considera q el cost de producció d'un producte és la suma dels costos directe i variables.Fases estudi mercat:definir objectiu,dissenyar moder investigació,recollida dades,classificar dades,anàlisi dades i elaboració informe resultats.Flux net de caixa:diferencia entre cobraments i pagaments.Fons maniobra:és el marge financer del que disposa l'empresa x poder afrontar les inversions de l'actiu circulant;FM=AC-PC.Fons finançament:diferents procedències dels recursos humans propis o aliens d q disposa l'empresa on estan detallades en el passiu del balanç.Localització: demanda de mercat;proveïment de primeres matèries;mercat de treball;comunicacions i transport;subministrament(cost de construcció i del solar;legislació=tenir clara la normativa le gal,fiscal,mercantil,social;inversió i finançament=s'han d'obtenir recursos econòmics;desenvolupament econòmic de la región).Memòria:és el document que completa,amplia i comenta la informació q conté el balanç i el compte de pèrdues i guanys.Mercat:és el conjunt d'activitats de compra i venda d'un producte dutes a terme x oferents i demandants.Demanda total:és la quantitat total de compres que se'n fa en un període.PMM:a=nivell mig d'existencies magatzem;A=consum anual de matèria prima;c=nivell mig productes es curs;C=cost total de la producció anual;v=volum mig d'existencies de productes acabats en magatzem;V=volun anual de vendes(preu cost);e=volum mig deute q els clients tenen amb l'empresa.E=volum anual de vendes(preu venta).Resultat d´explotació = Vendes - Consum - Sous i Salaris - Amortització.Valor residual:representa el valor de l´actiu al final de la vida de la inversió.

Entradas relacionadas: