Economia 2ª av

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,67 KB

Macroeconomia: estudia l’economia en el seu conjunt. Considera agrupades les activitats dels diversos mercats i els diferents agents que componen el sistema econòmic
Objectius Macroeconòmics:Creixement econòmic: principal determinant del nivell de vida d’una societat. Mesurat pel producte interior brut (PIB).
Estabilitat de preus: Les oscil·lacions econòmiques poden anar acompanyades d’increments generalitzats dels preus o inflació, l’objectu del govern es créixer sense inflació.
Estabilitat dels cicles econòmics: Les fluctuacions a l’alça i a la baixa de l’economia al llarg del temps s’anomenen cicles econòmics. Els governs elaboren les seves polítiques per reduir els efectes dels cicles i assegurar un creixement estable.
Atur Reduït: La baixada de l’activitat econòmica provoca un increment de l’atur.
Instruments de l’Estat per aconseguir els objectius macroeconómics:Política fiscal: significa esablir i acomodar els impostos i les despeses públiques
Política monetària: implica canviar els tipus d’interès o l’oferta monetària.
Política de tipus de canvi: significa evaluar la moneda nacional perque els bens del pais siguin mes barats amb relacio als estrangers i aixi millorar vendes i competitivitat
Polítiques d’oferta: dirigides a millorar l’eficiència, la productivitat i la competitivitat de les empreses
Compatibilitat nacional:és l’instrument destinat a mesurar i oferir una representació quantificada, agregada, completa, sistemàtica i detallada de l’economia d’un pais, els seus components i les seves relacions amb altres economistes
Flux de despesa: Les famílies (economies doméstiques) son propietaries de factors de produccio. Les famílies decideixen quant han de gastar i alhora ofereixen aquests factors a les empreses.
Flux de renda: per compensar als factor de producció, les empreses retribuiran les economies doméstiques amb salaris a canvi de treball, interessos a canvi de capital i rendes a canvi de recursos naturals.
Flux de producte: Els ingressos que reben les famílies es poden gastar en els bens i serveis produïts per les empreses
PIB (producte interior brut): és el valor dels bens i serveis finals generats per una economia a l’interor de les fronteres territorials, en un periode determinat, normalmente un any.
Bens i serveis intermedis: son productes d’empreses que son utilitzats per altres empreses com a factors de producció
Bens i serveis finals: son els bens i serveis que en un periode de temps determinat no son utilitzats com a factors de produccio, sino que satisfan una necessitat directa del consumidor
Bens i serveis finals: no es por obtenir el producte nacional mitjançant la suma del valor de tots els bens i serveis produïts, sono tan sols els dels finals acabats.
Valor afegit: o valor net del producte d’una empresa és el valor d’aquest producte (valor brut) menys el valor dels factors de producció adquirits a altres empreses
Producte nacional brut (PNB):és el valor monetari total dels bens i serveis finals generats pels residents d’un pais en un periode determinat, normalment un any, independentment del lloc on es duu a terme la producció, es pot desenvolupar l’activitat tan dins com fora de les fronteres.
PNB=PIB-RNR+RRX |RNR=rendes dels no residents al pais |RRX=rendes obtingudes a l’estranger pels residents dins del pais.
Metodes de càlcul del PIBMètode del producte: consisteix a sumar el valor de tot el que es produeix en l’economia d’un any. Valor afegit=ingressos per vendes-cost dels productes intermedis
PIB=suma del valor afegit generat per totes les empreses
Metode de la renda: es basa n la suma de totes les rendes que perceben les famílies com a retribució per la participació dels factors productius que tenen. Pib al cost de factors: PIBcf=sous i salaris+interessos+lloguers+beneficis
Metode de la despesa: es calcula sumant ttotes les despises en bens i serveis finals que han efectuat els consumidors, les empreses i el sector públic. Demanda interna del pais=C+G+I | Demanda externa o exportacions netes=X-M | PIB a preus de mercat: PIBpm=C+I+G+X-M | Categories de la despesa:. Consum C: despesa que fuen a terme les economies domèstiques pero afrontar les seves necessitats bàsiques. Inversió I: despesa de les empreses en bens de capital, en bens de producció. Despesa pública G: realitza el sector públic en bens i serveis. Exportació neta X-M: diferencia entre exportacions i importacions.
Depreciació o consum de capital: desgast o deteriorament que experimenta el capital d’un país al llarg d’un període, a causa del desenvolupament de l’activitat productiva. Producte nacional net a cost de factors: PNNcf=PNBcf-D
Renda nacional (RN): renda total que perceben els propietaris dels factors de producció del país. PNNcf=RN
Renda personal: RP=RN-Bnd-QSS-Tb+TR+TRE.
Renda personal disponible:es el total d’ingressos de que disposen les families per gastar en bens i serveis de consum C i per estalviar S. RPd=RP-TD=C+S
PIB no es un indicador fidel del benestar:Minusvalora la producció: no inclou activitats fetes fora del mercat i no comptabilitza en part l’economia submergida. No considera les externalitats: no te en compte el deteriorament del medi ambient. No indica com es distribueix la riquesa: PIB per capita, PIB per habitant=PIB/poblacio total. Aixo tampoc recull com es distribueix la renda, por haver-hi igualment desigualtat social.

Entradas relacionadas: