economia t-11

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,18 KB

 

Els Diners és una mercaderia d'acceptació generalitzada, que s'utilitza com a mitjà De pagament i mesura de valor. S'el defineix com:

Mitjà de pagament:

saldar deutes

; dipòsit de valor:

atesorar en moments d'incertesa;

Unitat de compte


Unitat de pagaments diferits

Diner mercaderia:


és un bé que té el mateix valor com a unitat monedària que com a mercaderia. 

Característiques:


Duradora /


Transportable/Divisible/Homogènia/D’oferta Limitada

Diner fiduciari:


 és un bé de valor escàs com a mercaderia però manté el valor com a mitjà de canvi.

El diner bancari

És un Deute d’un banc, el qual ha de lliurar al dipositant quantitat de dinar sempre Que la sol·liciti. Funciona com a mitja de canvi.

Les targetes de crèdit, també conegudes com A diner de plàstic, són un dels elements més comuns en les transaccions de la Societat moderna.

El diner és la suma de l’efectiu més els saldos Dels comptes corrents, es a dir, els dipòsits bancaris.

El Diner en les encomies modernes:


Eldiner legal es el diner signe emès per Una institució que en monopolitza l’emissió i adopta la forma de moneda Metàl·lica o bitllets.

Eldiner bancari són els dipòsits dels Bancs que són acceptats generalment com a mitjans de pagament.

El diner està format pel diner Legal més el diner bancari o dipòsits

Diposits:


A la vista:


anomenats comptes corrents I gaudeixen d’una dosponibilitat Immediate per al titular.

D’estalvi Normalment estan instrumentats en una llibreta I admeten practicament les Mateixes operacions.

A termini


Son Els fons lliurats a un termini fix i que no es poden retirar abans del temps Pactat sense una penalitxació.La liquiditat d’un actiu està relacionada amb la facilitat i La certeza amb què pot ser convertit em diner líquid sense pèrdues. 

Les funcions del diner

Es un mitja de canvi generalment acceptat Per la col·lectivitat per a la realització de Transaccions i la cancel·lació de deutes.

S’utilitzatambé com a unitat de compte, Entenent així aquella en què es fixen els preus i es porten els comtes

Es un dipòsit de valor, no sols es un Mitja per a fer transaccions, sinó també un actiu financer que serveix de Dipòsit de valor, permet transportar valor al llarg del temps. 

Cost d’oportunitat de tenir diners


Són Els interessos sacrificats per tenir diners en comptes d’un actiu o una Inversió menys liquida o més arriscada.

L’interès:


és el pagament que es fa per l’ús del diner. Els Individus han de pagar per la possibilitat d’utilitzar diner. El cost del Diner, expressat en euros anuals per cada euro prestat, és el tipus d’interès.

Demanda de diner facilita el comerç i l’intercanvi. El diner permet fer transaccions d’una manera més fàcil i rapida. No obstant això, Aquests serveis no són gratuïts. 

Per a transaccions:
depèn de la renda real i del tipus d’interès.Quan els tipus d’interès d’altres actius Pugen en relació amb el d’aquest, els individus I les empreses tendeixen a reduir els seus saldos monetaris.

 E

Ls bancs i la creació de diner

Intermediaris Financers transfereixen fons dels Prestadors als prestataris i, d’aquesta manera, creen actius financers, com els Comptes corrents.

L’origen Del negoci bancari

Bancs comercials :


institucions financeres que tenen autorització per Acceptar dipòsits i per a concedir crèdits. Les seves reserves són actius Disponibles immediatament per a satisfer els drets dels disposats dels bancs.

Coeficient de caixa:


quocient entre les reserves i els dipòsits.

Reserves


: són actius que tenen els bancs en forma d’efectiu o de Fons dipositats al Banc Central. Els bancs mantenen algunes reserves per a fer Front a les necessitats financeres diàries, però una gran part tenen com a Objecte complir els requisits legals de reserves. 

Entradas relacionadas: