Eco. i Org.

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,78 KB

 
S’enten per demanda total o global d’un determinat producte la quantitat total de compres d’aquest producte que es fan en un periode. Es troba sumant les vendes totals de totes les empreses que es dediquen a comercialitzarlo. La quantitat de compres d’un producte a una determinada empresa durant un periode de temps determinat rep el nom de demanda d’empresa; es a dir, es una part del consum total del producte. Demanda potencial d’un mercat quan es fa referencia a la quantitat maxima de vendes a la qual es podria arribar en un periode de temps. Es la suma dels consumidors de l’empresa mes els de la competencia mes altres possibles consumidors del producte. *Quota de mercat= mercat empresa/mercat total x 100. * Un estudi de mercat consisteix en recopilar, elaborar i analitzar informacio sobre l’entorn general, la competencia i el consumidor. *Fases de l’estudi de mercat: Per fer un estudi de mercat cal seguir una serie de fases successives;-Definicio de l’objectiu de la investigacio, - Disseny del model d’investigacio: la manera com es dura a terme la investigacio. Les fonts d’informacio principals son: Informacio interna de l’empresa, Dades estadistiques oficials publicades, Investigacions realitzades fora de l’empresa. - Recollida de dades: Dades primaries; es tracta d’informacio no estructurada que s’ha recollit especialment per a l’estudi en questio. Dades secundaries: consisteix en una informacio estructurada i de rapida disponiblitat. Aquestes dades han estat recollides previament amb un altre proposit, per exemple, poden ser molt utils els resultats d’un cens. Classificacio i estructuracio de les dades, se’n fa una classificacio per mitra de procediments estadistics (grafics, taules, etc.). Analisi i interpretacio de les dades. Presentacio dels resultats, es tracta d’un treball de sintesi que ha de contenir les parts seguents: a) analisi del problema: plantejament i objectius que es pretenia aconseguir amb l’estudi b) analisi de la metodología que s’ha utilitzat c)resultats tecnics: recull en taules i grafics el resultats obtinguts de l’analisi d) conclusions en les quals s’estableixen les recomanacions i consequencies que s’extrauen de la investigacio. *Tecniques de recollida de dades primaries: L’enquesta-> consisteix a presentar a una persona o grup de persones una serie de preguntes perque les responguin. Es recullen les dades d’una part representativa de la poblacio (conjunt de persones que tenen la informacio que es necesita) que s’anomena mostra. Alguns tipus d’enquesta son: Entrevista personal-Es realitza mitjançant persones que contracten directament amb l’entrevistat. Es pot fer en el lloc de compra, al carrer… Es el metode mes eficaz per fer enquestes , pero implica un cost elevat.


Enquesta per correu-S’envia el questionari als individus que formen la mostra, juntament amb una carta on s’explica l’objectiu de l’estudi i es demana col·laboracio. A la carta s’hi adjunta, normalment, un sobre amb l’adreça i sense despeses d’enviament. El desaventatge principal d’aquest metode es que hi ha molta gent que no respon l’enquesta. Enquesta telefonica-Es telefona a les persones seleccionades i sel’s fa les preguntes. Aquest tipus d’enquesta te un percentatge de respostes mes elevat que l’anterior. Enquestes per correu electronic i Web. Per elaborar una enquesta s’ha de tenir presents els aspectes seguents: Cal evitar les preguntes ambigues. La pregunta ha de fer referencia a un unic punt. No s’han de preguntar coses que l’entrevistat no pugui saber. No s’han de fer preguntes que orientin o coindicionin la desposta. S’han d’ordenar les preguntes i deixar per al final les mes dificils o compromeses. Observacio: Consisteix a contemplar la conducta dels consumidors i treure’n conclusions. *Analisi de l’entorn general: Per fer un estudi de mercat, s’ha de analitzar el entorn, pot afectar a desicions. Entorn legal: L’empresa ha de coneixer el conjunt de lleis que regulen la seva activitat economica. Entorn tecnologic: L’empresa ha d’estar al dia de les mllors tecnologies, perque afecten proces fabricacio. Implica disminucio costos. Entorn social: Canvis en els consumidors. Entorn economic: Economia d’un pais. *Analisi de la competencia: S’enten per competencia el conjun d’empreses que fabriquen o comercialitzan, en un mateix mercat, un mateix producte o servei. Estudi: Localitzacio dels competidors, Recerca de la informacio necesaria (quota de mercat, preu…), comparacio de la situacio de la competencia amb l’empresa. *Analisi consumidor: L’empresa ha de tenir informacio sobre la seva manera de comportar-se. Coneixes necessitats, desitjos, preferencias i diferents formes de vida. Comportament del consumidor. * Classificacio client segons capacitat de desicio: Prescriptor-Professional que recomana el producte, valorat per el consumidor. Comprador-Persona que adquereix producte. Consumidor- Qui finalment satisfa la necessitat amb el producte. Podens ser mateixa persona o diferents. *Habits de compra: Qui compra, on compra, per que compra, quant compra, quan compra, que compra? *Segmentario de mercat: Divisio de clients en grups de necessitats homogenies. Criteris: Segmentario per sexe, per edat, per nivell d’ingressos, per tipus de families, per nivell d’estudis, per lloc de residencia, per la fidelitat al producte, per la frecuencia de compra, per tipus de residencia.

Entradas relacionadas: