Ebaluazioa definizioa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 9,27 KB

 

PLANIKIKAZIOAREN ELEMENTUAK

EGOERAREN AZTERKETA

Gaitasunak

Helburuak

Edukiak

Metodologia

Ebaluazioa

Egoeraren Azterketa Zer da?


Egoera Ezagutzeko (ondoriioz iirakaskuntza

hobeto Burutzeko) hasiiera Batean egiiten

den Eballuaziio Orokorra da..

Zertarako Egin?

Gure Errealitatea hobeto ezagutzeko eta,

horrela, gure lana egokituz eta moldatuz,

gure Lana hobeto antolatzeko eta

planifikatzeko.

Zertarako Egiten da?


Ondoko Puntuak ziurtatuko ditugu:

Gure Errealitatearen arazo nagusiei aurre egitea

Gure Diseinua ondo justifikatuta egotea

Hasierako Egoera eta amaierako egoerak kontrastatu eta

aurrerapenak Ebaluatzea

Errealitatea Beti aldatzen denez, planifikazioaren

bidez Errealitate horiei erantzuteko, EA

ETENGABEA Izan behar da

Noiz Egiten da?


Aipaturiko Edozein Planifikazio mota

egin Baino lehen (etapakoa, ziklokoa,,

iikasturtekoa,, UD)

Egoeraren Azterketa egiteko pausuak

1.Pentsatu Zer aztertuko dugun eta informazioa bilatu

2.Informazio Ugari bilatu eta aztertu

3.Ondorioak Atera

4.Erabili Ondorioak planifikazioaren helburuak,edukiak,metodología,…zehazteko

Aztertu Behar diren ALDAGAIAK

1. INGURUNEA

Ezaugarri Nabarmenak inguru fisiko, natural eta hiri-inguruei

dagokienez

Inguruaren Ezaugarri nabarmenak ekonomia, politika, gizartekultura

eta Hizkuntza/tzen aldetik

Erakundeak: Udala, hezkuntza-sistema, osasun-sistema,

ongizate-sistema, Lanbide-erakundeak, elizak, HH eta LH

umeentzako Elkarteak

Hezkuntzarekiko Eta zehazki eskolarekiko dauden jarrera.

2. IKASTETXEA

Titularitatea: Pribatua (sozietate-forma), publikoa (udalekoa,

foru-aldundikoa, Hezkuntza Sailekoa)

Barne Hartzen dituen etapa eta zikloak

Hizkuntza-ereduak

Ingurua

Balio Esplizitu eta inplizituak: Xede edo helburu esplizituak,

arau Inplizituak, Ikastegi kideen sinesmenak

Egitura: Espazioa, denbora, ekipamendu eta baliabideak,

hezkuntza-egitura, Gobernu-egitura, laguntza edo eta aholkuegitura,

zerbitzu Eta administraziorako egitura, organoen arteko

harremana, Rolak eta arauak

Giza Harremanak: komunikazio ez-formala, botereak, azpitaldeak,

gatazkak, Ikastetxearen klima...

Garapen-estrategiak: Planifikatzea edo diseinua, antolakuntza,

motibazioa Eta koordinazioa, ebaluazioa, aldaketa...

Ikastetxearen Dokumentazioa: hezkuntza-proiektua (IHP),

arautegia, Organigrama eta funtzio-eskuliburua (ROF),

ikastetxearen Curriculum-proiektua (ICP), ikastetxearen plana,

programazioak, Memoria...

Berrikuntzazko Esperientziak

Beste Erakunde edo ikastetxeekin mantentzen diren harremanak

3. GELA

Gelaren Datu orokorrak: zikloa, maila, hizkuntza-eredua, ume

kopurua, Hezitzaile kopurua...

Programazio-sistema, Metodologia eta ebaluatzeko sistema

Espazio- Eta denbora-egitura eta baliabideen egitura: espaziobanaketa,

denbora-banaketa, Baliabideak...

Antolakuntza Formala: umeen taldekatzeak, arauak edo

ohiturak...

Gurasoekiko Harremana

4. UMEEN FAMILIA

Kultur Maila

Lan-egoera

Hizkuntzei Dagokienez...

Familia-giroa:

Gurasoen Jarrerak:

Interesak Eta igurikapenak.

5. UME BAKOITZA ETA UMEEN TALDEA

Adina, Sexua...

Alde Psikoebolutiboak:

Ezaugarri Psikologikoak:

Ezaugarri Sozio-emozionalak:

Eskola Aurreko eta eskolatik kanpoko esperientzia: inguruak eta

familiak Eskainitakoak: auzoan izandako esperientzia,

lehengusuekikoa...

Interesak: Zertaz hitz egiten duen, zertara jolasten den, zer

eskatzen Duen, zer aukeratzen duen, zertan ematen duen

denbora...

6. IRAKATSI NAHI DUGUNA

Asignatura Honetan egin behar den planifikaziorako nahi den gai, interesgune, Topiko, tailer,

teknika... Aukera daiteke. Ez ahaztu beti aukeratutako ikasleen adina eta Gainerako

ezaugarriak Kontuan izatea.

7. NORBERA

Gure Prestakuntza: dakigunaren artean, umeekin, familiekin eta

lankideekin Erabil dezakeguna

Gure Igurikapenak eta jarrerak: ikastetxearekiko, zikloarekiko.

Egin Nahiko genukeena

Gure Denbora eta baldintzak edo mugak.

Entradas relacionadas: