Quina es la durada del conveni

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,14 KB

 

//Aspectes comuns als contractestemporals: 1)els contractes de durada determinada que Tinguin establert un termini màxim de durada (inclosos els contractes en Pràctiques i per la formació), i es Concertin per una durada inferior, s’entendran Prorrogats automàticament fins la durada Màxima de la modalitat Contractual  corresponent. Expirada la durada o obra o servei determinat, si no hi Ha denúncia, es continua en la prestació laboral i el contracte es Considera prorrogat per duradaindefinida. 2)Adquireixen la condició de Treballadors fixos aquells que en un Període de prova de 30 mesos hagin estat Contractats durant un termini superior a 24 mesos De forma continuada  o ininterrompuda, per al mateix o diferent lloc de treball, amb la mateixa empresa o grup d'empreses, Mitjançant dos contractes temporals o més, o Bé directament per l'empresa o a Través d'ETT, amb la mateixa o diferents modalitatscontractuals. 3)Si la durada del contracte temporal és superior a 1 any, la Part que el vulgui dona per acabat  Ho ha de notificar a l'altra Amb una antelació mínima de 15 dies. Si l'empresari No ho fa així haurà d'abonar Al treballador una indemnització equivalent al salari corresponent als dies en Què aquest termini s'hagi incomplert. Si el treballador no respecta aquests 15 dies, Li podran descomptar tants dies de salari com dies de retard en lanotificació. 4)Es pot pactar un període de Prova per escrit. Durant aquest període les Dues parts poden trencar el contracte en qualsevol moment, sense que es Generi indemnització. La durada màxima del Període de prova s'ha de fixar en el conveni col·lectiu, si no està regulat s'ha de mirar l'Estatut dels Treballadors, segons el qual el període de prova no pot excedir de 6 mesos per a tècnics titulats I de 2 mesos per a la resta. En el Contracte eventual per circumstàncies de la Producció, contracte per obra o servei, Contracte d'interinitat (no superior a 6 mesos), el termini és 1 més Llevat que disposi una altra cosa en el conveni. El contracte en pràctiques el termini és d'1 mes per al treballadors amb un títol de Grau mitjà o 2 mesos per un títol de grausuperior.5)Quan Acabin els contractes temporals, el treballador tindrà dret a rebre una Indemnització que varia en funció de L'any que es va signar elcontracte. 6)Existeix el pacte de Permanència (el treballador assumeix l'obligació d'estar en l'empresa Durant 2 anys com a màxim, l'empresa s'ha de fer càrrec de les despeses de formació. Si El treballador rescindeix el contracte abans del termini pactat l'empresari ha de rebre indemnització per danysi perjudicis) i el pacte de plena Dedicació (el treballador s'obliga per escrit a prestar els Seus serveis  en exclusiva a l'empresari A canvi d'una compensacióeconòmica). //6-Altres Contractes.

Contracte de relleu


La finalitat és substituïr Parcialment el treballador que accedeix a la Jubilació parcial anticipada. El treballador Ha d'estar inscrit com a desocupat a l'oficina D'ocupació o haver concertat amb l'empresa un contracte de durada Determinada. La jornada pot ser completa o parcial, ha de ser com a mínim, Igual a la disminució de la jornada del treballador substituït.

Contracte a temps parcial

Es fa per Realitzar la prestació de serveis Durant un nombre d'hores al dia, setmana, mes O any, inferior a la jornada de treball d'un treballador a Temps complet comparable. S'entén per temps complet comparable aquell de la mateixa empresa, amb el mateix tipus de Contracte, amb feina similar o Idèntica i a jornada complerta. Ha de ser per escrit, i en el contracte ha d'aparèixer el número d'hores diàries, a la setmana, mes o any contractades i la seva Distribució. Pot ser temporal o indefinit. Sobre la jornada es lliura una còpia al Treballador juntament amb la nòmina I el resum de les hores fetes cada mes. Els Treballadors a temps parcial no poden Fer hores extres (excepte força Major), poden fer hores complementàries Si la seva jornada no és inferior a 10 hores setmanals en Còmput anual. 7-LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORALàLa Seva activitat fonamental consisteix a contractar treballadors per, posteriorment, cedir-los a una altra Empresa usuària per a la que Treballaran durant un tempsdeterminat. //Han d'obtenir una autorització administrativa per realitzar la seva activitat. Poden actuar com a Agències de col·locació si obtenen l'autorització corresponent perfer-ho. //El treballador signa un contracte laboral amb l'ETT i Aquesta, al seu torn, signa un Contracte no laboral amb l'empresa Usuària que es denomina contracte De posada a disposició. //Modalitats contractuals entre ETT i treballador: Contracte indefinit, contracte temporal.
NO es poden subscriure contractes de posada a disposició en els següents Casos: 1) per substituir treballadors en vaga a l'empresa usuària, si en els 12 Mesos anteriors a la contractació, l'empresa ha acomiadat els treballadors que ocupaven els llocs de treball que ara es Pretenen cobrir, per cedir treballadors a altres empreses de treball temporal, Per dur a terme treballs o ocupacions especialment perillosos per a la seguretat i salut en el treball. El contracte es fa per escrit, el conveni aplicable és el de l'empresa usuària i el treballador té dret a indemnització de 12 dies de salari per any treballat si El contracte és tempo
ral


Entradas relacionadas: