Quina es la durada del conveni

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,84 KB

 

Durada indefinida:


-No té data Concreta de finalització.
-No té caràcter vitalici.

Durada determinada:-Les parts han Fixat un terme de validesa.
-El termín fixat no es sempre una presició total.
-Les parts coneixen el caràcter temporal del contracte.

No Contractar per temps indefinit i jornada completa quan es donin les Circumstàncies següents;
-
No s’ha de celebrar el contracte per Escrit i es obligatori per llei.
-
No s’ha de donar d’alta el treballador de la Seguretat Social passat El període legal de prova, llevat que s’acrediti la naturalesa temporal del Contracte.
-
Ha finalitzat el contracte i el treballador continua treballant.
-El contracte s’ha celebrat en frau de Llei.


1.2-Segons La durada de jornada;


:La durada de la Prestació pot ser de temps complet, en que es treballen les hores establertes Per llei o per conveni col·lectiu, o a temps parcial en què es treballa un Nombre inferior d’hores.

Contracte comú


Objecte; Contracte sense límit de temps de durada.
Formalització; Verbal, de paraula o per escrit, quan així ho exigeixi la Llei.
Altres característiques; No genera ni incentius ni bonificació.

Contracte acollits al Programa de Foment De l´Ocupació


Objecte; Fomentar la contractació indefinida de determinats col.Lectius de Treballadors en situació de desocupació.
Durada; Per temps indefinit.
Jornada; A temps complet o parcial.
Requisits dels treballadors; A  D’estar inscrit al servei d’ocupació de la comunitat autònoma respectiva O que pertany a algun dels col·lectius següents, joves de 16 a 30 anys i mayors De 45, que sigui contractats sota la madalitat de suport als emprenedors, Treballadors amb discapacitats, treballadors acredidats víctimes de la Violencia del terrorisme o domestica, sense que sigui necessaria la coondució D´aturat i traballadors aturats en rics d´exclusió social,

Contracte de treball indefinit de suport als emprenedors


Objecte; Fomentar la Contractació indefinida de qualsevol treballador, però afavorint certs Col.Lectius en empreses de menys de 50 treballadors
Durada; Per temps indefinit.
Jornada; A temps complet


Requisits de Treballadors; Treballadors inscrits en l´oficinaarrow-10x10.Png d´ocupació.
Especialitats; el contracte es formalitzarà per escrit en el model que S´estableix

Formalització; Per escrit en Model oficial i per quadriculat. S’ha d’acompanyar de la solarrow-10x10.Png·licitud d’alta a La seguretat social i el certificat de discapacitat.

Contractes De durada determinada


;
La Contractació temporal està subjecte a unes disposicions comunes;
1) Possibilitat d’establir la negociació col·lectiva per prevenir abusos en la utilització successiva de contractes Temporals.
2)
Equitació dels drets dels Treballadors amb contracte temporal als dels qui el tenen de durada Indefinida, llevat de les particularitats derivades de l’extinció del contracte.
3)
Deure empresarial d’informar els Treballador amb contracte temporal o a temps parcial sobre l’existència de Vacants. Si no es fes l’empresari seria sancionat.
4) Mandat dels convenis col·lectius per establir mesures que facilitin l’accés Efectiu dels treballadors amb contracte temporal a la formació professional continuaarrow-10x10.Png.

Contractes formatius;


Contracte De la formació i l´aprenentage.
Objecte; té pe Objecte la qualificació professional dels treballadors en el regim d´alternança D´activitat laboralarrow-10x10.Png retribuida en una empresa amb activitat formativa rebuda en El Març del sistema de formació professional per a l´ocupació o del sistema Educatiu.

Requisits del Treballador: Ser major Del 16 anys menors de 25 i no posseir la titulació requirida per concretar un Contracte en practiques

Durada; mínima serà d´un Any i la maxima de tres anys.
Jornada; Sempre a temps complet.
Període de prova; Si no hi ha conveni col·lectiu, no pot excedir a 2 Mesos ni a 3, per a les empreses que ocupin menys de 25 treballadors.
Formació; En cap cas, no pot ser inferior a 15% de la jornada màxima Prevista en el conveni col·lectiu.
Pròrrogues; S’admeten dues pròrrogues, superior a 6 mesos, i inferior a 2 anys.
Retribució; És la fixada en el conveni col·lectiu, si no n’hi ha, la Retribució no pot ser inferior al salari mínim interpersonal en proporció al Temps de treball efectiu.
Especialitzats en matèria de seguretat social.
Incentius; La conversió en indefinits donarà dret a una bonificació per Part de la Seguretat Social, 500 euros per any.

Contracte de Practiques;


Objecte; Facilitar la obtenció de practica professional adequada al Nivell d’estudis cursats pels treballadors amb títol universitari o de formació Professional de grau mitjà o superior.
Requisits dels treballadors;
El treballador a de tenir alguna de les següents titulacions;
- Llicenciat o Diplomat universitari.
-Tècnic o tècnic superior.
-Altre titulació reconeguda o equivalent.
-Certificat de professionalitat.

- El Treballador ha de lluirar a l´empresari una fotocopia acreditada del titul o Certificat d´acabament d´estudis.

Durada; No pot ser Inferior a 6 mesos ni sobrepassar els 2 anys.
Període de prova; Depèn de la titulació del treballador com a màxim, Grau mitja; 1 mes.
Grau superior; 2 mesos.
Retribució; En general serà fixada en conveni col·lectiu,  no pot ser inferior al 60%(primer any), i el 75%(segon any) despectivament del salari.
Formalització; Ha de constar en el contracte la titulació del Treballador, la durada del contracte i el lloc o llocs de treball que S’ocuparan durant les pràctiques.
Jornada; A temps complet o parcial.
Suspensió del contracte; Les causes de suspensió previstes en el TRET no Comportaran   l’ampliació de la durada Del contracte.
Lliurament de certificat al treballador;
Incentius; A les persones discapacitades contractades en practiques se lis Donará el 50 % del salari.

Contractes causals


Contracte Per obra de servei determinat.
Objecte; Realitzar una obra de servei determinat amb autonomia i Substantivitat pròpia dins de l’activitat de l’empresa, l’execució de la qual, Encara que limitada en el temps, és en principi de durada incerta.
Durada; la de temps exigit per a la realització de l’obra o servei.
Extinció; Després de la denúncia prèvia de qualsevol de les parts, en Finalitzar l’obra o el servei objecte del contracte.

Formalització; Per escrit.
Indemnització; A la finalització del contracte de treball té dret a Percebre una indemnizació de vuit a Déu dies de salari per cada any de servei.

Entradas relacionadas: