L'estat de dret empresa i administració

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,85 KB

 

Definició i classes de Dret

-Des del punt de vista de les relacions humanes, es pot definir el dret com Un conjunt de principis i normes que serveix per regular la convivència en una Societat

Classes de dret

-

El dret públic

Es l’encarregat De regular les relacions en que pren part l’administració que actua exerint les Funcions publiques que son l’objecte de la seva activitat.

-El dret privat:

s’encarrega de regular les relacions que S’estableixen entre els particulars, tenint en compte que a vegades L’administració també pot actuar com si es tractes d’un particular.
Fonts del dret
Les fronts del dret son:

la llei, el costum, els principis Generals del dret i  la jurisprudència

La llei


: norma emanada del poder legislatiu d’acord amb Un procediment establert, d’abast general i d’obligat compliment.

El costum:


consisteix en una forma habitual d’obrar o Procedir establerta per la tradició o per la repetició dels mateixos actes.

Els principis generals del dret


: normes no escrites que serveixen per Interpretar el dret, encara que son aplicables nomes en defecte de llei i Costum
La jurisprudència:
Criteri reiterat pel tribunal suprem en interpretar i aplicar les normes per Resoldre els conflictes.

       La constitució
Norma suprema:

cap altra norma la por contradir, i conte els Principis basics d’organització de l’estat i les seves institucions

Norma democràtica:


ratificada mitjançant referèndum el 6 de Desembre del 1978

Norma rigidia:


nomes s’ha modificat una vegada des de la seva Aprovació

Norma escrita i extensa:


consta de 169 articles dividits en Déu Títols.
Les lleis
Lleis orgàniques:

tracten temes d’especial importància, com el dret Fonamental i llibertat publica, regim electoral, estatuts d’autonomia i Qualsevol altre que estableix la constitució

Llei ordinària:


qualsevol altra llei que no tracti sobre els Assumptes reservats a la llei orgànica i per a la seva aprovació o modificació Nomes necessita la majoria simple dels vots.
Normes amb rang de llei
Reials decrets-lleis:

nomes es poden aprovar en casos d’urgent I extraordinària necessitat, que s’ahura d’acreditar

Reials decrets legislatius:


son autoritzacions del parlament al Govern per tal que elabori dos tipus de normes: textos articulats: el parlament Aprova una llei de bases en que fixa els criteris que ha de seguir el govern Per elaborar el text i textos refosos: quan existeix una pluralitat de textos Legals que regulen una mateixa materia, s’encomana al govern que els unifiqui En un text únic per simplicar-ne la regulació legal.

La separació de poders

La Sobirania popular
El Reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans
El Principi de legalitat
La Divisió de poders en legislatiu, executiu i judicial.

El poder legislatiu

Correspon a les Corts generals, integrades per dues cambres: eñ congres dels diputats o cambra Baixa i el senat.

El congres dels diputats:


ha de comptar amb un mínim de 300 i un Màxim de 400 diputats

El senat:


es la cambra de representació territorial, els Senadors s’elegeixen de dues maneres, la majoria en la circumscripció Provincial, i la resta un per comunitat autònoma i un altre mes per cada milió D’habitants, el senat esta integrat per 262 senadors.

El poder executiu

El govern dirigeix La política interior i exterior, l’administració civil i militar i la defensa De l’estat, exerceix la funció executiva i la potestar reglamentaria.

Els membres del govern son:


president, vicepresident i ministres.

El poder legislatiu

La justícia emana Del poble i s’administra en nom del rei per part de jutges i magistrats Integrants del poder judicial.
Nivell municipal
Jutjats de Pau:

a càrrec d’un jutge de Pau que realitza tasques De resolució de conflictes de poca importància entre els veïns d’un municipi.
Nivell de partit judicial
Jutjats de primera instancia o instrucció:

els primers son competents en materia Civil i els segons, en penal. Coneixen els assumptes del seu àmbit Corresponent.

Jutjats de violència contra la dona:


tenen competència en materia civil i Penal sobre determinats assumptes especificats en les respectives lleis de Procediment.
Nivell provincial
Jutjat penal, contenciós administratiu, Social, de menors, de vigilància penitenciaria i mercantil:

podran existir-ne un o diversos en cada Província i tindran competència en assumptes relatius a cada una de les seves Matèries que es produeixin en la província.

Audíències provincials:


es troben situades a la capital de cada Província i tenen jurisdicció en tot el seu territori en materia civil i penal.
Nivell autonòmic
Tribunals superiors de justícia de les Comunitats autònomes:

Tenen la seva seu a la capital de cada comunitat autònoma i es divideixen en 4 Sales: penal, vicil, contenciós administratiu i social.
Nivell nacional
Jutjat central penal, contenciós Administratiu, d’instrucció i de menors:

tots amb seu a Madrid i competència en tot el Territori navional.

Audíència nacional:


s’ocupa de l’enjudiciament d’assumptes D’àmbit nacional i d’especial gravetat, com el terrorisme, el tràfic de drogues O delictes contra alts organismes.

Tribunal suprem:


es el màxim òrgan judicial en tots els ordres, excepte en materia de garanties constitucionals, i te competència en tot el Territori nacional. 

Administració central. Principis d’actuació


Administacio publilca serveix amb objectivitat els interessos generals i Actua d’acord amb els principis d’eficacia, jerarquia, descentralització, Desconcentració i coordinació

Tipus d’administració:


General De l’estat
Autonòmica
Local
administració general de l’estat es divideix en
Òrgans centrals:

  consell de Ministres, comissions delegades del govern i ministeris

Òrgans territorials:


delegats del govern a les comunitats Autònomes, subdelegats del govern a les províncies.

Administració general de l’estat a L’exterior


: ambaixadors, Representants permanents davant d’organitzacions internacionals.

Organismes públics:


organismes autònoms, entitats publiques Empresarials i agencies estatals
Organització dels ministeris
Ministres:

que dirigeixen els sectors d’activitat Administrativa

Secretaris d’estat:


que s’encarreguen de dirigir i coordinar Les direccions generals

Subsecretaris


: dirigeixen els serveis comuns del ministeri

Secretari generals:


en tenir caràcter excepcional

Secretaris generals tècnics:


tenen funcions relatives a producció Normativa

Directors generals:


encarregats de la gestió d’una area Funcionalment homogènia

Subdirectors generals:


responsables de l’execució dels projectes
Vies d’accés a l’autonomia:
Via especial:

seguida per andalusia i les comunitats Històriques de Galícia, Catalunya i el país basc

Via comuna:


Va ser la seguida per la resta de regions, que Poden ampliar de forma successiva les seves competències.

Estatus d’autonomia hauran de contenir

La Denominació de la comunitat que millor correspongui a la seva identitat
La Delimitació del seu territori
La Denominació, organització i seu de les institucions autònomes
Les Competencies assumides dins del Març establert en la constitució

Repartiment de competèncie

competències Implica disposar d’un conjunt de facultats en relació amb una materia Determinada.

Legislativa:


consisteixen en poder regular aquesta materia Mitjançant lleis

Reglamentaries:


suposen l possibilitat de dictar reglaments Relatius a aquesta materia

Executives:


impliquen la possibilitat de fer que es Compleixin les normes jurídiques.
Organització autonòmica
Assemblea legislativa o parlament Autonòmic:

elegit per sufragi Universal, d’acord amb un sistema de representació proposicional.

Consell de govern:


amb funcions executives i administratives I un president elegit per l’assemblea

Tribunal superior de justícia:


sense perjudici de la jurisdicció que Correspon al tribunal suprem

Entradas relacionadas: