Dret Diví

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,48 KB

 

Política:


Les seves idees polítiques queden resumides en els seus dos tractats sobre El govern civil.

En el primer tractat elabora una crítica a l'absolutisme i a la monarquia De dret diví.

En el segon tractat, el més important, desenvolupa les seves idees polítiques A partir d'una anàlisi de la naturalesa, l'origen i els objectius del govern Civil

Pensa que en una societat civil, en un estat, és necessari que existeixi un poder polític encarregat de fer lleis per regular i protegir per exemple, la Propietat privada, i executar-les si fa falta, mitjançant l'exercici de la Força, la qüestió és determinar l'origen d'aquest poder polític i per fer-ho Ens parla de la situació natural de l'ésser humà.

Ho crida l'estat de Natura.

En aquest estat els homes són lliures, disposen de plena llibertat sempre Que obeeixin la llei natural. Aquesta llei que és alhora una llei moral per a L'home i una llei de Déu, contempla que encara que tots els homes són iguals i Lliures cap d'ells pugui atemptar en contra de la vida, la llibertat o les Possessions d'un altre.

L'aplicació d'aquesta llei no està regulada per cap poder exterior i la pot Dur a terme qualsevol individu.

En l'estat de Natura tots tenen dret a castigar qui no obeeixi la llei Natural, el càstig ha de ser proporcional a la infracció i pot incloure la Mort. En aquest context, però, cap la possibilitat que sorgeixi l'estat de Guerra, això passa quan algú mostra la intenció de dur a terme una acció en Contra d'una altra.

L'estat de guerra implica el abandonament de l'Estat de natura, i en Aquesta situació, d'acord a la llei natural fa falta que l'home es defensi tant Com sigui possible, perquè la defensa i protecció dels innocents és prioritària Segons la llei natural.

Tot i que la guerra és poc freqüent i en un estat de Natura on els Individus són col·laboradors i no hi ha molts conflictes, la dificultat per Aplicar la llei natural es condueix a elaborar un pacte es passa de la societat Natural a la civil a través del consens.

Amb aquest pacte els homes deleguen el poder per fer més eficient L'aplicació de la llei i així és com sorgeixen les societats polítiques.

El fet que els homes decideixin avançar cap a la societat política no Significa que abandonin l'estat de Natura, ens dirà que més aviat, aquestes Dues es creen amb l'objectiu de completar l'ordre natural, els homes pacten per Millorar l'estat de naturalesa, per a poder per fer més eficient l'aplicació de La llei.

Els homes falten per millorar l'estat de naturalesa i per això renuncia en Alguns drets per tenir millors beneficis.

A partir de llavors els homes disposen d'una llei escrita i decideixen Establir la figura del jutge, els magistrats seran els encarregats d'aplicar Aquesta llei de forma imparcial, d'altra banda també s'estipula que tothom Mantindrà les seves propietats.

Els homes segueixen sent en essència, lliures, tot i que a partir del pacte Gaudeixen d'una llibertat una mica més restringida que en l'estat de Natura.

Segons Locke el poder de l'Estat no pot concentrar-se en una única figura o En els mateixos representants, per això ens dirà que en la societat és Polítiques s'ha d'establir la divisió de poders hi ha un Poder Legislatiu Encarregat de legislar, respectant la llei natural, un Poder Executiu què durà A terme els mandats del Legislatiu i un poder federatiu encarregat de la Seguretat de l'Estat i les relacions internacionals.

Finalment, aquesta societat política ha de ser democràtica, per això en el Cas que els que ostenten en el poder no respectin les directrius d'això pactat, Per exemple usurpar el poder, els ciutadans tenen dret a resistir-se i es Contempla la dissolució del Govern.


Vocabulari:


Commonwealth:


cosa pública, República, alguna cosa positivament Determinada. El terme ‘Estat’ és massa modern per traduir-lo. De fet, és millor Usa l’expressió ‘Societat Política’.   

Poble


: designa una entitat desorganitzada (sense cap?) o Alguna cosa desorganitzada que s’organitza a través de la llei de la llei de la majoria.

Comunitat


: una organització conscient de si mateixa i, de vegades, El resultat d’una forma jurídica, àdhuc si no té regles explícites. 

Consent


: l’acte mental i de vegades implícit vinculat al judici A través del qual es constitueix la comunitat, el poble o la comunitat. 

Assent


: acte de judici que resulta de la creença i que cal Diferenciar del coneixement que és fruit de l’evidència. Implica un judici Provable i es fa en grup. 

Contract


: reuníó concreta i efectiva del poble, implica un poble Que existeix en tant que tal, deriva del previ assentiment. 

Compact


: aliança (nova/antiga) o testament; és la dimensió Religiosa que els puritans donen a la integració social. El consentiment i el Contracte fan referència als interessos materials. L’aliança és de caire Espiritual. 

Trust


: és un concepte que designa el que succeeix un cop s’ha Fet el pacte. El ‘trust’ és un mandat de defensa d’interessos i, bàsicament, de Defensa de la propietat.  

PODER


: En Locke designa més una capacitat que no pas quelcom D’establert. El límit del poder és l’expressió de la llei natural. Hi ha una Continuïtat entre llei natural i llei civil, en el sentit que una llei civil Que contravingués la llei natural podria justificar la rebel·lió. L’individu és L’únic jutge del poder perquè en ell, i només en ell, rau el dret natural. El Poder sobirà pertany al poble entès com a suma d’individus i es gestiona per Majoria. En tot cas, per a Locke el dret de rebel·lió és només l’últim remei Quan fracassa el parlamentarisme. 

Estat de Natura


: situació natural De l’ésser humà, en la qual es trobarien els homes abans del sorgiment de les Societats polítiques. Per Locke, en l’estat de natura els homes tenen plena Llibertat per ordenar els seus actes i disposar de les seves propietats sempre I quant obeeixin la llei natural.

Llei natural


: llei de Déu i de la raó que és també una llei moral per L’home. Contempla que tot i essent iguals i lliures, cap persona pot atemptar Contra la vida, la salut, la llibertat o les possessions d’un altre.

Estat de guerra


: esdevé quan algú mostra la intenció de dur a terme una Acció en contra un altre. Com que qui declara tals intencions abandona, en Certa manera, l’estat de natura, qui està amenaçat està legitimat a emprar Qualsevol cosa al seu abast per defensar-se, fins i tot, si cal, té dret a Causar la mort de l’agressor. En estat de guerra, segons la llei natural, cal Que l’home es defensi tant com sigui possible perquè la defensa i protecció Dels innocents és prioritària, per això el vulnerat té dret a destruir aquell Qui li faci la guerra.

Pacte


: convenció, contracte amb el qual s’instaura un poder polític que té la Funció de fer justícia, d’assegurar els drets naturals fent lleis clares i Fent-les complir. És un pacte que implica la creació d’un Estat civil una mica Diferent al de naturalesa. Es tracta d’un pacte entre individus raonablement Satisfets, que inclou la clàusula que tot sigui per consentiment. Amb tot, els Contractants han de pactar regir-se, a partir de llavors, per la majoria. La Llei de la majoria, en rigor, és l’única regla del contracte i resulta del tot Racional la destitució dels governants quan aquests actuen en contra de la Missió rebuda.

Societats polítiques


: formacions polítiques que sorgeixen en el moment en que Els homes decideixen ajuntar-se i donar legitimitat a un poder extern perquè Reguli, legisli i apliqui la llei. La societat política es manifesta com un àrbitre imparcial. Els homes passen de l’estat de naturalesa a la societat Civil quan instauren un jutge competent per resoldre els litigis, per tant, els Règims que no posseeixen un sistema judicial autònom (com la monarquia Absoluta) no es poden considerar societats polítiques.


Vocabulari 2:


Jutge => Designa una figura fonamental de la vida política. En l'estat de naturalesa, la raó és el jutge dels actes de cada home, la qual Cosa pot portar-li a l'arbitrarietat i al mal. Per això, en adherir-se al pacte Social que permet viure en comunitat, l'home renuncia a ser jutge dels seus Propis actes i se sotmet a un jutge terrenal.

Llei de raó => És aquella llei que sorgeix De l'exercici actiu del pensament.

Llei natural => És la llei moral posada per Déu en el nostre interior, i que pot ser coneguda Per la raó. Locke posa com a primer precepte la defensa de la pròpia vida i Derivat del, la protecció de la propietat, a la qual es té dret per naturalesa.

Lleis => Un dels grans avanços de la vida social suposa Posar els acords i lleis per escrit, la qual cosa impedeix la subjectivitat i Arbitrarietat en el seu compliment. La llei és l'essència i regla de la vida social, Que ordena i organitza.

Majoria => És la part major del poble, reunit en assemblea, Que vota a favor d'una proposta. Locke desenvolupa la tesi democràtica que el Veritable govern és el que exerceix la majoria i accepta l'acord social Consisteix precisament a admetre com a pròpia la decisió que prengui la Majoria.

Monarquia absoluta => Era la forma de govern habitual en els Estats en el temps de *Locke, com A resultat del desenvolupament nacional i de l'aliança dels reis i les ciutats Contra l'antic poder feudal de la noblesa. Est era un govern absolut, és a dir, Que el rei no estava ni mesurat, ni controlat, ni limitat per cap altre poder.

Poder executiu => És un dels tres poders que planteja *Locke en la seva doctrina. No és el Mes important, ja que aquesta sotmès a la llei. Per *Locke, en la seva disputa Amb l'absolutisme, li interessa insistir que el poder executiu en la societat Civil és un poder derivat del legislatiu.

Poder legislatiu => És para *Locke el poder suprem. Consisteix en la capacitat d'establir Lleis que tots els ciutadans han d'obeir igualment. No ha d'estar en mans d'una Sola persona o d'un grup molt petit, ja que els podria portar a posar lleis al Seu servei en comptes d'estar al servei del bé públic.

Poder públic => És el poder propi de la societat civil que sorgeix A partir del contracte realitzat pels ciutadans. Es diferencia en el seu matís De públic del poder individual que cadascun té en l'estat de naturalesa i al Que renuncia quan s'uneix a la societat.

Rebel·lió


: Dret reconegut a les persones que estiguin sotmeses de Forma arbitrària a un tirà, evidentment coincideix al dret que té el poble a Defensar-se de l'autoritat il·legítima de la monarquia absoluta.

Tolerància


: és la forma essencial de respecte ales diferents Opinions, pensament, creences i diferències entre els altres, complint una Funció fonamental en els sistemes liberals.
Entradas relacionadas: