Dret del treball FOL

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,55 KB

 

Dret civil-
->És una branca del dret privat i caràcter general. Té com a Finalitat regular els conflictes privats, és a dir, entre Particulars.//Camps d’actuació- La diferencia que hi ha entre persona física i persona Jurídica-Prèstecs hipotecaris-Responsabilitat civil i Assegurances-Família i Successions(herencia,divorcis…)-Obligacions I contractes (contractes de compravenda, contractes d’arrendament, Serveis, financers).//Regulació Codi civil: És una llei Prorrogada a finals del s. XIX (1889), llei amplia que té caràcter General i formada per una 2.000 articles i regula bona part del dret Civil. Si en bona part al s. XX tota la llei estava al CC, a partir De la segona meitat del Segle XX sorgeixen les LLEIS CIVILS ESPECIALS, que són normes que tenen caràcter civil però que es Troben fora del cc (havien estat dins). Exemple → LAU, LH, RC, El Dret civil té caràcter supletori del dret mercantil i del dret Laboral. Supletori → Quan alguna qüestió no es troba regulada en Alguns dels dos drets, acudirem al codi civil (art. 4 cc). Fins a Finals del s. XIX, començament XX tot el dret privat era dret civil, és a dir, no existien els drets privats especials (mercantil i Laboral). A començament del s. XX es produeixen tot una sèrie de Canvis polítics, econòmics i socials, que provoquen que el dret Civil sigui incapaç de donar resposta a les necessitats del moment.

Dret mercantil-
->És Una part del dret privat, es un dret privat especial que regula els Conflictes entre comerciant. És el dret de l’empresa (SA, SAU, SL, SLU). Empresa ≠ societat perquè a l’empresa hi ha l’empresari (persona física – autònom) i a la societat hi ha les persones Jurídiques.//Responsabilitat; Una persona física Té responsabilitat il·limitada (art. 1911 cc), és a dir, amb tot Els seu patrimoni, en canvi la persona jurídica té una Responsabilitat limitada respecte el capital aportat. Des d’un punt De vist jurídic una SA = SLU. Una persona física tributa per IRPF i Les societats amb l’impost de societat i reglament d’impostos de Societat.//Constitució societat: 1. Constitució davant notari 2. Desemborsament de capital (poden ser immobles) → Regulat per a llei De societat de capital, per crear una SA (60.000€) i una SL (3.000€). L’escriptura de constitució ha de contenir: a. Denominació social; Nom empresa//b. Denominació social; SA, SAU, SL O SLU//c. Objecte social;activitat empresa//d. Domicili social;lloc De la seu//e. Capital social aportat, si es tracta d’una SA hi Haurà divisió d’accions (accionistes – propietaris) i en canvi Si és una SL es repartiran participacions//f. Òrgans de govern Executiu de la societat SA; Consell d’administració (president + Consellers), son els qui dirigeixen la societat.//SL; Administradors/es, només que en el supòsit que hi hagi 2 o més Administradors es necessari (imperatiu) que a l’escriptura de Constitució hi figurin si els administradors actuen de forma Mancomunada o solidaria. -Mancomunada: Necessitat de l’acord entre Els administradors. -Solidaria: L’actuació d’un sol administrador vincula la societat. Pot ser de manera mixta, una part Mancomunada i l’altra solidaria, per exemple, solidaria per poder Demanar fins a 3.000€ i a partir d’aquí mancomunada.//g. Es paga L’impost de societat i es a el registre al Registre mercantil, a Partir d’aquest moment passa a tenir personalitat jurídica pròpia, Diferent de la societat. Si es vol canviar d’administrador s’ha De canvia les escriptures (notari + registre mercantil).//Dret concursal
Concurs de creditors (llei concursal) Quan l’empresa Es troba amb pèrdues, l’empresa està en suspensió de pagament o Fallida (quiebra), és troba en situació d’insolvència.//Insolvència, des d’un punt de vista jurídica, una empresa està En situació d’insolvència quan no pot fer front regularment els Seus pagaments (salaris, proveïdors, subministradors, entitats de Crèdit, AAPP, tresoreria SS).//Una empresa es trobarà en situació de: a. Situació de suspensió De pagaments: Quan es troba en una manca de liquiditat (A>P), Arribat al venciment dels pagaments la societat no es pot fer Càrrec.//b. Fallida: (P>A), el passiu supera l’actiu.//Quan els administradors de la societat coneixen que la societat es Troba en una d’aquestes situacions, la llei concursal diu que tenen L’obligació d’interposar una demanda al jutjat mercantil Sol·licitant el concurs de creditors de la societat, serà un Concurs voluntari, en cas que siguin els creditors que l’interposin Serà concurs necessari.//Concurs necessari: Quan la presentació del Concurs no la realitza el propi empresari ni la societat, qui ho fa Són els creditors de la societat (bancs, proveïdors, treballadors, Estat...)//Diferencies entre concurs voluntari i concurs Necessari//1. Si està catalogat com a voluntari, els administradors De la societat continuen amb el seu càrrec però sota control de L’Administració concursal. Quan es necessari els administradors Son separats automàticament de les seves funcions i son substituïts Pels administradors concursals.//2. Quan el concurs es catalogat com A necessari els administradors son declarats culpables, per tant, Responen civilment dels deutes juntament amb el seu capital de L’empresa, poden ser inhabilitats de poder exercir D’administradors.//Quan el jutge analitza si es una suspensió o Fallida anomena un administrador concursal.//Administrador concursal: Gestors nomenats pel jutge mercantil que son els encarregats de Supervisa o controlar tota la fase de concurs de creditors, sempre Sota la direcció del jutge.//Qui pot ser administrador concursal? Economistes, titulats mercantils o auditors de comptes, sempre que Acreditin 5 anys d’experiència en el camp concursal. També ho pot Ser un advocat que tingui experiència en el camp del dret de Concurs. També una persona jurídica que estigui formada per un Economista i un advocat. En determinats casos s’anomena 2 Administradors: 1. Quan l’empresa té un passiu superior a 100 Milions d’euros. 2. Quan l’empresa té +1000 creditors 3. Quan L’empresa té +100 treballadors (en el moment de presentar el Concurs) o bé els ha tingut en els darrers 3 exercicis. Quan passis Un d’aquests casos hi haurà 2 administradors.// Funcions Administradors concursals; Verificar l’estat comptable de la Societat, fer inventari (actiu i passiu) i en primer lloc mirar si es Troben en suspensió de pagaments o fallida. Hi ha dues opcions://1. Procediment d’espera (conveni): Es troba en insolvència però els Administradors concursals veuen una certa viabilitat i hi ha Sol·licitud de prorroga de la data de venciment dels crèdits (acompanya d’un ERO).//2. Procediment de quitança: Fallida Absoluta. Treure part dels crèdits, no tothom cobrarà. Els crèdits Poden ser de garantia real. A. Privilegiats → Cobraran en primer Lloc: 1. Bancs (hipoteca, garantia real) 2. Estat (AAPP, impostos i Quotes de SS)3. Treballadors (només el salari de l’últim mes) 4. Administrador concursal Tots han de cobrar, si no hi ha manera de Pagar serà declarat culpable l’administrador de l’empresa. B. Ordinaris → Tots els altres creditors.//3. Procediment d’espera / Quitança//-->Borsa;Han de ser SA i l’organisme de control es la Comissió Nacional de Valors (CNMV)//Instruments de pagament - Lletres de canvi - Xecs – Pagarés//Propietat industrial: Regula les patents i Marques i està regulada a la llei de la propietat industrial (LPI). La borsa, els instruments de pagament i la propietat industrial estan Regulats al Codi de Comerç, que ha tingut modificacions. A Diferencia de codi civil es que el c.Com té una aplicació casi Nul·la. Els punts anteriors estan regulats en lleis mercantils Especials, que son lleis que es troben regulades fora del c.Com. I Que regulen aspectes concrets del que seria el dret mercantil.//-LSC (SA i SL) → Llei de societat de capital: Regula la constitució de Societats (2010)//- LC → Llei concursal: abans estava al C.Com.//-LMV → Llei de mercat de valors: Borsa//- Llei canviari i Del xec: Instruments de pagament (1985)//- Propietat industrial (Llei De patents i Llei de marques)// Si alguna d’aquestes lleis no tenen Regulació supletòriament, acudirem al cc.

Dret laboral-
->És Una branca del dret privat especial, que té el seu origen Aproximadament el primer terç del s. XX fins a les hores es trobava Regular dins del propi cc.//2014 → Regular, donar resposta als Conflictes que es produeixen entre empresari i treballador.
//Fonts dret laboral//1. Estatut Treballadors: Eina principal, és una llei ordinari que té com a Característica que és d’aplicació a tots els treballadors per Compte aliena. Estableix els drets i obligacions mínimes de tot Treballador amb independència del seu camp d’actuació a l’estat Espanyol//2. Reglaments laborals: Està jeràrquicament per sota L’ET. Són disposicions (normes jurídiques) dictades pel ministeri De treball.//3. Conveni col·lectiu: Acords que son subscrits (pactats) per dues parts, per una banda els empresaris a través des Seus representats (patronal) i per l’altra banda, els representants Dels treballadors (sindicats). La característica es que regulen el Dret laboral en un determinat àmbit de producció (banca, Alimentació, metal·lúrgica...)//4. Contracte laboral: Es remet al Conveni La característica que té aquesta jerarquia, es que cada una D’aquestes normes pot donar més drets que les anteriors, el que no Pot fer es restringir drets.//Contracte indefinit; Pot ser rescindit En qualsevol moment per qualsevol de les dues parts. Si es L’empresari amb una indemnització i si es el treballador amb un Previ avís de 15 dies. La indemnització serà 45 dies per any Treballat amb un màxim de 42 mensualitats.// Actualment son 33 dies X 24 mensualitats (2011). No té efectes retroactius. És una Norma Retroactiva en grau mínim, respecte la legislació antiga per la Llei del 2011 afecta mínimament. Com que es retroactiu mínim, el Treballador cobrarà fins al 201 els 5 dies i a partir del 2011 33 Dies. //Irretroactiva: Contractes firmants abans dels 2011, cobrarà 45 dies sempre.//Retroactiva màxim: Sempre cobrarà 33 dies. Poc Comuna.//1. Acomiadament procedent: Quan el treballador hagi Infringit les seves obligacions establertes a l’ET, conveni Col·lectiu o el contracte. No dóna dret a cap indemnització ni Abonament de cap tipus de salari, cap contraprestació. S’ha de Notificar al treballador a través d’una carta d’acomiadament, Amb aquesta l’empresari notifica al treballador que està acomiadat I ha d’estar explicat quines son totes les causes, perquè tot allò Que no estigui a la carta no podrà ser al·legat posteriorment. A Partir del moment que el treballador rep la notificació D’acomiadament té 20 dies hàbils per acudir als jutjats socials (laboral) per impugnar-lo, si no es realitza aquesta impugnació, L’acomiadament se l’entén com a correcte en tots els aspectes. El jutge declararà si l’acomiadament es procedent, improcedent o Nul. L’acomiadament serà improcedent per falta d’equilibri.//2. Acomiadament improcedent: Aquell tipus d’acomiadament en el qual L’empresari no pot demostrar els motius pels quals el treballador Ha de ser acomiadat. Dóna dret a la indemnització de 45, 33 o 22 Dies o bé la readmissió del treballador “en idèntiques Condicions”. L’empresa escull lliurement si paga o readmet al Treballador, si l’empresa no paga s’entén que opta per la Readmissió. Si el treballador es delegat sindica escollirà ell. Si S’opta per l’ indemnització el treballador té dret a atur i als Salaris de tramitació. Si es readmet té dret a readmissió i a Salaris de tramitació.//-Salari de tramitació: Salaris que ha Deixat de percebre el treballador des de que es acomiadat i el temps Que dura i el judici.//-Readmissió en idèntiques condicions: el Treballador a de tornar al mateix lloc de treball, mateix salari.//3. Acomiadament nul: Quan l’empresa acomiada a un treballador però en Aquest acomiadament s’ha produït una vulneració dels drets Fonamentals del treballador, si això es demostra a l’ ET que diu Que s’ha de readmetre al treballador amb els abonaments dels Salaris de tramitació. Serà declarat com a nul quan acomiaden a una Dona embarassada, treballador que fan vaga (readmissió + salaris de Tramitació).


Entradas relacionadas: