Document privat d’inventari dels béns, drets i obligacions pdf

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,09 KB

 

1. ¿Què és una Inversió?

Una inversió suposa una Sortida de diners de la tresoreria o un augment de les obligacions de pagament , per adquirir béns o drets  duradors, Que formaran part de la infraestructura de l’empresa durant diversos  exercicis econòmics , amb l’objectiu D’obtenir un benefici  determinat Com  a conseqüència  de la seva utilització.

2. Explica mitjançant Un exemple, la diferència entre una despesa i una inversió

No hem de confondre una Inversió amb una despesa perquè, encara que tots dos conceptes suposin una Sortida de diners de la tresoreria  o un Augment de les obligacions de pagament de l’empresa, quan es realitza una Inversió augmenta l’actiu no corrent i quan es produeix una despesa  s’adquireixen béns  o es consumeixen  serveis per al desenvolupament quotidià de L’activitat  empresarial  que no s’arriben a incorporar al patrimoni. Per exemple, si una assessoria comptable adquireix un nou ordinador, aquest Ordinador formarà part de l’Actiu no corrent, es a dir, l’empresa  haurà realitzat una inversió. Tot i això, Quan consumeix llum, no s’incrementarà l’actiu corresponent, sinó que Simplement  es generarà una despesa per La utilització d’un servei necessari  per El desenvolupament de la seva activitat..

3. Defineix  L’immobilitzat material:

L’immobilitzat material Estaria format pels elements tangibles de l’Actiu, de naturalesa duradora, Representats per béns mobles i immobles, que participen en l’activitat de L’empresa.

4 Com es valoraran inicialment els elements de l’immobilitzat Material?


Per valorar L’adquisició o la producció d’un element  De l’immobilitzat  material, des del punt de vista comptable, es seguiran els criteris establerts a la norma de Registre i valoració 2ª del PGC. Aquesta norma al seu apartat 1, valoració Inicial, diu que els béns compresos en l’immobilitzat material es valoraran pel Seu cost, ja sigui aquest el preu d’adquisició o el cost de producció.

5. Con es calcula el Preu d’adquisició d’un immobilitzat material? I el cost de producció? (Pàgina 114 i 115)

  1. PREU D'ADQUISICIÓ:

- Es descompten rebaixes en el preu.

- Se sumen: 

  • despeses fins a la seva posada en condicions de funcionament
  • impostos indirectes no recuperables de la HP
  • obligacions de desmantellament i altres associades
  • despeses financeres abans del funcionament

2. COSTOS DE PRODUCCIÓ:

- Se sumen:

  • costos directament imputables
  • part corresponent dels costos indirectament imputables (necessaris per la posada de l'actiu en condicions operatives)
  • obligacions assumides de desmantellament o retirada
  • despeses financeres per estar en condicions d'ús (quan necessita un termini de temps superior a l'any per estar en condicions d'ús).

6. Quines fórmules té Un empresari si vol ajornar el pagament de la compra d’un immobilitzat Material? (Pàgina 116)

-en efectivo o mediante la cuenta corriente bancaria ( cuando el pago del inmobilizado se hace en el momento d ela netrega) cuentas: 570 o 572

-con pago aplazado ( el comprador y el vendedor pactan el pago del inmobilizado con posterioridad la entrega del bien) cuentas:523, 173.

- con pago a plazos documento mediante letra de cambio ( el pago es aplazado, pero queda documentado mediante unas diversas letras de cambio) cuentas: 525 175.

7. Quan una empresa Construeix l’immobilitzat material amb els seus propis mitjans, on es Comptabilitzaran les despeses realitzades durant l’exercici? On s’activaran Aquestes despeses posteriorment?

Quan una empresa Construeix  l’immobilitzat material amb Els seus propis mitjans les despeses realitzades durant l’exercici amb motiu de Les obres i els treballs que l’empresa duu a terme per a sí mateixa, com mà D’obra, materials, etc, es comptabilitzaran de forma ordinària als comptes del Grup 6 que corresponguin, en funció de la naturalesa de la despesa, i Posteriorment, s’activaran aquestes despeses, ja sigui a través de comptes del Subgrup 23 (immobilitzat material en curs, al final de l’exercici i mentre duri La construcció o fabricació de l’element) o bé mitjançant comptes del subgrup 21 (immobilitzacions  materials), si la Construcció o fabricació ha finalitzat.

8. Com es valoraran els Elements de l’immobilitzat material amb posterioritat a la seva valoració Inicial?

El PGC estableix que: “amb posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements de l’immobilitzat Material es valoraran pel seu preu d’adquisició o cots de producció menys L’amortització acumulada, i en el seu cas, l’import acumulat de les correccions Valoratives per deteriorament reconegudes”

9. Explica els Diferents tipus de pèrdues de valor que pateixen els immobilitzats

Els elements que formen Part de l’immobilitzat material poden patir depreciacions o pèrdues de valor de Diferent tipus:

-Sistemàtiques I irreversibles: amortitzacions

-Reversibles I conjunturals: deterioraments de valor

-Extraordinàries.

10. ¿Què és L’amortització?

És una depreciació Progressiva i irreversible de valor al llarg del temps. L’amortització és la Comptabilització de la pèrdua de valor irreversible al final de cada exercici Econòmic.

11. Enumera els mètodes D’amortització de l’immobilitzat material

- Mètode d’amortització Lineal o constant

- Mètode decreixent amb Percentatge constant

- Mètode d’amortització En funció del número d’unitats produïdes

- Mètode d’amortització En funció del número d’hores de treball.

12. Quan es produeix Una pèrdua per deteriorament de valor d’un element de immobilitzat material?

Quan el seu valor Comptable superi el suport import recuperable, entenent-lo com el major import Entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.

13. ¿Quines fórmules Existeixen per ajornar el cobrament de la venda d’un immobilitzat   material? (pàgina 138)

-en efectivo o mediante la cuenta corriente bancaria ( cuando el pago del inmobilizado se hace en el momento d ela netrega) cuentas: 579 o 572

-con pago aplazado ( el comprador y el vendedor pactan el pago del inmobilizado con posterioridad la entrega del bien) cuentas:543, 253.

- con pago a plazos documento mediante letra de cambio ( el pago es aplazado, pero queda documentado mediante unas diversas letras de cambio) cuentas: 5431 2531.

14. ¿Què són les Inversions immobiliàries?

Són actius no corrents, Immobles, i que es posseeixen per obtenir rendes, plusvàlues o totes dues, en Compte de per el seu ús en la producció o el subministrament  de béns o serveis, o bé per a finalitats  administratives; o per la seva venda en el Curs ordinari de les operacions.

Entradas relacionadas: