Direcció

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,38 KB

 

BLOC 3: Direcció estratègica i creixement Empresarial

La direcció estratègica: concepte, Necessitat i nivells d’estratègia:
Estratègia corporativa,de negoci i funcional (o operativa)

La Direcció estratègica és aquella que S’encarrega de planificar, organitzar, gestionar icontrolar l’empresa, per tal Que l’empresa aconsegueixi els objectius marcats (mitjançantuna estratègia o Pla d’acció).Una empresa és un Conjunt d’elements organitzats per la direcció, per a la consecuciód’una sèrie D’objectius, i que actua sota condicions de risc. Per tant, la Direcció estratègicaés necessària. Sense ella, el conjunt d’elements que formen L’empresa no portarien enllocsense la direcció estratègica (o, el que és el Mateix, sense una direcció i sense unaestratègia).Hi ha tres nivells D’estratègia:- 

Estratègia corporativa

Aquella que és a llarg termini i que afecta a tota l’empresa.Per Exemple, una estratègia corporativa d’Inditex és no fer publicitat, i això Afecta atotes les unitats de negoci de l’empresa (diferents productes i Marques).- 

Estratègia de Negoci

Aquella que és a mig termini i que determina concretament lamanera De competir de l’empresa. Per exemple, Zara canvia de lloc el seu centrede Distribució de roba (i això no afecta la resta d’unitats de negoci d’Inditex).- 

Estratègia funcional o operativa

Aquella Que és a curt termini i que tenen relacióamb el dia a dia. Per Exemple, una botiga concreta de Zara que es troba els vidresde l’aparador Trencats, decidirà el canvi de vidres o la seva reparació a algunvidreter de la Zona.Procés de disseny i presa de decisions estratègiques. De la definició de La visió i la missió a la implementació de l’estratègia. El procés de disseny i presa de decisions Estratègiques és el següent:

1

- Anàlisi de la situació inicial. Es pot fer, per exemple, amb una anàlisi DAFO (analitzantde l’entorn els punts forts i febles, així com les oportunitats I amenaces).

2

- Definició D’objectius (que han de ser clars, mesurables, amb termini, Realistes,motivadors i coneguts per als implicats). Els objectius són Afirmacions concretes aaconseguir, mentre que la visió consisteix a imaginar-se Amb detall el fet d’haver aconseguit tots els objectius, i la missió Consisteix a veure clarament les funcions i elpaper de l’empresa en tot això.

3

- Elaboració detallada d’una Estratègia que pugui portar l’empresa de la situació inicial al’assoliment dels Objectius, amb estratègies alternatives i diferents escenaris de Futur (simulant projeccions a curt, mig i llarg termini amb un escenari Optimista, neutre ipessimista).

4

- Execució de l’estratègia escollida (portar-la a terme seguint la planificació Marcada).

5

- Control de l’execució De l’estratègia, analitzant les desviacions que es produeixin(diferències entre La realitat i la previsió) a partir de les variables de control definides a Lapròpia estratègia.Una estratègica és un “pla general d’acció per Aconseguir uns objectius”. 2 La Direcció estratègica és el procés de gestió d’una estratègia empresarial. Per tant,també es pot definir com el conjunt de decisions que pren la direcció D’una empresa per aconseguir els objectius de la pròpia empresa, tenint en Compte la situació en què estroba i les diferents alternatives que té al seu Abast. Les decisions estratègiques són aquelles que formen part d’una Planificació a llarg termini,a diferència de les tàctiques, que afecten al mig Termini, o les operatives, que són del curt termini (del dia a dia). Lògicament, totes les decisions han de ser coherents amb el pla estratègic (a Llarg termini).Són decisions estratègiques, per exemple, les decisionsdelocalització,dimensió,forma jurídica i estratègia competitiva bàsica (estratègia de preus reduïts/diferenciació/baixoscostos/diferenciaciósegmentada). 

Anàlisi extern: Competidors, mercat, barreres d’entrada i sortida, proveïdors, clients i Poder negociador


L’anàlisi Extern és l’estudi i l’avaluació de tots els factors que formen l’entorn General (omacroentorn) de l’empresa, o sigui, de tot allò que afecta a totes Les empreses del mateixsector.En el procés de disseny i presa de decisions Estratègiques, cal que l’empresa tingui encompte quins són els seus competidors (empreses que satisfan les mateixes necessitatsque la nostra empresa): com són, Quants n’hi ha, quin poder tenen, què fan... Tambés’han de veure quines són les Barreres d’entrada (obstacles o costos a l’entrada de nouscompetidors) i quines Són les barreres de sortida (obstacles o costos a la sortida o altancament D’empreses del mateix sector), com són els proveïdors i quines condicionsposen, Com són els clients, etc.En l’anàlisi extern és important saber quin és el Poder negociador dels clients i delsproveïdors del sector, i fins a quin gran L’empresa pot fixar les condicions que li puguinafavorir més. 

Anàlisi intern

Concepte i anàlisi de cadena de valor. L’avantatge competitiu i lesestratègies De desenvolupament: lideratge en costos, diferenciació i segmentació (od’enfocament o d’especialització).La cadena de valor és el conjunt d’activitats que fa una empresa i que Contribueixen agenerar valor per al client final. Hi ha dos tipus d’activitats:
Les activitats Primàries, ques’encarreguen de la creació física del producte, la seva Venda i el servei post-venda; i les activitats Secundàries, transversals o auxiliars, que s’encarreguen de recolzar les Activitatsprimàries (planificació, comptabilitat i finances, gestió dels Recursos humans, recerca, etc).Michael Porter va crear el model teòric de “la Cadena de valor” als anys 80’s i a partir dellavors les empreses van començar a Analitzar les seves activitats en funció del valor quegeneraven, de com Generar-ne més i de quines activitats generaven poc o gens valor. També va Servir a les empreses per comparar-se entre elles i fer “benchmarking ”, o sigui,imitar coses d’altres empreses Que veuen que funcionen.La cadena de valor ajuda a determinar les Activitats que permeten generar algunavantatge competitiu, o sigui, algun punt fort de l’empresa (allò que l’empresa té millor queels seus competidors). Perquè un punt fort es Consideri un avantatge competitiu del’empresa, cal que la superioritat d’algun Aspecte respecte la competència es puguimantenir en el temps.

El desenvolupament empresarial és el creixement de les empreses, Que només éspossible quan aquestes disposen d’algun avantatges competitiu que Li permet mantenir-seal mercat o fins i tot guanyar quota de mercat (percentatge De vendes de l’empresarespecte les vendes totals del seu sector).Les estratègies competitives són Aquelles que pretenen aconseguir o consolidar avantatges competitius.

. Les podem dividir en les següents:-

Lideratge en costos

L’empresa Aconsegueix produir a uns costos més petits que els seuscompetidors, i, Per tant, pot tenir més marge comercial. L’empresa es preocupa de Produir a costos inferiors per augmentar els seus beneficis, però això no Significa que hagi debaixar els preus.-

Diferenciació

L’empresa ofereix un producte substancialment diferent al de lacompetència, de Manera que els consumidors puguin veure’l com a únic i Difícilmentsubstituïble.-
Segmentació (o d’enfocament o d’especialització): L’empresa ofereix un producte per aun sol Segment del mercat (un grup concret de consumidors amb Característiqueshomogènies) per tal d’arribar-hi i satisfer millor les seves Necessitats concretes.-

Estratègia de Preus reduïts

L’empresa ven els seus productes a uns preus inferiors Alsdels seus competidors, per béns i/o serveis similars.-

Estratègia híbrida

Combinació D’estratègies.Factors que condicionen les decisions de localització i dimensió De l’activitat econòmicade l’empresa. La deslocalització.
Els clústers.La Localització de l’empresa és la seva ubicació, el lloc físic de l’empresa o Negoci.
Elsfactors que condicionen Aquesta decisió són la proximitat de lademanda/proveïdors/matèries primeres, Infraestructures, mercat de treball, legislació(normes i impostos)
i costos (del sòl, del finançament, de La mà d’obra, de les matèriesprimes, etc.). L’empresa tindrà més en compte uns Factors o altres segons el tipusd’empresa.La dimensió de l’empresa és la seva Capacitat productiva, o sigui, la quantitat màxima quepot produir l’empresa en Un període determinat. Els factors de la dimensió són bàsicamentla Previsió de vendes i els costos de l’empresa, que a la seva vegada depenen de Ladecisió de localització.La deslocalització

La deslocalització

és el fet de traslladar la producció d'una Fàbrica, oficina, seu, servei,etc. A un altre indret on la suma de la Producció més el transport resulta més econòmicque la producció a la primera Ubicació. Aquesta pràctica, que afecta especialment el teixit industrial de l'Europa Occidental, ésdurament Criticada per sindicats i moviments socials, que només hi veuen l'afany de Lesempreses d'incrementar el seu benefici econòmic. Aquesta acusació es Fonamenta enquè, sovint, les empreses que deslocalitzen la seva producció ho Fan tot ipresentar superàvits i mogudes només per la recerca De condicions laborals menysexigents, que no només inclouen sous més Baixos, sinó també tot un relaxament en lesmesures de seguretat laboral, Higiene i respecte mediambiental que una empresa es veuobligada a respectar en Determinats països i que, lògicament, es tradueix en un esforçeconòmic més Important.

Entradas relacionadas: