La direcció estrategica de l'empresa i el creixement intern i extern de l'empresa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,02 KB

 

La direcció estratègica: és el procés de gestió d'una estratègia empresarial dins de l'empresa, que s'ha d'adaptar a un entorn canviant i a una competició que reacciona, tenint en compte el llarg termini i tenint com a finalitats principals assolir l'èxit de l'empresa mitjançant la millora de la posició competitiva o resoldre els problemes que amenacen l'empresa.


Anàlisi competitiu de l'empresa: Michel. E. Porter --> Situació competitiva de l'empresa.
1. Amenaces de nous competidors
2.Amenaces de productes substitutius
3.Grau de rivalitat dels competidors
4.Poder de negociació dels proveïdors 
5.Poder de negociació dels clients.

Els nivells d'estratègia.
-->Estratègies corporatives

Són les que s'encarreguen de prendre les decisions relacionades amb l'objectiu o abast global de l'empresa amb la intenció de satisfer les expectatives dels propietaris o dels gestors i afegir valor a les diferents empreses. (Establir el Març de referència per a la presa de decisions , ser globals i una dimensió temporal a llarg termini)
--> Estratègies de negoci: Fan referència a aspectes més concrets com ara la definició dels elements que poden fer competitius els productes de l'empresa dins del seu mercat o segment de mercat. (Tenir un abast més concret pel que fa al producte, dimensió temporal a mitjà termini)
-->Estratègies operatives: Són les que es preocupen de gestionar de manera eficient els recursos que hi ha a l'empresa tant a escala d'un departament com a escala més general tenint com a Març de refèrencia l'estratègia de l'empresa a nivell superior. (Estan relacionades amb el dia a dia, són especifíques, dimensió temporal a curt termini.)

-- L'avantatge competitiu és el conjunt de característiques internes que l'empresa ha de desenvolupar per obtenir i reforçar una posició d'avantatges davant de les empreses competidores.
-- La cadena de valor és una eina analítica que consisteix a descompondre i analitzar totes les activitats que es duen a terme en una empresa per fabricar i vendre un producte o servei.

Les estratègies competitives:

--> Estratègia de diferenciació

Fer un producte que sigui totalment diferent del dels competidors o fins i tot que hi hagi la percepció que és únic.
-->Estratègia de lideratge de costos

Produir amb els costos més baixos, de manera que es pugui oferir a un preu inferior al de la competència per mitjà d'un avantatge a escala productiva o operativa.
-->Estratègia d'enfocament

Consisteix a centrar-se en un segment del mercat, aplicant la diferenciació i/o el lideratge en costos .

Localització de l'empresa:
--La demanda del mercat, el proveïment de matèries primeres, el mercat de treball, les comunicacions i el transport, els subministraments, el cost de la construcció i del solar, la legilslació, la inversió i el finançament, i el desenvolupament econòmic de la regió.

Creixement intern:
Increment de la capacitat productiva o bé de l'augment de la varietat dels seus productes i serveis, és a dir, diversificar la producció per assolir nous mercats.
Creixement extern:
Adquisició, control, o fusió d'empreses que ja existeixen o la cooperació amb altres empreses amb la finalitat d'accedir a nous mercats o formar acords entre si.
(Fusió pura d'empreses, Fusió per absorció d'empreses, Participació en societats, Cooperació d'empreses, Clúster, Trust o concentració vertical, Càrtel o concentració horitzontal, Hòldings.

Internacionalització:


obertura als mercats internacionals, és a dir, les operacions que una empresa fa per vincular-se amb aquests mercats internacionals.
La deslocalització: és el trasllat d'activitats productives des de països industrialitzats cap a països en desenvolupament que es caracteritzen per tenir nivells sensiblement inferiors de la seva renda per capita i, per consegüent, del salari mitjà de la població.

PIMES:( Poca formació empresarial, poca capacitat financera, qualificació i formació tècnica del personal i obsoloscència tecnològica, organització flexible i facilitat de comunicació, integració del personal, desenvolupament en mercats intersticials, i creadores de feina).

Les mitjanes empreses tenen entre 50 i 250 treballadors i un volum de vendes inferior a 50 milions d'euros l'any.
Les petites empreses tenen menys de 5o treballadors i tenen un volum de vendes inferior a 10 milions d'euros l'any.
Aquest tipus d'empreses representen un 90% de les empreses espanyoles.


Entradas relacionadas: