Els diners i tipus de diners tema 11

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,25 KB

 


POLÍTICA MONETÀRIA


Controlar els diners que hi ha DINER és tot allò que constitueix un mitjà de canvi o de pagament acceptat comunament  funció:
comprar, estalviar, comptar TIPUS:

El diner mercaderia és un bé que té el mateix valor com a unitat monetària que com a mercaderia. (En l’antiguitat, metalls preciosos) La Mercaderia escollida com a diner ha de ser: duradora, transportable, divisible, Homogènia, d’oferta limitada. Ex: or i argent.

El diner fiduciari o diner signe:

és tot aquell que li donem un Valor que realment no en té com a mercaderia ex: el paper dels bitllets de 100, Realment no costa aquests diners per  Produir-lo però serveix com a mitjà de canvi El diner paper de ple contingut eren els certificats de paper que Tenien la garantia de dipòsits d’or del mateix valor dels certificats emesos. Quan una economia utilitza or com a diner, o diner paper que és convertible en Or a la vista, es diu que l’economia es regeix per un patró d’or.

Diner bancari:

És un deute d’un banc Amb els seus clients i que els hi ha de tornar en forma de txecs, sempre que ho Demanin. Utilitzem els xecs i les targetes per mobilitzar o traslladar diner bancari.

El diner= efectiu(diner legal: Bitllets o monedes)+dipòsits bancaris (diner bancari)


Tipus de dipòsits:


D a la Vista:

comptes corrents D d’estalvi:
Instrumentats en una llibreta D a Termini:
fons lliurats en un termini fix * els d a la vista són els que Tenen major liquiditat perquè es Converteix de manera immediata i sense pèrdua de valor en diner líquid OFERTA MONETÀRIA= efectiu en mans del públic+ els dipòsits als bancsAgregats monetaris (variables per contar el diner que hi ha en una economia i prendre Decisions en la política monetària)= base monetària + dipòsits bancaris. (En Eurosistema)

M1:

efectiu en Circulació+ dipòsits a la vista M2:
M1+ dipòsits a termini fins a Déu termini fins a dos anys, i els dipòsits Disponibles amb un permís de 3 mesos.

M3:

M2+ cessions temporals+ participacions en FMMM I instruments del mercat Monetari.

FUNCIONS DINER:

serveis per Comprar, estalviar i comptar. El cost D’oportunitat del diner:
són els interessos sacrificats per tenir diners fora Del banc per prevenir un extra monetari BANC:
organisme que capta impostos i pot Donar préstecRESERVES:
es el diner que guarda el banc en efectiu, permeten al Banc Central controlar la quantitat de diner bancari que poden crear els bancs.

PROCÉS CREACIÓ DEL DINER BANCARI: ( través de l’expansió del crèdit)

Suposem que el Banc d’Espanya posa En circulació 1000€ i els introdueix en un banc (el banc 1). Suposem que aquest Banc té un coeficient de reserves d’un 20%, llavors té 800€ per a donar en Préstec. L’empresa que rep aquest préstec retira els diners per fer un pagament . Suposem que qui rep els diners els hi diposita en un altre banc. El banc 1 ha Prestat 800€ i manté 200€ de reserves, hi ha 800€ de dipòsits en un altre Compte, de manera que la quantitat total de diners ara és de 1800€. Així doncs, El banc 1 ha creat 800€ de diner bancari.

INTERMEDIARIS FINANCERS:

es divideixen en bancaris(en crear diners, augmenten la demanda agregada i Influeixen en l’activitat econòmica)

I No bancaris


BANCARIS: B. D’Espanya:

Finança al sector públic concedint crèdits i adquirint deute públic que Després vendrà o recomprarà  Banc Privada:
Destinen part del seu Fons  a finançar el sector privat i al Sector públic. Al sector públic li compra TÍTOL VALOR DE RENDA FIXE:
el banc els compra (ex: deute de l’Estat) amb això el Banc presta a l’Estat uns diners a canvi que aquest li pagui, per exemple, un 3% d’interès anual.
Aquests títols Els venen a clients que tenen unes quantitats elevades de diners en un període, I durant aquestes sessions temporals, El client pot augmentar els seus diners. Més tard, quan finalitza  aquesta “sessió”, el banc torna a comprar el Títol més car del que l’havia venut, fent així que el client augmenti el valor Monetari. I aquest no perd res perquè al principi ja havia venut el títol a un Preu més car al seu valor real.

Caixes D’estalvi:

Capten fons dels estalviadors en dipòsits d’estalvi NO BANCARIS: ASSEGURANCES:
molt importants Perquè són grans reserves ja que han d’emetre pòlisses d’assegurances als seus Clients , els fa grans inversors en la economia ENTITATS DE FACTURATGE:
els bancs paguen les deutes als seus Clients a canvi d’emetre títols de renda fixa SOCIETATS DE GARANTÍA RECÍPROCA:
S’associen empreses petites o Mitjanes perquè la garantia al demanar crèdit al banc sigui més gran, es Financen pels socis.

PENSIONS

Banc central


Institució encarregada de Supervisar el sistema bancari i de regular la quantitat de diner que hi ha en L’economia.

Banc D’Espanya

És la autoritat monetària i regula L’activitat financera del país. Actua com a membre del Sistema Europeu de Bancs Centrals.

Eurosistema:

Autoritat monetària comuna de la Zona del euro.
L’objectiu dels bancs centrals:
estabilitat del Preu,tipus d’interès moderats a llarg termini i creixement econòmic coherent Amb lespossibilitats de l’economia.

El balanç del banc central: 1


PARTIDES DE L’ACTIU:

or i divises,crèdits Del sistema Bancari títols de deute de l’Estat Reserves d’or i divises Exteriors:
Són les possessions de divises i d’altres actius que té un  País que poden utilizar-se per a satisfer les Demandes de divises. 2.

PARTIDES DEL PASSIU

Efectiu a les mans del públic, reserves bancàries i altres passius No monetaris.

Basemonetària:

Constituïda pels passius monetaris Del Banc Central.

BASE MONETÀRIA: FACTORS AUTONOMS I CONTROLABLES 1 OPERACIONS DE MECAT OBERT:

són les compres i Vendes de títols públics que fa el Banc Central per reduir o incrementar la Quantitat de diners 2. MULTIPLICADOR MONETARI:
Indica quant varia la quantitatde diner per cada euro de variació en la base monetària  Quantitat De diner=multiplicador de diner x base monetàriaIncidència del Banc central sobre l’oferta monetària:
1.Alterant La base monetària 2.Modificant el Coeficient  de reserves.

Política monetària:

Són Les decisions que les autoritats monetàries prenen per modificar la quantitat de Diner o el tipus d’interès.

Política monetària expansiva

Fa que Augmenti la quantitat de diners i baixi el tipus  d’interès .

Política monetària restrictiva:

fa Que es  redueixi la quantitat de diners i Augmenti el tipus d’interès.

Eurosistema disposa de tres grups d’instruments: 1.OPERACIONS DE MERCAT OBERT

2.RESERVES MÍNIMES OBLIGATÒRIES:


dipòsits que les Entitats de contrapartida han de mantenir  obligatòriament en els bancs centrals Nacionals.

Reserves bancàries:

Dipositades pels bancs comercials als Bancs centrals .Són la base per la creació múltiple de dipòsits per part del Sistema Bancari. 3.

FACILITATS PERMANENTS:

operacions mitjançant les quals el BCE permet als bancs ajustar La seva liquiditat. 3.

1Facilitat Marginal de crèdit:

 permet a les entitats obtenir crèdit a un dia.3.

2Facilitat de dipòsit

Permet que Les entitats facin dipòsits en un dia.

INFLACIÓ CURT TERMINI:

1.

Inflació de Demanda:

Té lloc quan els diversos agents d’un país demanen més que les Empreses ofereixen, i així resulta un situaciód’escassetat que Pressiona els preus a l’alça D’agents:Les famílies, les empreses, el sector  públic i el sector exterior.2.

Inflació de costos:

és aquella en  què l’encarimentde qualsevol factor Productiu actua com a detonant d’unProcés en cadena, que incideix en Altres factors i que s’acaba traslladant als preusINFLACIÓ LLARG TERMINI:
L’augment de la Quantitat de diner causa un augment dels preus.

EFECTES DE LA INFLACIÓ: 1.LA PÈRDUA DEL PODER

ADQUISITIU:


perjudicats :Pensionistes,prestadors, treballadors. Beneficiaris: administracions, publiques, Els deutors 2.

PÈRDUA DE COMPETITIVITAT 3.LA INCERTESA

Entradas relacionadas: