Diners legals

Enviado por Fran y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 15,36 KB

 

1.Les polítiques econòmiques

La política econòmica és com es coneix el mode d'intervenció del sector públic en l'economia per arribar a uns objectius econòmics.

1.2 Objectius:

Creixement econòmic sostenible

Augmentar la quantitat i la qualitat del béns i serveis oferts a la societat mantenint el nivell de producció i sostenible(durader).

La plena ocupació

Donar fena a població activa , considerant que el 98% es plena ocupació.

L'estabilitat de preus

Controlar el preus del béns i serveis és fonamental perquè els consumidors conservin el seu poder adquisitiu.

1.2 Mitjans

Directes:

Organismes que elaboren i posen en pràctica la política econòmica.

-Indirectes:

Banca , grans multinacionals , associacions d'empresaris o els sindicats, anomenats poders fàctics gaudeixen d'un ampli suport econòmic o social.

1.3 Tipus de política econòmica

-Política fiscal:

Augmentar o disminuir l'activitat econòmica mitjançant la recaptació d'impostos.

-Política monetària:

Conjunt de mesures que adopta un banc central d'una nació amb el fi de mantenir l'estabiltat dels preus utlitzant com a variables la quantitat de diner en circulació i el preu d'aquests.

-Política exterior:

Intervenció que fa el estat per regular les transaccions amb altres paissos o economies com el tipus de canvi de moneda respecte altres països.

-Política de rendes:

Aconseguir l'estabilitat de preus controlant la inflació.

La política econòmica (conjuntural)
és la forma d'intervenció de l'estat en l'economia per assolir la consecució d'uns objectius econòmics relacionats amb la producció, l'ocupació i els preus. 


Per aixo es mouen variables com impostos , despesa publica o preu de diner. (curt termini)

La política econòmica estructural es concreta en intentar crear, a mitjà i llarg termini, les condicions per a una evolució favorable de la producció, l'ocupació i els preus.

2. Política fiscal

La política fiscal es l'actuació intencionada dels sector públic mitjançant la recaptació de fons i l'aplicació de despeses públiques, per assolir els objectius que persegueix l'estat.

2.1 Tipus de política fiscal

A. Instruments fiscals

Dues clasificacions:

-Polítiques fiscals discrecionals:

Les aplica el govern quan vol influir intencionadament en els ingressos o les despeses , és a dir , les que cal activar per iniciativa pròpia perquè no estan reglades.Les principals son:

Programes d'obres públiques

Dotar al país d'insfrastrucures i incrementar la producció i l'ocupació.

Plans d'ocupació i formació

Contractar i formar treballadors per una inserció laboral rapida.

Programes de transferènciesProtegeixen els col·lectius desfavorits mitjançant pagaments períòdisc temporals o permanents.

Modificació dels tipus impositius

Modificar el nostre consum en funció de la renda que disposem, així que una variació dels tipus impositius de certs impostos.

Estabilitzadors automàtics:

Són les despeses o els ingressos púnlics que augmenten o disminueixen alhora que el nivell de producció d'un país. El princpals estabilitzadors són:

Impostos proporconals

No varien a mesura que ho fa el nivell de renda.

Els impostos progressius:

Impostos el tipus impositiu dels quals puja gradualment alhora que augmenta el nivell de renda. 

Les cotitzacions socials:

Aportacions que els treballadors i les empreses fan a la Seguretat social a canvi de la protecció social que aquest organisme els ofereix.

Els subsidis per desocupació:

Ajudes econòmiques concedides per l'Estat per cobrir les necessitats socials i econòmiques derivades `d'una situació d'atur forçós.

B. Efectes sobre l'economia

Quan es redueixen els impostos o s'augmenta la despesa pública per estimular la demanda total o agregada de béns i serveis , es diu que la política fiscal és expansiva.
En canvi, quan s'augmenten els impostos o es redueixen la despesa públca per arribar als objectius contraris, es diu que és restrictiva.

3.1 Els ingressos públics dels PGE

El sector púnlic necesita uns recursos, anomenats ingressos púnlics, per dur a terme les seves diverses funcions. En concret, l'Estat té les vies següents per obtenirlos:

Cotitzacions socials:

Quantitats que els treballadors afliats a la Seguretat Social paguen perquè, en situacions de necesstat, ells i les seves famìlies tinguin dret a cobertura: malaltia , invaldesa, jubilació....

Tributs:

Ingressos púnlcs més importants, i representen la metat d'alló captat. Es classifiquen en:

·Impostos:
Pagaments exigits per les administracions punliques sense que el contribuent reví res a canvi. Els imposots directes tenen en compte la situació economica de la persona y els indirectes no.Taxes:

Pagaments a canvi de la utilitzacióó d'un servei public o una activitat que proporcionen un benefici directe a l'usuari(matricula d'universitat).


-

Altres ingressos:

·Transferencies corrents:

Rrcursos procedents d'altres entitats , que no es materialitzen en projectes d'inversió.

·Ingressos patrimonials:

Rendes que proporcionen els béns de l'estat , com els beneficis d'empreses púnliques com Altadis o RENFE.

·Aliniació d'inversions:

Ingressos que derven de la venda de béns propietat de l'estat com les empreses públiques.

·Transferències de capital:

Procedeixen de fons estructurals de la Uníó Europea i el seu destí és finançar projectes d'inversió.

3.2 Les despeses públiques dels PGE

Es classifiquen en:


-Despeses corrents

Despeses generals destinades a proporcionar a la societat serveis públics com ara la sanitat , l'educació, la justícia, la defensa nacional i molts altres, es poden dividir en salari dels funcionaris i compres de béns i serveis de empreses privades.

Despeses d'inversió

Destinades a mantenir i a ampliar la capacitat productiva del país. La despesa es concentra en infraestructures, carreteres, hospitals....

Transferencies i subvencions

L'estat obté recursos en forma de impostos i després els transfereix a persones o les empreses mes necesitades.(personas=jubilaciones, becas... , empresas=subvenciones para crear empresas).

3.3 El saldo pressupostari

2 tipus de deficit:

Dèficit cíclic

Es produeix quan sorgeixen les inevitables fases de recessió del cicle econòmic. Té un caràcter transitori, ja que dura el temps que l'estat triga a reactivar l'economia i recuperar la confiança dels agents economics. Aquet dèficit acostuma a desaparèixer en les fases de creixement.

Dèficit estructural:

Es un deficit permanent que es manté fins i tot en situacions próximes a la plena ocupació.


Quan els ingressos no són suficients per cobrir les despeses , l'estat pot dur a terme retallades pressupostàries per no caure en deficir , o bé endeutar-se duent a terme despeses útls que, a curt o llarg termini , senten les bases de recuperació.Per finançar el dèficit públic , l'estat pot optar per:

Emetre deute públic

L'estat solicita diners a empreses i particulars a canvi d'uns títols valor que otorguen als seus posseidors el dret a la devolució de diners més un interès fix pactat(prima de risc).

Apujar els impostos

A més de ser impopular, augmentar els impostos ja existents o establir-ne uns altres nous frena la demanfa de béns i serveis.

Augmentar els diners en circulació

Aquesta mesura sol provocar un increment dels preus (inflació) , raó per la qual els estats són molt previnguts en aplicar aquesta mesura.

Tema12

1-Què és el diner? És el mitjà de canvi o de pagament-conbrament gerneralment acceptat

 • El diner funcionari


  : es basa en la confiança que tenim le spersones a poder utilitzar-lo com a mitjà de canvi generalment acceptat per a tothom.

1.1Funcions del diner

 • Mitjà de canvi:


  sesnse mitjà de pagament-cobarmet universal estaríem condemnats al bescanvi.
 • Dipòsit de valor:


  el diner perment al seu proveïdor ajornar la desició d'utilitzar-lo mentre ho cregui convenient.
 • Unitat de compte comú:


  l'economia mesura el valor de les coses en diners. És pot mesurar el valor de les coses.

1.2 La demanda del diner

El diner té un valor indirecte:
Només es útil quan ens desfem i el canviem pels béns i serveis que necessitem

Els factors que cal tenir en compte són:


 • El nivell mitjà dels preus


  Quan els preus varien, els desitjos de liquiditat de le persones o les famílies poden alterar-se.
 • La renda o riquesa real:


  un augment d erenda o de la riquesa incrementa ek poder adquisitiu de les persones i la seva demanda de béns o de luxe.
 • El preu del diner:


  el tipus d'interès del mercat i la demanda de diner són versament proporcionals.
 • El risc:


  com més arriscat sigui el rendiment dels actius alternatius al diner, més serà la quantitat de diner demandat.

1.3 El preu del diner: és el pagament pel lloguer del capital rebut en concepte de préstec

Factors:

 • Risc de l'operació:


  com més gran sigui la solvència demostrada, més fàcil serà aconseguir la concessió d'un prèstec.
 • Liquiditat:


  la capacitat dels actius per convertir-se en diner legal sense perdre gairbé part del seu valor també és un factor que cal tenir present.
 • Durada de prèstec:


  com més llarg es el període de concessió d'un préstec, més difíil és predir l'escenari en què el restatari haurà de fer front a la seva devolució.

1.4. Classes de diner funcionari

 • El diner legal:


  constituit pels bitllets i les monedes emesos per una institució competent, i que és el que circula per una economia.
 • El diner bancari:


  és el que figura anotat en diferents tipus de suport però que, només existeix virtualment perquè és el banc.
 • Dipòsits a la vista o d'estalvi:


  comptes corrents o llibretes d'estalvi, permeten als seus titulars dipositar immediatament de diners, ja sigui en efectiu o mitjançant la utilització de xecs o targetes magnètiques.
 • Dipòsitsa termini fix:


  són aquellsel titular dels quals, es compromet a mantenir-los durant un termini determinat , de anera que no pot diposar-ne sense incòrrer en una penalització.

1.5 El diner en el conjunt de l'economia Un agregat monetari és una magnitud que agrupa diverses classes de diner

Els agregats monetaris que s'utilitzen per analitzar l'oferta monetària són els següents

 • M1: efectiu a les máns de públic+ dipòsits a la vista.

 • M2: M1+ Dipòsits d'estalvi

 • M3: M2+ dipòsits a termini

 • ALP: M3+OAL*

2.1 bancs de reserves fraccionàries

l'activitat bancària consisteix a captar diner legal dels estalviadors per a restar-lo als agents econòmivs que necessitin finançament.

la reserva funcionaria és el percentatge de diner que, calculat sobre el total de dipòsits rebuts, manté el banc inactiu per fer front a les possibles retirads de diners dels seus clients.

el banc central és una entitat pública i independent del poder polític que controla i supervisa el funcionament del sistema bancari.

el coeficient legal de caixa  és el eprcentatge de diner legal, que per imposició del banc central, manetenen inactiu les diverses entitats del sistema bancari per fer front a les possibles retirades de diners dels seus clients i per raons d'interès general.

2.2 la creació de diner bancari

la multiplicació del diner bancari consisteix en l'increment de diner legal dins el sistema bancari en fer un dipòsit inicial.

Dos passos:

a) el banc central de cada país, posa en circulació una quantitat determiada de diner legal en forma de modnedes i bitlletsb) el sistema bancari, multiplica el diner legal rebut perquè aquest no arriba a sortir d'aquell, sinó que funciona mitjançant anotacions al compte. El públic que rep el prèstecs, és el que determina el volum de diner bancari generat en funció de si decideix retirar el diners dle bancari o no.

3. La política monetària :


és el conjunt de mesures preses pel BCE per assolir els objectius perseguits per l'autoritat monetària mitjançant l'ampliació, o reducció, de la qualitat en circulació i l'alteració del preu del diner.

3.2 Tipus de política monetària

efectes sobre l'economia:

- expansiva: l'augmet de l'oferta monetària s'aconsegueix prestant més qunatitat de diners al banc, abaixant el tipus d'interès o disminuint el coeficient de caixa. En conseqüència , el sistema bancaries troba que disposa d'abundant diner barat i el presta en condicions similars a les famílies. A causa d'això baixa el volum d'interessos que cal pagar i augmenta la renda de què dipositen les famílies per consumir i les empreses per invertir.

-restrictiva; la disminució de l'oferta monetària s'aconsegueix prestant menor quantitat de diners als bancs, apujant els tipus d'interès o augmentant el coeficient de caixa. Si s'ncrementa el volum d'interessos que cal pagar o resulta més difícil accedir a nous prèstecs a causa d el apujada del preu del diner, llavors les famílies consuiran menys i serà menor el nombre d'inversions empresarials que compensin  un pagament d'interessos elevat

Entradas relacionadas: