Diners legals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 14,5 KB

 

PIB:


Consum + Inversió + Despesa Pública + (Exportacions + Importacions)

PIB VA: VAa+VAb+VAc...+Van

VAR PIB PIB any Actual – pib any anterior/pib any anterior x100

PNB:


PIBpm + guanys en exp – Guanys d’altres en esp.

PNN:


PNBpm – Amortitzacions

RN:


Sous + lloguers + interessos + beneficis

RPD:


RN – impostos + Transferències

Limitacions del PIB:


No té en Compte l’activitat submergida, no té en compte canvis de B/S que no són amb Diners, no reflexa el cost social, no mesura qualitat, no mesura disminució de La riquesa.

Comptabilitat Nacional:


conjunt D’indicadors que registren i informen sobre les diverses activitats econòmiques Fetes a l’interior d’un país en un any.

tI = IPC any actual – IPC any anterior / IPC any actual X 100

Diferencial d’inflació


: Diferència de les taxes d’inflació que hi ha entre dos espais geogràfics. La Importància del diferencial d’inflació deriva del fet que els territoris amb Una INF + alta veuen com s’encareixen els seus productes en una proporció més Elevada q en altres territori, això provoca efectes negatius en la Competitivitat.

IPC Harmonitzat: Indicador estadístic que permet fer comparacions internacionals entre l’IPC de Diversos països.

Les situacions d’hiperinflació es poden donar quan el Nivell de preus creix en uns valors superiors als dos dígits, l’augment de Preus és tan ràpid que els diners perden valor per minut i això provoca que els Agents Econòmics acumulin B/S.

CAUSES I CONSEQÜÈNCIES DE LA INFLACIÓ

Inflació de la DDA:


Excés de la Demanda, comporta una pujada tan de la producció com de la inversió com dels Preus.

Inflació del Cost


: Comporta un Encariment dels recursos naturals. Espiral salaris-preus i espiral Salaris-salaris.

Inflació per causes D’accés de diners en circulació. La inflació s’origina pel creixement Incontrolat de la Q diners en circulació per l’accés de la DDA monetària.

Inflació per causes Estructurals i creixement econòmic desigual segons sectors d’activitat en Sectors més expansius on hi ha una pujada de la DDA automàticament creixen els Preus i genera situacions inflacionistes.

Conseqüències de la Inflació:

Pèrdua de poder Adquisitiu:
Col·lectius perjudicials (pensionistes, treballadors, estalviadors, empresaris exportadors
)Col·lectius beneficiats (d’autors , estat, empreses importadores).

TIPUS D’ATUR

Atur Conjuntural:


Provocat pels Cicles econòmics

Atur Estacional, Atur Estructural:
Aquell que no Desapareix mai

CAUSES: Mancança de Formació/ Sobre formació / Inadequació tècnica dels treballadors

Atur Fixional


: Desocupació Voluntària

Realitat Econòmica d’un País

Les pertorbacions Externes al mercat: situacions que afecten a la societat i que repercuteixen en Major o menor grau a l’E.Ex: Guerres.

Les forces internes Del mercat: comportament OF i DDA.

Intervenció del Sector Públic en l’E: Els diversos governs apliquen mesures per assolir la bona Marxa de l’economia, són equacions de fama de política.

EL DINER, ORIGEN I TIPUS. FUNCIONS DEL DINER

Tipus de Diner:


àDiner Mercaderia

àDiner paper

àDiner fiduciari
: Bitllets i monedes

Diner legal:
Constituït per diners i Monedes

Diner bancari:
Virtual

àDiners plàstic:
Ús de la targeta de crèdit o dèbit

Funcions del diner


:

-

Mitjà de canvi

Els diners són un bé Imperible que permet que el posseïdor el pugui emmagatzemar o guardar abans d’utilitzar-lo.

-

Dipòsit valor

El diner serveix per Mesurar el valor de les coses i permet expressar el valor de diferents béns amb La mateixa unitat de mesura.

-

Unitat de conta

El pagament futur Queda especificat en el diner.

La Demanda monetària està formada per la quantitat de capital que s’adquireix pagant t un tipus D’interès en el que els diners estan destinats a satisfer les N dels AE i Inversors.

Factors que condicionen la DDA:


àNivell mitjà de Preus(inflació):
Si varien els preus en l’alça les persones necessitaran més diners.

àRenda o riquesa Real:
Si Augmenta la renda, augmenta el poder adquisitiu.

àEl preu del Diner tipus d’interès
: És variable i funciona d’acord amb la llei de l’OF I DDA. Si pugen els preus pujarà l’interès.

àEl risc
: S’intentaran buscar les inversions menys Arriscades possibles

Tipus d’interès, preu del diner


àRisc en L’operació:
Sempre hi ha el risc de que un préstec no sigui retornat. A tota entitat se li Demana una garantia de solvència.àLiquiditat:
Capacitat que tenen les Empreses o persones de convertir un bé en diners líquids.àLa durada del préstec:
Com més llarg és el període de Concessió d’un préstec, majors són els interessos.

Sistema financer espanyol

àIntermediaris Bancaris
: Banca privada, caixes d’estudi.àIntermediaris no bancaris
: Borsa de valors, companyies D’assegurances, serveis d’inversió, fons de previsions privades.

-La Banca de les institucions financeres utilitza un sistema de reserva fraccionaria: % de diners que es calcula sobre el total de diners dipositats.

La creació del diner:


Els bancs tenen la capacitat De crear diners bancaris a partir del sistema de reserves. El BCE dóna l’ordre De crear els diners, gestiona l’oferta monetària i els bancs centrals Reparteixen els diners per tot el sistema financer bancari.

En El procés de creació i expansió del diner participen dosagents: L’autoritat monetària(BCE) i el sistema bancari(ja que ajuda a expandir els Diners).

La Creació del diner es concreta en dos passos:

àEl banc central de cada país, el banc Central en els països que no tenen l’euro i el banc central europeu en l’Eurozona Posen en circulació una quantitat determinada de diner legal d’acord amb la DDA Monetària.àEl sistema bancari multiplica El diner legal rebut al concedir préstecs.

La política monetària

Abans De la creació de l’euro, la política monetària es duia a terme pels diferents BC de cada país, però amb la creació de l’eurozona, tots els països que adopten L’euro com a moneda, cedeixen les competències de política monetària al BCE.

Concepte: Conjunt de mesures que prén el BCE per assolir els objectius que persegueix L’autoritat monetària mitjançant l’ampliació o reducció de la Q de D en Circulació.

Funcions del BC de cada país

àElaborar la política monetàriaàSón el banc de l’estatàEmissió de Bitllets/monedesàS’encarrega de la gestió i Control de tota la xarxa de bancs i caixesàExerceix el control i la inspecció Junt amb el disseny de les normes de funcionamentàControla el pagament i Cobrament internacionalàAssessorament i elaboració D’informes i publicacions

Funcions del BCE

àDecidir i executar la política Monetària dins la zona euro.àEfectuar operacions de canvi de Divises.àPromoció dels sistemes de Pagament.àSupervisió de les entitats de CrèditàGarantir l’estabilitat del Sistema financer

Avantatges i inconvenients de Participar en la zona euro

Avantatges:

àEliminar diferències que comporta Tenir diverses monedes i agilitzar tràmits.àMillorar les operacions de Compravenda amb l’exterior=facilita importacions i exp.àEs comparteix la mateixa Moneda per eliminar diferències.

Inconvenients:

àDeriven de la natural tendència de Les economies a desequilibrar-se i generar diferències econòmiques que Dificulten la coordinació de la política monetària.àExisteix la obligació D’atendre les polítiques econòmiques col·lectives i els estats membre desatenen Les pròpies polítiques.

La borsa de valors

Intermediari Financer no bancari que es dedica a la compravenda de títols valors. L’objectiu Principal de la borsa és facilitar la negociació de qualssevol valor de forma Competitiva. Es negocien dos tipus de valors: públics(lletres de tresor) i Privats(accions-obligacions).

Títols de renda fixa:


Permeten obtenir a l’inversor Una renda fixa i una sèrie de drets.

Títols de renda variable:


Permeten obtenir a l’inversor Una renda que sol ser variable.

Funcions de la borsa de valors

àDeterminen el preu i valor dels Títols d’acord amb les lleis d’OF i DDAàS’informa sobre els preus, la Seva variació i els volums de transaccions realitzades.àSupervisió de l’actuació de Les societats que hi participen i agencies de valors.àAsseguren la ràpida execució I liquidació d’operacions de compravenda.

Mercat de valors:


Mercat primari o D’emissió(accions, obligacions o lletres de tresor) i mercat secundari o de Negociació(borsa de valors).

Mercat continu:


La intervenció a través de Les xarxes informàtiques de les diverses borses fan que s’agilitzi el procés de Compravenda de valors.

Entradas relacionadas: