Dinàmiques de cohesió de grup

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,63 KB

 

1. 2. Definició de grup: Les funcions del grup

 • El concepte de grup en les ciències socials significa:

  • Persegueixen uns objectius comuns més o menys compartits.

  • Entre les persones s’estableix una comunicació0 i interactuen segons un sistema de pautes establert.

  • Satisfan les seves necessitats en el sinus del grup i tenen una percepció col·lectiva d’unitat.

 • Per constituir un grup social cal que les persones interactuïn entre elles. Els grups socials tenen una certa estabilitat temporal.

 • Existex una estructura interna definida, que estableix una sèrie de posicions socials, rols i responsabilitats per al desenvolupament de les seves activitats.

 • Els seus membres depenen dels consens, comparteixen normes, valors i objectius.

 • Segons S. Froufe: “El grup és un conjunt de persones que participen en una mateixa estructura vivencial col·lectiva”, és a dir, persones que es comuniquen entre sí i que tenen un objectiu comú.

 • Durant aquest procés vivencial en el grup, cada membre té un paper i compleix unes funcions, la qual cosa dóna lloc al desenvolupament:

 • D’unes normes per regular la convivència

 • I a l’aparició de sentiments de pertinença i solidaritat.

1. 2. 1. Funcions del grup

 • Funció emocional - Consisteix en la satisfacció de necessitats emocionals que són imprescindibles per al funcionament psicològic equilibrat de les persones. El sentiment de pertinença, la necessitat de tenir uns arrels, el calor i suport emocional, el reconeixement … Tots aquests aspectes queden normalment garantits mitjançant els grups. També, l’autoestima, la necessitat de sentir-se part de la societat, la cerca d’acceptació per part dels altres, la necessitat de distintivitat, és a dir, d’identitat.

 • Funcíó de tasca - Té la funció d’ajudar els seus membres a aconseguir els objectius que s’han marcat, o la d’imposar-los el que ha decidit la majoria, les persones de més estatus o el mateix líder.

1. 3. Tipus de grups

 • Els grups es poden classificar segons:

-La relació afectiva - que s’estableix amb els seus membres poden ser:
 • Grups primaris:
  • Les relacions afectives són intenses, existeix una forta cohesió i s’aconsegueix un grau molt elevat d’intimitat.
  • S’acostumen a ser petits i de caire informal (les normes són establertes de manera informal).
  • Relacions estretes, personals i directes entre tots els seus membres.
  • L’afecte és el nexe d’uníó.
 • Grups secundaris:
  • Són més grans i les relacions entre els seus membres són impersonals i institucionalitzades.

  • Es consideren de caire formal en el sentit normatiu i organitzatiu. Existeixen restriccions i prescripcions imposades (horaris, obligacions, requisits, etc).

  • Relacions impersonals i indirectes, i només amb alguns membres.

  • L’interés és el nexe d’uníó.

-L’adscripció - Segons l’adscipció de l’individu al grup poden ser:

2.1. Grups de pertinença

 • Són aquells als qua els l’individu pertany sense triar-ho, és a dir de forma involuntària.

 • Port o no haver-hi identificació.

 • No explica necessàriament les accions socials dels individus.

 • Pot ser també el seu grup de referència

“Els més destacats són : la família, el grup classe el barri”

Entradas relacionadas: