Dinamica social

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,66 KB

 
D’ACCIÓ SOCIAL Una acció social és tota acció que tingui un sentit per a qui la realitzen, afectant la conducta d’uns altres, orientant-se l’acció esmentada per aquesta afectació. La definició de Max Weber, en el començament d’Economia i Societat (1921), és la següent: Es comprèn per acció, aquella conducta humana el significat que a ella atribueix l’agent o agents comporta una relació pel que fa a la conducta d’una altra o altres persones i en les quals tal relació determina la manera que procedeix aquesta relació (Giner 2001 p.283).
Conceptes clau:  ACCIÓ: conducta humana (fer alguna cosa). SIGNIFICACIÓ: és important i té un valor per a nosaltres. RELACIONAL: té a veure amb les relacions i influeix en les mateixes. CANVI: que persegueix un canvi.

5.2. TIPUS D’ACCIÓ SOCIAL Weber identifica 4 formes d’acció social, com a models ideals:• Tradicional (costum): són accions conduïdes per principis, normes, etc., en lesquals el component racional és pràcticament insignificant. • Afectiva (emocional): de caràcter principalment irracional guiada per emocions com l’amor, l’odi, etc. • Guiada per valors: és a dir, a més de perseguir una fi racional estan guiades per principis o normes morals. • Accions destinades a aconseguir una fi relació.
5.3. DEFINICIÓ Els GAS són aquells grups que volen aconseguir objectius socials més enllà del propi benefici del grup, per tant el grau de participació del treballador social, dependrà de la capacitat del grup per organitzar-se. La nostra utilitat dins del grup és intentant enfortir aquelles àrees més febles del grup com per que es puguin assolir millor els objectius, i per tant, el treballador social s’entendrà com un orientador.
En aquest cas, les fases en les que acompanyaríem al grup, serien les de identificació dels recursos, establiments de prioritats i repartiment de tasques. Per tant, es treballa per fer del grup una estructura operativa i funcional adequada sent el treballador social l’assessor en aquestes primeres fases de constitució del grup.5.4. PROCÉS D’EVOLUCIÓ DEL GRUP 1r Moment (iniciació) 2n Moment (preparació) 3r Moment (consolidació) Les etapes que condueixen a un grup a l’acció social seran (Batten, 1969): 1a Etapa. El grup vaga descontent però passiu i és el treballador social el que pot estimular a les persones a pensar en el perquè i amb què estan descontentes. 2a Etapa. Els membres del grup comencen a ser conscient de certes necessitats i el treballador social els ajuda a pensar sobre els canvis específics que resultarien una vegada resoltes les necessitats detectades. 3a Etapa. Conscients de que desitgen certs canvis, el treballador social pot estimular les persones per a les accions concretes que caldria fer per provocar aquests canvis (passar de la reflexió a l’acció o plantejament de l’acció). 4a Etapa. Els membres del grup decideixen a favor o en contra, tractant de resoldre alguna necessitat per si mateixos. És en aquest punt que la figura del treballador social es comença a desdibuixar i passar a assessorar en aspectes més funcionals. 5a Etapa. Les persones planegen el que cal fer i com ho faran. 6a Etapa. Hi ha un acord per actuar segons un pla determinat. El treballador social pot estimular a les persones a pensar sobre les dificultats o problemes que poden sorgir derivats de les seves accions i repassar les etapes anteriors.
7a Etapa. Estan satisfets amb els resultats obtinguts?
5.5. DIFERÈNCIES ENTRE GST – GSE – GAS GRUPS ST I SE GRUPS D’ACCIÓ SOCIAL Tenen una finalitat d’ajut individual. - L’objectiu general és el benefici individual i el secundari l’aprenentatge. Les possibilitats que ofereixen són les d’increment de la informació, suport emocional, modificació d’actituds, ampliar marcs de referència, millora dels rols socials i adaptació a noves situacions.
Tenen com a finalitat l’acció social. L’objectiu general és el benefici social i el secundari el personal. Les possibilitats que ofereixen són les d’increment de la informació, aprenentatge del treball grupal, aprenentatge a l’hora de recollir informació, aprenentatge per analitzar i
valorar -pensament crític-, presa de decisions, modificar l’entorn social i creació de recursos.
5.6. EL TREBALLADOR SOCIAL ALS GAS. Pot tenir diferents funcions:
a. EDUCATIVA (de conèixer i saber traslladar la realitat, les necessitats socials,etc.)b. ANIMADORA, i dins d’aquesta animació: Una dimensió facilitadora (facilitant els avenços del propi grup), una acompanyant i una mediadora. El que es concretarà en:
• Facilitar instruments per a la busca d’espais per a la participació.
• Facilitar instruments sobre el funcionament dels grups i els components
a treballar dins dels GAS.
• Acompanyar en els espais de comunicació i de presa de decisions.
• Acompanyar en la busca d’estratègies comunitàries.
• Mediació davant de conflictes dins el grup o entre grups diferents.
Què és el més important per a un moviment social?
El més difícil per a un ésser humà és canviar un hàbit, una conducta adquirida. ✓ Un líder carismàtic, i en tot cas, què significa un líder carismàtic? ✓ Un alt nivell de desigualtat o necessitat, i si és això, fins a on hem d’arribar per moure’ns? ✓ Un pla establert, on creieu que estan les solucions? ✓ Una motivació pel canvi (i per tant, assumir les conseqüències que se’n derivin... “les molèsties”) ✓ Un alt coneixement de la situació

Entradas relacionadas: