Diferències entre un préstec i el compte de crèdit bancari

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,13 KB

OPERACIONS D’ACTIU


Són aquelles que impliquen prestar recursos financers als seus clients, els Quals, al seu torn, es comprometen a  Tornar-los més interessos que hauran generat en el temps establert en el Contracte.TIPUS: Les operacions de descompte d’efectes comercials/els préstecs/ Els crèdits/L’aval bancari.

DESCOMPTE COMERCIAL

És l’operació d’actiu mitjançant la qual una entitat bancària Anticipada de les lletres menys els interessos. Les comissions i altres Despeses derivades de l’operació.

El PRÉSTECS

És l’operació financera d’actiu que consisteix en el lliurament d’una quantitat De diners per part de l’entitat bancària a un client que es compromet a tornar Els diners més el interessos  en el temps I en la forma acordats

.CRITERIS

Segons la seva destinació , Segons la garantía/ Segons la forma,/Segons el Tipus d’interès,/ Segons l’amortització TIPUS DE PRÉSTECS:
- Consum, -Producció/-Personals,-Reals/ En pòlissa,- En Escriptura pública/ Interés Fix,-Interés variable/Reembors únic,- De quotes Peròdiques.

ELS PRÉSTECS PERSONALS

Són aquells que es concedeixen a partir de la garantía de solvencia Económica  del client o la solvencia de Altres persones que fan d’avaladors. Aquesta situación es diu responsabilitat Subsidiària

. DESPESES DEL PP

-Comissió De despeses  d’estudi/Comissió D’obertura/Correatge/Assegurança de vida temporal d’amortització del préstec/Comissió de cancel·lació.

PRÉSTECS HIPOTECARIS

Són el concedits amb garantía d’hipoteca immobiliària sobre Els béns immobles que són propietat del client.

DESPESES

- Taxació d’habitatge/Comissió d’obertura/Despeses de Gestoría/Despeses de notari/inscripció de l’escriptura/assegurança multirisc de La llar/Comissió d’amortització/Assegurança temporal de vida/ L’AMORTITZACIÓ DELS PRÉSTECS:
Consisteix en la devolució per part delclient, en els terminis convinguts en el Contracte, de l’import de préstecs i dels interessos .

COMPTE DE CRÈDIT:

és l’operació financera d’actiu mitjançant la Qual l’entitat bancària  posa a Disposició del clients una quantitat de diners durants un període de temps.

DIFERÈNCIA ENTRE UN COMPTE DE CRÈDIT I DE PRÈSTEC

Que amb la signatura del préstec, l’entitat lliura i abona L’import total en el compte del client. En canvi l’obertura d’un crèdit L’entitat no lliura res  solament es Compromet a tenir aquella quantitat de diners fins un temps que el client el Retira periodicament.El préstec es paquen interessos per la totalitat de L’import  i el de crèdit solament per les Quantitats que vols disposar el client

.FUNCIONAMENT I ESTAT DEL COMPTE DE CRÈDIT:

L’entitat bancària obre un compte de crèdit Amb un límit de disposició i un compte corrent./ S’utilitzarà el compte corrent Per  fer tots els pagament i quan el Saldo es insuficient l’entitat efectua un traspás  al compte corrent per l’import.

DIFERÈNCIA ENTRE EL COMPTE DE CRÈDIT i EL CORRENT:

el de crèdit el càrrec de l’import traspassat al compte corrent i El corrent  l’abonament de l’import Traspassa del compte de crèdit i el  Càrrec de l’ordre de pagament del client.

CARACTERÍSTIQUES:

El titular pot fer ingresos i transferències amb L’objectiu de  reduir el saldo/ Els Terminis de concessió de crèdit solen ser persemestres i anys renovables/ El Saldo del compte de crèdit pot ser deutor o estar a zero pero mai serán Creditors /Quan un client vol retirar una quantitat més elevada al límit es Augmenta el tipus d’interés .

DESPESES D’UN COMP DECRÈDIT:-

Comissió d’obertura/Correatge/Tipus d’interés del Credit/Tipus d’inetrés en quantitas excedides/Comissió de disponibilitat ELS DECOBERTS:
és tota operación d’actiu Que les entitats bancàries pemeten disposar als seus clients,i el límit no s’indica Per una pòlissa.

AVANTATGES DE LA TARGT. DE CRED/DEBIT:


millora del seus  Ingresos per interessos i comissions/ facilitat per tindre diners en Efectiu/comoditat/seguretat a l’hora d’utilitzar els dinersINCONVENIENTS:
El cost per tenir els diners en efectiu/el cost de Manteniment de la tarjeta/Alt cost financer DIF.ENTRE T.CREDIT i T.DEBIT:
Dèbit es carregen immediatament i ha De tenir prou saldo per poder utilizarla targetai  la de crèdit  Es pot utilizar la tarjeta sense la necessitat que haguí de tenir saldo Suficient en el compte i es carregen de manera aplaçada.

COST T.DÈBIT

Quota anual/Comissions per l’ús del caixer/Comissions Per l’ús a l’estrangerCOST T.CRÈDIT:
Quota Anual per emissió o renovació/Interessos pels pagaments o reemborsaments Aplaçats/Comissió per el diners que es retiren en efectiuMODALITATS DE REEMBORSAMENT:
Pagament total/Pagament aplaçat Percentual/Pagament fix mensual/BÚSTIA PERMANET D’INGRESSOS:
Són caixes fortes instal·lades a les façanés de les Oficines en què els clients poden dispositar les recaptacions diàries.

CAIXA DE SEG.LLOGUER

Compartiements Blindats de diferents mides  amb unes Mesures de seguretat ubicades  a l’interior D’un cambra dintre de l’entitat bancària dona una seguretat al client i el Secret de la conservació de la documentació , diners , joies, i l’entitat no Pot saber el contingut de la caixa.

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ

Sol·licitud per escrit/dades personals del reclamant/ Identificació de l’entitat reclamada/ Fets, raons i qëstions sobre les quals se Sol·licita el pronunciament del servei/Data de la reclamació al defensor del Client/lloc , data  i signatura/S’han d’ajuntar Les proves documentals. 

Entradas relacionadas: