Deutor i creditor

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,13 KB

 

Especifiques:


 tenen Un objecte del deutor determinat des de que es Constitueixen. La cosa a lliurar es troba perfectament identificada. Si la cosa entregada no correspon a la cosa prèviament detallada, no Compleix l’obligació, el deutor d’una cosa no pot obligar Al seu creditor a rebre una altre diferent, tot i que fos de igual o Major valor que la deguda

Genèriques:


 la Cosa que s’ha de lliurar o el servei a prestar es troba parcialment Indeterminat, és a dir, en el moment de constituir l’obligació Només s’indica quin es el gènereo La referencia al qual a de pertanyé i, posteriorment, hi haurà Una determinació definitiva de la prestació, el creditor no Podrà exigir la cosa de qualitat superior, ni el deutor entregar-la De la inferior.

Alternatives:


 Aquelles En les quals el deutor es compromet a realitzar una de les dues o més Prestacions previstes en el moment de constituir l’obligació. De Manera que el compliment complert de qualsevol d’una d’elles Extingeix la relació obligatòria. En aquests casos hi ha una única Obligació, però pot tenir dos objectes. Un cop escollida una De les prestacions i notificada a l’altre part, el deutor quedarà Lliure d’obligació si, per causes que no li siguin imputables, Resulta impossible el seu compliment. Al contrari, si no s’ha donat L’elecció, la impossibilitat de realització d’alguna de les Prestacions no allibera al deutor, que haurà de complir executant Qualsevol de les altres.  

Facultatives O amb clàusula facultativa


: El deutor es compromet a realitzar una prestació, però es reserva La facultat de complir-la canviant-la per una altra. Nomes hi ha una Sola prestació i si no es pot dur a terme la principal, l’obligació S’extingeix i l’obligació no estaria satisfeta, en cara que L’obligació facultativa es pogués portar a terme.

És Habitual que la part activa i la part passiva correspongui a dues Persones on una sigui el creditor i l’altre el deutor, però De vegades aquestes dues parts són assumides per més d’una Persona física (pluralitat de subjectes) . Llavors podem parlar D’obligacions mancomunades o solidaries. Aquestes es poden donar Tant en la part deutora o en la creditora.


--Mancomunada

: El Crèdit o el deute es presumiran dividits en tantes parts iguals com Creditors o deutors hagi, repuntant-se crèdits o deutes distingits Uns dels altres.

Activa:


 Quan Un dels creditors nomes pot exigir o reclamar del deutor la part que Li correspon del crèdit.

Passiva


: Quan un dels diversos deutors nomes esta obligat a complir amb la Part del deute que li correspon.


--Solidaries:

 de La mateixa manera que passa en el cas de la mancomunitat, es pot Donar tant en la posició del creditor com en la del deutor

Activa


: Quan qualsevol dels creditors pot reclamar al deutor o deutors L’integra prestació, objecte de l’obligació. L’article 1143.2 del CC regula que “qui cobri el deute respondrà a la resta De la part que els correspon en l’obligació.”

Passiva


: Quan tots i cada un dels deutors queden obligats a complir íntegrament l’obligació quan un dels creditors o creditor o Requereixi. Si el deutor compleix, pot reclamar en els altres deutors La part corresponent a cadascun d’ells.

A més A més, la divergència entreobligació mancomunada i obligació solidaria s’evidencia de manera notòria En cas de que algun (o alguns) dels deutors sigui insolvent per fer Front al compliment de les seves obligacions. En cas de l’obligació Mancomunada, si algun dels deutors resulta insolvent  “no Estaran la resta obligats a complir la seva obligació”, per el Contrari, “la falta de compliment de l’obligació per insolvència Del deutor solidari serà suplerta per la resta de deutors, a Prorrata del deute de cadascun d’ells.”    

Pecuniàries


: És una obligació genèrica, que sempre fa referencia a una suma de Diners. És important que quedi determinada la quantitat i l’espècie. La indemnització per incompliment de l’obligació pecuniària Consistirà, en cas de no existir pacte en el contracte, en el Pagament d’interessos. L’obligació pecuniària és el supòsit D’obligació genèrica per excel·lència: mai podrà tenir lloc L’extinció de l’obligació per impossibilitat sobrevinguda, ja Que sempre existeix diner per al seu compliment: el diner, Genèricament parlant, mai pereix. Solament hi ha una obligació Pecuniària pròpiament dita quan tingui per objecte l’entrega D’una determinada quantia de diner el qual el seu únic requisit Sigui el de tenir curs Legal.

Reciproques: Són Reciproques quan el subjecte es creditor i deutor al mateix temps.
Especifiques:


 tenen Un objecte del deutor determinat des de que es Constitueixen. La cosa a lliurar es troba perfectament identificada. Si la cosa entregada no correspon a la cosa prèviament detallada, no Compleix l’obligació, el deutor d’una cosa no pot obligar Al seu creditor a rebre una altre diferent, tot i que fos de igual o Major valor que la deguda

Genèriques:


 la Cosa que s’ha de lliurar o el servei a prestar es troba parcialment Indeterminat, és a dir, en el moment de constituir l’obligació Només s’indica quin es el gènereo La referencia al qual a de pertanyé i, posteriorment, hi haurà Una determinació definitiva de la prestació, el creditor no Podrà exigir la cosa de qualitat superior, ni el deutor entregar-la De la inferior.

Alternatives:


 Aquelles En les quals el deutor es compromet a realitzar una de les dues o més Prestacions previstes en el moment de constituir l’obligació. De Manera que el compliment complert de qualsevol d’una d’elles Extingeix la relació obligatòria. En aquests casos hi ha una única Obligació, però pot tenir dos objectes. Un cop escollida una De les prestacions i notificada a l’altre part, el deutor quedarà Lliure d’obligació si, per causes que no li siguin imputables, Resulta impossible el seu compliment. Al contrari, si no s’ha donat L’elecció, la impossibilitat de realització d’alguna de les Prestacions no allibera al deutor, que haurà de complir executant Qualsevol de les altres.  

Facultatives O amb clàusula facultativa


: El deutor es compromet a realitzar una prestació, però es reserva La facultat de complir-la canviant-la per una altra. Nomes hi ha una Sola prestació i si no es pot dur a terme la principal, l’obligació S’extingeix i l’obligació no estaria satisfeta, en cara que L’obligació facultativa es pogués portar a terme.

És Habitual que la part activa i la part passiva correspongui a dues Persones on una sigui el creditor i l’altre el deutor, però De vegades aquestes dues parts són assumides per més d’una Persona física (pluralitat de subjectes) . Llavors podem parlar D’obligacions mancomunades o solidaries. Aquestes es poden donar Tant en la part deutora o en la creditora.


--Mancomunada

: El Crèdit o el deute es presumiran dividits en tantes parts iguals com Creditors o deutors hagi, repuntant-se crèdits o deutes distingits Uns dels altres.

Activa:


 Quan Un dels creditors nomes pot exigir o reclamar del deutor la part que Li correspon del crèdit.

Passiva


: Quan un dels diversos deutors nomes esta obligat a complir amb la Part del deute que li correspon.


--Solidaries:

 de La mateixa manera que passa en el cas de la mancomunitat, es pot Donar tant en la posició del creditor com en la del deutor

Activa


: Quan qualsevol dels creditors pot reclamar al deutor o deutors L’integra prestació, objecte de l’obligació. L’article 1143.2 del CC regula que “qui cobri el deute respondrà a la resta De la part que els correspon en l’obligació.”

Passiva


: Quan tots i cada un dels deutors queden obligats a complir íntegrament l’obligació quan un dels creditors o creditor o Requereixi. Si el deutor compleix, pot reclamar en els altres deutors La part corresponent a cadascun d’ells.

A més A més, la divergència entreobligació Mancomunada i obligació solidaria s’evidencia de manera notòria En cas de que algun (o alguns) dels deutors sigui insolvent per fer Front al compliment de les seves obligacions. En cas de l’obligació Mancomunada, si algun dels deutors resulta insolvent  “no Estaran la resta obligats a complir la seva obligació”, per el Contrari, “la falta de compliment de l’obligació per insolvència Del deutor solidari serà suplerta per la resta de deutors, a Prorrata del deute de cadascun d’ells.”    

Pecuniàries


: És una obligació genèrica, que sempre fa referencia a una suma de Diners. És important que quedi determinada la quantitat i l’espècie. La indemnització per incompliment de l’obligació pecuniària Consistirà, en cas de no existir pacte en el contracte, en el Pagament d’interessos. L’obligació pecuniària és el supòsit D’obligació genèrica per excel·lència: mai podrà tenir lloc L’extinció de l’obligació per impossibilitat sobrevinguda, ja Que sempre existeix diner per al seu compliment: el diner, Genèricament parlant, mai pereix. Solament hi ha una obligació Pecuniària pròpiament dita quan tingui per objecte l’entrega D’una determinada quantia de diner el qual el seu únic requisit Sigui el de tenir curs Legal.

Reciproques: Són Reciproques quan el subjecte es creditor i deutor al mateix temps.

Entradas relacionadas: