Desvantaxes transporte fluvial e maritimo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en gallego con un tamaño de 7,07 KB

 

+O transporte por estrada conectan diferentes núcleos de poboación.Características:
1)As competencias sobre a rede repártense entre o Estado,as comunidades autónomas e as deputacións e cabidos;a rede estatal enlaza os principias núcleos de población de España e comunica coa rede internacional.
2)A rede de estradas peninsular presenta un deseño radial con centro en Madrid e con mixes cara aos principias portos e cidades da periferia.
3)O tráfico interior de viaxeiros e de mercadorías concéntranse na estrada polo seu baixo prezo.
4)As características técnicas son variadas.Estradas,autovías,autoestradas,etc..
5)Existen claros desequilibrios territoriais.
A)A densidade da rede é maior nas comunidades máis desenvoltas.
B)A intensidade do tráfico é máis elevada nas vías de gran capacidade.
C)As actuacións ambientais respecto ao transporte por estrada céntrase en reducir a contaminación dos automóviles.
D)O Plan Estratéxico de Infraestructuras de Transporte contempla: Dotar a todo o territorio dunha elevada accesibilidade por estrada./Pechar os mixes pendentes:

      %A integración coa U.E. Por estrada potenciarase mellorando as comunicacións con Francia e Portugal.

+O transporte ferroviario


2ªMetade SXX.

   As competencias sobre a rede repártense entre o Estado e as comunidades autónomas.A rede estatal é maioritaria e posue liñas que enlazan as comunidades coa rede internacional.A ADIF  encárgase da administración da rede,a súa explotación e o seu mantemento;RENFE presenta os servizos de viaxeiros e mercadorías na rede convencional e a FEVE presta os servizos de viaxeiros e mercadorías nas liñas de vía estreita.

   #A rede ferroviaria componse de tres redes:
A)A rede convencional:está equipada para circular a velocidades inferiores a 200Km/h.Algunhas liñas son deficitarias o seu escaso uso.
B)A rede de alta velocidade.Velocidades>200Km/h.
C)A rede de vía estreita:.

O seu problema é a infrautilización:


1)O tráfico de viaxeiros e mercadorías é inferior á media europea.O de viaxeiros é rendible nas liñas de proximidades metropolitanas./O tráfico de mercadorías céntrase nas pesadas e de gran volumen.
2)As características técnicas son contrastadas,Hay vías modernizadas pero outras son mediocres

.3)

Desequilibrios territoriais en equipamentos e accesibilidade por ferrocarril.As vías máis equipadas estan nas zonas máis dinámicas económicamente

.4)

Intentase conseguir unha integracion paisaxística.

--O Plan Estratéxico de Infraestructuras de Transporte.Atención prioritaria ao ferrocarril.
A)Dotar unha elevada accesibilidade ferrovíaria

.B)

Mellorar a seguridade.
C)Modernizar a rede convencional e ampliar a rede de alta velocidade.
D)Incrementar o tráfico de viaxeiros.
E)A integración ferroviaria coa U.E. Potenciarase con estas actuacións:

//

Integración nas redes transeuropeas

.//

A consecución da circulación ferroviaria interrumpida pola rede europea de alta velocidade e convencional

.//

A apertura da rede ferroviaria ás empresas ferroviarias europeas.


O transporte marítimo


.Benefíciase da lonxitude do litoral español e da súa posición.
1)As competencias sobre os portos están repartidas.A rede estatal inclúe os portos comerciais,e a das comunidades autónomas pequenos portos deportivos e perqueiros.
2)O tráfico de viaxeiros e mercadorías presenta grandes contrastes:

+O tráfico de viaxeiros é escaso. Debido a súa baixa velocidade.

+O tráfico interior dedícase a transportar derivados do petróleo.

+O tráfico internacional de mercadorías ten unha gran importancia.

+Antes a maior parte do tráfico correspondiese en graneis sólidos e líquidos.

+Actualmente as mercadorías transpórtanse en contenedores.


3)As características técnicas son dispares e a meirande parte deles necesitan melloras.
4)Desequilibrios territoriais no tráfico de marcadorías entre portos españois.
5)As actuacións ambientais céntranse en paliar os impactos das actividades portuarias e do tráfico de buques.
6)O Plan Estratéxico de Infraestructuras de Transporte pretende a especialización dos portos.
7)A integración coa U.E. Por mar levarase a cabo mediente a participación nas autoestradas do mar.

+O transporte fluvial redúcese ao porto de Sevilla,que presenta dificultades como a barra de entrada.

   #O transporte aéreo experimentou un rápido desenvolvemento.Características:
1)As competencias sobre os aeroportos están repartidas.O Estado controla os aeroportos comerciais;os demais controlanos as Comunidades Autónomas.
2)A rede aeroportuaria conta con numerosos aeroportos.A estructura da rede é radial e jerárquica con “central” en Madrid-Barajas.
3)Desequilibrios territoriais no tráfico aéreo.Os principias aeroportos atópanse nos núcleos urbanos,económicos e turísticos máis destacados.
4)As actuacións ambientais relativas ao transprote aéreo céntranse en retirar os avións máis contaminantes e ruidosos.
5)O Plan Estratéxico de Infraestructuras de Transporte pretende a especialización dos aeroportos en función das súas vantaxes comparativas.Asi Madrid-Barajas e Barcelona-El Prat funcionan como hub.
6)A integración aérea coa U.E. Realizase mediante o proxecto Ceo Único Europeo,que pretende
7)harmonizar a xestión do tráfico aéreo.

O transporte intermodal


.O plan intermodal español contempla redes para o transporte de mercadorías e de viaxeiros.
1)
O transporte intermodal de mercadorías utiliza o sistema de contadores que forman unha unidade de carga que se transporta entre os distintos modos de acceder á mercadería que conteñen.
2)O transporte intermodal de viaxeiros prevé unha rede composta de corredores e de nodos onde se localizan os intercambiadores entre os distintos modos de transporte.

Entradas relacionadas: