Delicte de xantatge

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,39 KB

 

Prisió prov:


Mesura cautelar de carácter personal, acordada pel jutje d'instrucció i que consisteix en privar de llibertat a una persona a la que se l'imputa la comisió d'un delicte molt greu i sense que s'hagi practicat proba de cárrec o s'hagi dictat sentencia de condemna.  

Finalitats

evitar que l'imputat pugui sostreure's de l'acció de la justícia; Però també per evitar que l'imputat pugui continuar delinquint, Destruir proves, o bé, atemptar contra la integritat o el patrimoni De la víctima.

Notes defnitories pris.Prov:

jurisdiccionalitat;legalitat;excepcionalitat;motivació.

Requisits:1


Indicis de la existencia d'un delicte2


Que el delicte tingui prevista una pena de presó de més de 2 anys.3

 Que existeixin indicis de l'autoria del delicte a la persona Imputada.4.Finalitats.

TC diu

Dret a la llibertat no és un dret absolut i per tant es pot Restringir fins i tot de forma preventiva sempre i quan aquesta Restricció sigui molt excepcional i degudament fonamental.

Temps

Menys de 3 anys es 1a+6m;més de 3 anys:2+2.

Dil.Inf.Minist.Fisc


Actuació dinvestigacio realitzada pel ministeri fiscal dels delictes De naturalesa publica dels quals el ministeri públic ha tingut Coneixement. La claritat d'aquesta investigació es determinar la Realitat del delicte i la seva autoria.Aquesta investigació nomès es posible en aquells delictes que Puguin ser tramitats a través del procediment abreujat. No es tracta En cap cas d'una investigació paralela a la instrucció judicial, Sinó que sempre es prèvia a les actuacions judicials. Si vulnera els drets haurá de solicitar al jutge perdent la comeptencia.

Problemes

1.L'enquaix del carácter acusador del ministeri fiscal amb la Necesitat de que la investigació sigui realitzada de forma objectiva I imparcial-->divideix en 2 fiscals lacusar e investigar;2.Dret de defensa de la persona investigada. Cal tenir present que no Es tracta d'una investigació informal i per tant l'investigat a de Gaudir dels mateixos drets de defensa que l'imputat al procés penal.

Temps

6m+6m.

Finalització

1.L'arxivament de la investigació;2.Denuncia del ministeri fiscal posant en coneixement del tribunal el Resultat de la investigació.

Valor proc.Dil.Infor:

té presunció de veracitat, es a dir les seves conclusions son Indubitades-->TC no imparcialitat--->les diligencies informatives NO son suficients per acusar o condemnar Ningú.

Proc.Penal.Menors:


modalitat procedimental que te com a finalitat la investigació i Enjudiciament dels delictes comesos pels menors d'edat penal, Entenent com a menors aquelles persones que tenen entre 14 i 18 anys.Té com a finalitat la reeducació del menor i la solució del Conflicte entre el jove delinqüent i la víctima-->procés + flexible(principi oportunitat)-->jutge pot no castigara per la reeducació del menor o la solució del conflicte.

Funcions del fiscal

1.Instructora:competencia exclusiva del fiscal en el procés penal de menors i Consisteix en realitzar totes aquelles actuacions tendents a Determinar la realitat del delicte i la participació del menor.;2.Acusatoria:ministeri fiscal tendent a perseguir el delicte.;3:mediadora:permet al fiscal intentar buscar una solució de concens, alternativa A la Sancíó penal.//s'acostuma a separar entre fiscals diferents les funcions d'acusar i D'investigar .

Fases:1

A la fase d'expedient(f.Instrucció) es realitza tota la tasca Dinvestigació i a demés el fiscal valora la posibilitat d'intentar Arribar a un acord entre la víctima i el delinqüent. Inicialment el Fiscal té la posibilitat d'arxivar la causa criminal si considera Que el delicte es lleu o que produeix una escasa lesió-->fase finalitza per sobreseiment,decret de conclusió de lexpedient o arxiu per conciliació.

Requisits per arxiu conciliació:

  requisits objectius: que es tracti d'un delicte o d'una falta lleu, D'escasa gravetat; i que en cap cas sigui un delicte de sang, comès Amb armes o que atempti contra l'ordre públic;;requisits subjectius.

Entradas relacionadas: