Els estats del món i les seves relacions

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,36 KB

 

ELS ESTATS DEL MON

1.Estatà és la Unitat política i administrativa superior que regeix un territori.
Tots Els habitants d'aquest territori estan sotmesos a l'autoritat de l'estat. Un Estat està format per un territori amb unes fronteres clares i reconegudes Internacionalment, on viu una població que es regeix pel mateix govern i les Mateixes lleis. A més, té uns símbols que l'identifiquen, com per exemple un Himne, una bandera, una capital i, normalment, una moneda.

1.1.Delimitació Municipalà és la línia precisa que marca els límits territorials Entre dos termes municipals. La delimitació completa d'un municipi comporta L'elaboració del document oficial del seu mapa municipal, el qual és realitzat Per l'Institut Cartogràfic de Catalunya i per la Direcció General D’Administració Local i sotmès a la consideració de la Comissió de Delimitació Territorial.

1.2.El dret àés Un ordre jurídic que s'expressa normativament (conjunt de normes) per regir una Societat, regular-ne la conducta i resoldre'n els conflictes inspirat en els Postulats de la justícia.

1.3.El deureà és L'obligació moral de fer o deixar de fer quelcom, independentment del desig D'acomplir-lo

1.4.Poders de L’estatà per regular El territori i els habitants, l'estat imposa un conjunt de lleis que tothom que En formen part (empreses, partits polítics, sindicats, associacions culturals, ONG...) han de complir.

També crea un conjunt d'institucions per fer efectives Les decisions preses per l'estat:

·Una policia per mantenir ordre públic

·Un exèrcit per defensar les agressions exteriors

·Un cos diplomàtic per fer-se càrreg de les relacions Internacionals

·Un conjunt de funcionaris encarregats de l'administració I els serveis públics.

L'estat pot Imposar per la força les seves decisions i pot de castigar els que incompleixen La llei.

2.Nº d’estatsß Hi han uns 200 estats en el món

3.Els estats duen a terme gran nombre de funcions:

·Mantenen l'ordre públic dins del territori.

·Defensen el territori i els ciutadans de les agressions Exteriors.

·Estableixen relacions internacionals. Per fer-ho, funden Ambaixades i consolats en altres estats i participen en reunions amb els Representants d'altres països per tractar afers d'interès comú, com ara els Intercanvis comercials, el trànsit de persones, etc.

·Elaboren lleis que regulen el funcionament de l'estat i Els conflictes que sorgeixen entre els ciutadans per tal d'assegurar la Convivència.

·Proporcionen serveis essencials, com ara l'educació, la Sanitat, el transport...

·Regulen l'economia i les relacions laborals.

3.1.Compatencies


·Ministra de presidencia

·Ministre d’ssumptes exteriors

·Ministre de justícia 

·Ministre de defensa

·Ministre d‘hisenda

·Ministre d’interior

·Ministra de foment

·Ministre d’industria, enginyeria i turisme

·Ministra d’agricultura i alimentació

·Ministre d’economia


4.Un estat del benestar o estat social àes quan els Governs desenvolupen polítiques socials per aconseguir que tots els ciutadans Tinguin un nivell de vida digne i es redueixin les desigualtats socials.

Per fer-ho, els estats estableixen serveis de salut i D'educació gratuïts per a tothom, per ajudar les persones que estan aturades Amb pensions per als jubilats i un salari mínim per als treballadors.

No formen par del benestar social els països subdesenvolupats Com per exemple Àrica, ja que no poden prestar els serveis més bàsics a la Majoria de la població, perquè no tenen prou recursos per sufragar les despeses Que això comporta. En alguns casos passa que, al marge de la disponibilitat Econòmica, hi ha règims corruptes que no estan disposats a fer-ho.

5.Un estat democratic es aquell estat que els ciutadants Poden triar el tipus de  govern gracies El vot de les eleccions. Exemples – república, democracia.

5.1.Un estat no Democratic es aquell estat qie els ciutadants no tenen dret d’expressió i Tampoc no poden triar el govern i a més prenen decisions segons els seus Interessos, sense demanar opinió els ciutadants. Exemple – monarquia absoluta, Dictadura.

6.La constitució és un conjunt d’establerts segons els quals Un estat o una altra organització es governa. Aquests principis s'escriuen a Una col·lecció única o conjunt de documents legals que comprenen una Constitució escrita. Les constitucions estableixen les regles i els principis Que governen l'organització o una entitat política.En el cas dels estats, una Constitució és la norma jurídica fonamental que defineix l'estructura, els Procediments, les prerrogatives, drets i responsabilitats del govern i dels Ciutadans.7.Drets dels humans - Són com aquelles llibertats, facultats, institucions o Reivindicacions bàsiques que corresponen a tota persona pel simple fet de la Seva condició humana, per tal de garantir-li una vida digna. Aquests drets es Posseeixen independentment de quina sigui la situació legal o jurídica del país O regió en el que habita i de factors com l'estatus, l'ètnia, la nacionalitat o Qualsevol altra circumstància de l'individu en qüestió.

Tenen les seves arrels en la cultura occidental moderna, Concretament del moviment conegut com a Il·lustració. Al llarg de la història Totes les cultures han tingut drets humans, ja que, es concentren al voltant de La idea de la dignitat de la persona en tant que ésser humà. Qualsevol document Sobre lleis generals acaba parlant indirectament dels drets humans. Malgrat els Avenços, la Declaració Universal dels Drets Humans segueix sent desigual per a Moltes persones. Els governs són els grans responsables, ja que han fallat en La seva promesa de respectar i defensar els drets de totes les persones.

8.Estats centralitzats i estats descentralitzats- és la Presa de decisions en una organització, pot ser centralitzada o Descentralitzada:

·La centralitzada: és la manera en què prenen decisions la Part superior de la jerarquia de l’organització

·La descentralitzada: és quan els nivells més baixos per Les decisions.

8.1.El Regne d'Espanya és un estat conformat per nacionalitats i regions, les quals S'han constituït com a comunitats autònomes.

Espanya, les organitzacions territorials més petites que Hi ha són els municipis (és a dir, territoris sotmesos a la jurisdicció de L'ajuntament); els municipis s'agrupen en províncies, i les províncies formen Part de comunitats autònomes.

9.Els Estats internacionals es relacionen estre si respectant els principis de Sobirania, igualtat i independència dels mateixos Estats.

Aquest dret es compon de normes bàsiques i principis Fonamentals que permeten la coexistència pacífica i la cooperació entre els Estats per aconseguir i gestionar processos comuns.

9.1.Per Facilitar les seves relacions, els estats signen tractats, pactes i convenis. Són Documents on els estats es comprometen a determinades accions en una matèria Concreta (medi ambient, armament, educació, comerç...).

9.2.Tenen Relacions amb paisos d’Europa, Àsia i América, ja sigui per fer comerç o be per Interessos economics

10.ón associacions que els estats han creat voluntàriament Per tractar afers d'interès comú i per prendre decisions sobre aquestes Qüestions.

Es diferencien per l'àmbit territorial sobre el qual Actuen. Hi ha organitzacions internacionals que tenen un abast mundial (l'ONU) I d'altres que només agrupen països d'una zona determinada del món (la Uníó Europea,).

També es distingeixen pels objectius. Hi ha Organitzacions amb objectius molt variats (l'ONU) i d'altres que només tracten Una matèria específica.

L'Organització de les Nacions Unides (ONU) és el Principal organisme internacional de mediació entre els estats.

10.1.L'Organització de les Nacions Unides (ONU), és una Organització intergovernamental mundial, creada per la Carta de San Francisco El 1945, amb la finalitat de mantenir la Pau, promoure la cooperació econòmica, Cultural, social i humanitària, garantir la seguretat dels estats basant-se en Els principis d'igualtat i autodeterminació i vetllar pel respecte dels drets Humans. Actualment formen part de l'organisme un total de 193 Estats del món, és a dir, gairebé tots els que són àmpliament reconeguts. A més té Tres observadors permanents: el Vaticà, l'Orde Sobirana i Militar de Malta, i L'Estat de Palestina.

Entradas relacionadas: