Com definir les característiques d'un grup classe

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,4 KB

 

Per començar, definim el problema el qual és que la María Té una actitud negativa enfront l’escola, el qual provoca una mala adaptació al Centre, problemes constants, faltes d’assistència, retard.Continuem amb la hipòtesis, la María té una actitud De rebuig cap a l’escola pe dificultats familiars, les quals comporten la no Adaptació a l’institut. Aixo ens porta a plantejar-nos que si treballem les Relacions personals, tant a nivells familiar com a nivells escolar, l’alumne Millora la  seva actitud i el seu Comportant.  Per tant, plantegem els objectius començant pel general: Millorar L’actitud de la María envers a l’escola. Com a objectius específics: Implicar A la família de la María en la relació a l’escola. Introduir tècniques per Millorar l’acollida i la convivència. Conscienciar a la María de la importància De l’educació. Com a objectius immediats: Treballar el respecte a diari .Revisar El comportament i la feina feta cada dia. Crear espais de diàleg entre el grup Classe un cop per setmana  .Després de Definir i analitzar el problema, de plantejar la hipòtesis i concretar els Objectius passem ara a analitzar altres aspectes:  La persona implicada més important és el tutor, el qual té una funció preventiva I farà una intervenció primària abans de que aparegui el problema. Però necessitarà D’altres  agents com són els professors de la María, els quals amb Tindran que ajudar al tutor a detectar les necessitats, es tindrà que implicar I coordinar i ajudar en l’avaluació ,  i La família d’aquesta, perquè farà falta conèixer-los, guiar-los en el procés, Treball de forma conjunta i comunicar i informar de tot el procés que es Seguirà. És important conèixer a la família per poder conèixer també a la María, i el perquè del seu comportament, caràcter, costums, etc.  Sembla que la família no valora massa l’educació I cal fer que aquest canvien aquest pensament per facilitar l’estada de la María al centre. A part, pel que es veu sembla que hi ha expectatives d’efecte. Per tant potser que això perjudiqui el comportament d’aquesta.L’acció tutorial Es dirigeix especialment a la María, Per tant la intervenció serà de Nivell
1 (micro), és a di , a l’aula. Tot i que també a tots els alumnes De la seva classe en un segon moment per millora les relacions que té aquesta Amb la resta i la seva acollida, passant doncs a actuar a nivell 2 (meso), En el centre educatiu a través de la taula tutorial.  La modalitat Més adient per la situació plantejada és la tutoria individual pel que fa a La María, de caràcter presencial i d’activitats acadèmica, amb la finalitat de Detectar les necessitats i els problemes d’ella, acompanya -la, guiar-la i Orientar-la, amb actuacions per analitzar les seves necessitats i problemes i Per recollir informació sobre aquests temes. Per fer-ho és farà a través Primament de converses informals Entre el tutor i la María per tal de intentar recavar la màxima informació del perquè De les seves actuacions i actituds enfront l’escola i els companya. Mes Tard, s’utilitza l’observació per veure si l’alumne fa canvis i els manté en el Temps. Al mateix temps, pel que fa al grup en general, es farà tutoria Grupal, de caràcter presencial. A través de dinàmiques de grup que facin aconseguir una cohesió grupal més Elevada i que aconsegueixi al mateix temps reduir els enfrontament entre els Alumnes. La finalitat d’aquesta tutoria és socialitzar i les actuacions van Dirigides a conèixer al grup, a fer activitat de convivencia i participació entre  d’altres. Es pot utilitza  també el mètode de cas en el qual de forma indirecta Es plantegin problemes semblant però  amb Persones diferents als alumnes concrets  (utilitzar situacions semblants però que no Siguin ells els protagonistes de les històries) amb el qual, tindran que donar Possibles solucions al problema i després arribar de forma conjunta a una Solució final. A més, els contractes de convivència són molt oportuns per les Situacions on constantment hi ha problemes de grup i d’identitat col·lectiva. Amb el que s’intentarà que el grup classe es senti unit i cohesionat Pel que Fa al moment, es portarà a terme l’acció Des de que es detecti el problema o la necessitat concreta, fins que aquest Estigui solucionat. Però a més, es farà un seguiment del mateix un cop Estigui solucionat per evitar recaigudes al problema i per controlar que tot Segueix anat com es esperat.  


oTutoria Grupal: Finalitat
Socialitzar Millorar les relacions i la convivència (relacions interpersonals),Fomentar la Cooperació/tolerància, Informar i orientar, Potenciar el sentit de pertinença Al grup i la institució, Treballar la intel·ligència emocional.

Actuacions:

Activitats D’acollida, convivència, integració o participació, Activitats per conèixer la Dinàmica interna del grup, Estimular i orientar al grup per a què plantegi Necessitats, expectatives i problemes comuns. Facilitar el desenvolupament i L’aprenentatge de la presa de decisions.

Instruments:

Dinàmiques grupals, Exposicions, Debats, Seminaris, Observació, Mètode de Casos, Tècniques de treball cooperatiu, Sociograma

oENTRE IGUALS/EN PARELLES:
Facilitar l’aprenentatge mutu. Relació asimètrica perquè un dels dos fa de tutor i l’altre de autoritzat, no és el mereix rol però el perfil sí que és el mateix (dos alumnes, dos Professors).// Crear parelles d’aprenentatge. Formar als estudiants tutors. Dissenyar Les sessions de tutoria (continguts, estructura, sistema d’actuació).

Supervisar les sessions. Reunions I contactes informals amb els estudiants tutors. // Observació. Mètode D’aprenentatge cooperatiuEntradas relacionadas: