Definició marxandatge

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,11 KB

 

COMUNICACIÓ COMERCIAL


Procés pel qual el venedor trasllada informació al possible comprador amb l’objectiu d’assolir una resposta comercial positiva.
-

Publicitat

Forma de comunicació pagada per l’empresa que pretén informar el consumidor i motivar-lo de manera beneficiosa per a l’anunciant.

- Relacions públiques

Activitats que pretenen actuar sobre la relació de l’empresa amb determinats grups de persones o entitats.

- Venda personal:

Incideix sobre el client en concret, s’hi relaciona directament. Augmenta la confiança i pot adaptar el productes a les seves necessitats.

- Marxandatge

Conjunt de tècniques que pretenen destacar l’article en el punt de venda, de manera que es diferenciï dels de la competència, estigui a l’abast del consumidor i se’n faciliti la compra.
-

Fidelització

Accions que pretenen conservar el client

- Promoció de vendes:

Conjunt d’activitat de curta durada, diferents de la venda personal i la publicitat, que tendeixen a augmentar l’efectivitat de l’esforç comercial.

Publicitat


És l’acció de transmetre un missatge utilitzant un mitjà de comunicació de masses pagar per una empresa amb la intenció d’influir al consumidor.
- Credibilitat (creïble) - Claredat (clar)- Reiteració (repetició)- Oportunitat (oportú)- Atracció (captar atenció)

Limitacions de la publicitat:


-
Publicitat que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri drets i valors reconeguts en la Constitució (No discriminació)
-
Publicitat enganyosa ( mentides)
-
Publicitat deslleial (desmerèixer els seus competidors)

- Publicitat comparativa (el meu és millor que l’altre)

- Publicitat subliminal (influir sobre el públic sense que es percebi de manera conscient)

- Publicitat prohibida (alcohol, tabac)

- Publicitat encoberta (web televisió.. El receptor no  és conscient que es troba davant un missatge publicitari)

Els mitjans publicitaris:


- Mitjans escrits: Premsa i revistes
- Televisió: difusió més àmplia, optimitzar efectivitat del missatge
- Ràdio: més àmplia
- Cartells i tanques publicitàries
- Articles promocionals: Regals que fan les empreses als consumidors (boli)
- Correu
- Internet

Marxandatge


Conjunt de tècniques que pretenen destecar l’article en el punt de venda, de manera que es diferencii dels competidors, que estigui a l’abast del consumidor i afavoreixi la compra. (portes endins)
- Ubicació del producte en el local o Passadissos centrals més transitats o Comencen a dirigir-se al fons a la dreta o Un lloc especialment favorable és la proximitat a la caixa en que s’efectuarà el pagament
- Localització en la prestatgeria o Altura dels ulls o Altura adequada a l’edat dels infants
- Ús de música o elements audiovisuals o Col·locar cartells o Ambientar amb determinat tipus de música

Distribució


És la variable del màrqueting que relaciona la producció amb el consum i té com a objecte posar a disposició del l’usuari la quantitat de producte necessària, en el lloc adequat i en el temps just, per cobrir les seves necessitats.


- Canals de distribució:

o Directe: Fabricant + consumidor (modista)
o Curt: fabricant + minorista + consumidor (joieria, floristeria)
o Llarg: fabricant + majorista + minorista + consumidor (pagès + escorxador + Can Solvi + consumidor)

- Estretègies de distribució

o Pull:
Consisteix a dur a terme una intensa campanya de promoció del producte de manera que siguin els mateixos consumidors els qui el demanin als distribuïdors i aquests a l’empresa.
o Push:
L’empresa duu a terme una promoció (descomptes) perquè sigui el 
distribuïdor el que adquireixi el producte i estigui interessat a promocionar-lo entre els consumidors.
-

Comerç associat:

o Centres comercials:
Conjunt d’establiments comercials independents de diversos tipus, i que disposin d’una imatge i una gestió unitària.
o Mercats municipals:
Establimets comercials independents situants en el mateix edifici i que es dediquen fonamentalment en productes d’alimentació frescos.
o Franquícies:
Consisteix en la cessió per part d’una empresa a empresaris independents del dret a utilitzar una sèrie d’elements immaterials (una marca).

Entradas relacionadas: