Dcsvg

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,86 KB

 

-funció emotiva: sentiments del emissor    

 -funció contativa:emissor crida el receptor per que actuï   

-F. poètica:un missatge amb intenció esètica

-F. referencial: quan la comunicació es focalitza sobre algun aspecte del context o de la realitat        

-F. metalingüística: s'utiliza en moments concrets d'una comunicació, quan es vol aclarir alguna qüestió relacionada amb el codi lingüístic que s'esta fent servir 

-F. fàtica serveix per assegurar el funcionament del canal de comunicació

Propietats del text:

- L'adequació, té a veure amb l'adaptació del text a la situació comunicativa.

L'adequació és la propietat per la qual un text s'adapta a la situació de comunicació en que es produeix i respon a la intenció de l'emissor amb el èxi. Ha de reunir dues cindicions:

.El llenguatge s'ha d'ajusar al nivel de formalitat adient, tant pel que fa al vocabulari com a altres estructures lingüístiques.

 .L'estructura general del text ha de respodre al tipus de text que millor s'adigui amb la intenció comunicativa de l'emissor en cada cas.

- La coherència i la cohesió, que tenen a veure amb l'organització interna de les idees i les paraules.

la coherencia es la propietat per la qual un text conté una informació de qualitat i ben organitzada. Per produir textos coherent es importan tenir ben clar què es vol dir i com s'estructura el que finalment es diu. per fer aixó caldra seguir el procés següent:

.Seleccionar les idees del text. Es important evitar les repeticions, les contradiccions i les digressions excessives.

.Organitzar les idees.

La cohesió

La cohesió és la propietat per la qual les parts que formen un ext esan ben travades mitjançant els recursos gramaticals que permeten separar i relacionar enunciats i oracions.elements principals:

. Les referències a elements anteriorment esmenats sense anar-los repetint al llarg del text. Els pronoms són el recurs més evident per substituir elements que ja han aparegut en un text, però també ho són l'el·lipsi del subjecte o l'ús de sinonims.

.Les paraules i l'entonació (orals) i els signes de puntuació (escrits) per separar els diferrents enunciats o oracions que componen el text.

.Els connectors que enllacen oracions i enunciats.

- La correcció i la presentació propiament dita, que es refereixen a l'aspecte formal.

La correció és la propieta per la qual un text s'accepta com a bo perquè s'hi han respectat les normes gramaticals en els diferents nivells de l'estuctura lingüística, com són:

. la fonètica i l'ortografia

.La morfologia

.La sintaxi

.El lèxic

La presentació

La presentació és la propieta per la qual un text té les característiques formals que les convecions comunicatives exigeixen en cada situació. En una exosicio oral cal tenir cuara dels gestos i la veu, en els escrits manera neta i clara.EL/AL ELS/ALS

L'article masculí (el) o plural (els) es pot confondre amb les contraccións al i als, respectivament, sobreot en el cas dels parlants del català oriental, que les pronuncien igual.

Entradas relacionadas: