Cristianisme i mort

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,75 KB

 

Model C 1) Ambivalència del progrés tècnic:


La persona humana és moral, per tant, no hi ha cap acció humana que sigui neutra. La tècnica és Positiva pel que fa al servei de l’homei del millorament del món. Considerada des Del punt de vista moral, és ambigua: però depèn de l’ús que en faci l’home.
Mai és un valor absolut, sempre és funcionària o secundària a l’home. Es espasa de Dos talls: perquè pot ser la gran capacitat de l’home d’autorealitzar-se o pot Ser també la gran capacitat de destrucció de la humanitat.
2)

Definició ciència:

la Ciència o la investigació científica té per objecte el coneixement de la Realitat pel mètode experimental. Això és per la formulació d’una hipòtesis de Treball que es verifica empíricament i que té com a resultat la teoria Científica.
Conceptes de ciència - fe: 1, L’objecte de la ciència és el coneixement empíric de la realitat i per tant tot Allò que no es comprovable no és objecte de la ciència.

2,

Sobre la fe i les dades de la fe, la ciència únicament pot adoptar Un agnosticisme (un no saber sobre Déu, no puc dir res).
3, L’objecte de la fe és l’acceptació i el coneixement del ésser Transcendent que s’accepta per la revelació. Sempre en l’àmbit de la fe 4, ni la fe pot adoptar la certesa o el Mètode empíric perquè porta al fracàs, ni la ciència pot parlar sobre l’objecte De la fe perquè porta al fracàs 5, Els camps de coneixement o cognitius són radicalment diferents. La ciència mai Pot abastar Déu, només pot arribar a descobrir la necessitat de la seva existència I aquesta necessitat mai serà verificable 6, La revelació de la fe és clara: a Déu ningú la vist mai, però el seu fill únic El què és la fet conèixer 7, La Ciència honestament no pot pretendre que l’àmbit de la realitat sigui només el Camp de lloc que és experimental al menys no pot dir-ho amb certesa 8, No hi ha d’haver contradicció entre Ciència i fe perquè si hi ha contradicció significa o bé hi ha una falsa Conclusió de la ciència o bé hi ha una falsa o dolenta compressió de la Formulació de la fe.

3) Humanisme:

Concepció Total de l’home. Intenten donar resposta a la preguntes sobre la totalitat de l’home. Responen a la pregunta Quin és el sentit de la història de la humanitat en la Seva totalitat, en el seu sentit darrer?. La característica de tot humanista és Posar l’home com absolut, com el qui ocupa el primer lloc. L’home per damunt de Tot, tot està subordinat a la persona humana. Ateus – els humanistes ateus Creuen que afirmar déu és negar a l’home. Creients – Afirmar a déu no comporta Negar a l’home, al contrari, és afirmar-lo més que mai.

Tipus de humanisme: Humanisme Clàssic o cultural

L’ésser humà domina la naturalesa, la cultura és Profana, es creen un ideal, procés de securalització.

Humanisme social

L’home ha de ser i és el centre del món, l’home Es diferencia quantitivament de la naturalesa, protagonista de la historia Mitjançant la llibertat, dignitat absoluta.

4) Idees de Feuerbach: 1,

L’ésser humà te consciencia de si Mateix  2, La religió és una projecció del material humà 3, Déu és el mirall d’un mateix Millorat 4,
L’home religiós està Alienat: (fora de sí – drogues + re apropiar – per a tornar en tu) (s’ha fet un Estrany per a ell mateix) Cal acabar amb la religió perquè l’home pugui ser Realment ell mateix. La religió quedarà totalment superada quan l’home Reconegui que no hi ha cap altre Déu que el mateix home, quan l’home es trobi Plenament a si mateix.

La religió en la Seva obra Essència del cristianisme

L’autor Feuerbach exposa el seu Pensament crític sobre la religió en l’obra essència del cristianisme. El món De Déu és una ficció fantàstica construïda amb materials de l’experiència del Nostre món. L a projecció religiosa és una fase necessari a en la cultura Humana, però s’ha de superar. En projectar-se fora d’ell, l’home atribueix a Déu el que li pertany i aquest home queda alienat (fora de sí). Feuerbach Traurà la de la religió el seu caràcter part i cularista, la vol explicar com Un reconeixement universal que uneix els homes entre ells per sobre de les Diferències del grup.

5) Possible text: Còmic: 1

Què la mort l’espanta i només pensa en el futur

. 2

Només pensen en el futur i no en el present.

El presoner: 1

Pèrdua de la fe. Pèrdua Del sentit de la vida 2.
Com està Presoner, ell perd l’esperança en el futur, la por, pèrdua de la fe.
3, Sí potser alguna.
Viure amb sentits, suïcidi: 1, Perd les Ganes de viure i el sentit de la vida.
2, Pregunta: Per què?
3, El compara amb Les persones que prenen drogues i amb l’actitud de protesta.

El futbol: 1,

Per l’espectacle, emoció, Com si fos una cosa extraordinària...

2,

Pot Ser es una altra manera de donar-li un valor simbòlic a la religió.

Cal aclarir els veritables termes del debat Entre astrologia i astronomia: 1,

Ens diu que no són certes, són Supersticions, et porten al fracàs, són fal·laces inútils...

2,

Perquè la ciència dóna raons Veritables sobre l’existència del ésser humà. La ciència s’ocupa de les lleis De la naturalesa. 

Entradas relacionadas: