Creixement extern de l'empresa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,2 KB

 

Tema 11


Localització de l’empresa:


lloc que s’escull Físicament per situar l’empresa.
Es tenen en conta:

            La Demanda del mercat: saber si el client de la zona està interessat en el Producte que volem oferir i com es troba la competència del voltant.
            Proveïment De matèries primeres: quanta en necessitem, el seu cost i la facilitat D’obtenir-les.
            El Mercat de treball: possibles treballadors, els seus coneixements tècnics, Cost laboral...
            Les Comunicacions i el transport: s’ha d’estudiar si a prop de la ubicació hi Ha bones comunicacions amb els clients i altres empreses. Perifèries i zones o Polígons industrials. Quan aquest conjunt té un alt nivell tecnològic s’anomena Parc tecnològic. La majoria dels establiments estan en una mateixa zona per Reduir costos de transport i comunicació (economies d’aglomeració).
            Els Subministraments: allà on el situem tindrà disponible els subministraments? Aigua, llum, gas...
            El Cost de la construcció i del solar.
            La Legislació: fiscal (avantatges, impostos), mercantil (normativa del sector) O social (medioambiental).
            La Inversió i el finançament: situar l’empresa en un lloc d’accés a les Institucions financeres.
            El Desenvolupament econòmic de la regió: si ens trobem en una regió on no ha Hagut creixement és millor no instal·lar-nos de cara al futur.

Dimensió de l’empresa:


capacitat de Producció de l’empresa. Depèn de la tecnologia, el nombre de treballadors i el Mercat. S’ha de decidir simultàniament a la localització de l’empresa: per Saber la dimensió de l’empresa haurem de saber la capacitat necessària (nivell Màxim de producció) i on la localitzarem. L’empresa ha d’augmentar la seva Dimensió, i ho pot fer internament o exteriorment.

Creixement Intern de l’empresa:


increment de la capacitat productiva (realitzar estratègies de màrqueting per vendre més. Exemple: canviar preus, Canviar l’envàs, canviar la qualitat...) o augment de la varietat dels seus Productes i serveis (productes complementaris a l’original.) D’aquesta Manera creix, augmenta el patrimoni i pot augmentar les dimensions de les Instal·lacions.

Creixement Extern de l’empresa:


relacionen amb altres empreses.
                        Fusió Pura d’empreses: uníó de diverses societats per crear-ne una de nova Assumint la legislació de les anteriors però formant un patrimoni únic.
                        Fusió Per absorció d’empreses: una empresa adquireix/absorbeix una altra Quedant-se el seu patrimoni.
                        Participació En societats: una empresa compra una part del capital social d’una altra Empresa amb intenció de dominar-la. Cap de les dues empreses perd de manera Jurídica. (Absolut +80%, Majoritari +50% o Minoritari -50%)
                        Cooperació D’empreses: empreses independents que col·laboren entre elles per compartir Recursos i informacions per assolir objectius comuns, de manera que minimitzen Costos.
                        Clúster: Concentració geogràfica d’empreses, institucions i universitats que Comparteixen interès per un sector econòmic concret.
                        Trust O concentració vertical: conjunt d’empreses que formen part de diferents Fases del procés de producció i que intenten reduir costos i dominar el mercat.
                        Càrtel O concentració horitzontal: grup d’empreses del mateix sector productiu que Es posen d’acord en els preus i les estratègies de venta per dominar el mercat.
                        Hòldings: Una companyia matriu aconsegueix les accions i les participacions d’altres Empreses que controla.

Si això no és suficient, llavors s’internacionalitzen. Globalització i Deslocalització.

Internacionalització:


obertura als Mercats internacionals. Ho poden fer de tres maneres diferents:
            Multidomèstica: Descentralitza l’organització en cada país que opera, inclús amb diferents Administradors. El producte varia segons el país.
            Global: Centralització dels recursos globals, administració sota el país d’origen. Les Filials no tenen independència, per tant el producte no varia o varia molt poc.
            Transnacional: Elimina barreres geogràfiques i utilitza totes les propostes que proposa la Filial. Actua de manera local tot i que té una visió global del mercat.

Empreses multinacionals:


aquellesque operen en dos països o més. Tenen Una gran dimensió d’empresa. Les multinacionals estan formades per un conjunt D’empreses (empresa matriu + filials d’aquesta empresa) àTenen gran Resistència al mercat, tecnologia punta (creixement constant) i una distribució De gestions de l’empresa: la matriu planifica, controla i fixa l’estratègia; la Filial s’encarrega de les activitats productives segons el que l’ha marcat la Matriu. Al ser tan grans aprofiten les economies d’escala i obtenen una gran Importància en el sector. Tot i ser grans, la matriu sempre controla les seves Filials.

La deslocalització:


és el trasllat D’activitats productives des de països industrialitzats cap a països en Desenvolupament que es caracteritzen per tenir nivells sensiblement inferiors a La seva renda per capita i, per tant, del salari mitjà i de la població. Es Creen llocs de treball al país subdesenvolupat però en el país d’origen Augmenta l’atur i la desinversió.

Les petites i mitjanes empreses (pimes):


menys de  50 treballadors i Amb vendes inferiors a 10 milions d’euros l’any (petita), entre 50-250 Treballadors i vendes igual o inferior a 50 milions d’euros l’any. Caract:
            Poca Formació empresarial: sap els coneixements bàsics, impulsos i ganes.
            Poca Capacitat financera: diners familiars i li costa accedir als mercats Financers.
            Qualificació I formació tècnica del personal i obsolescència tecnològica: el reciclatge De personal i de la tecnologia genera costos que potser l’empresa no pot Assolir. Això els deixa enrere.
              Organització flexible: i per Tant, facilitat de comunicació entre el personal de l’empresa. Bon equip de Treball.
            Integració Del personal
            Desenvolupament En mercats intersticials: aprofiten aquells espais dels que les empreses Grans no s’encarreguen i se n’aprofiten. Exemple: distribució.
            Creadors De feina.

Interconnexió entre les Empreses i institucions


: facilitat entre les empreses i les institucions a Través d’Internet.
            Relació Client-proveïdor: s’intensifica i es facilita la comunicació i és més fàcil La compra, la factura i el pagament.
            Banca Electrònica: l’empresa pot controlar els seus comptes bancaris i fer Gestions per Internet.
            Tràmits Oficials: liquidació d’impostos, el lliurament de documents oficials, Permisos...
            Informació I assessoria


Entradas relacionadas: