Costum laboral

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,17 KB

 

NORMATIVA LABORAL A ESPAÑA

Constitució ESPAÑOLA: norma fonamental de l’ordenament jurídic español. Es la llei de lleis. El contingut laboral de la CE es troba “Dels drets i deures fonamentals”

LLEIS: son les normes jurídiques emanades del poder legislatiu, de les Corts Generals, q estan integrades pel
Congres de Diputats i el Senat.

  • Organiques: regulen les qüestions mes importants per a l’Estat, els drets fonamentals i les llibertats publiques.

  • Ordinaries: les que no regulin materies de la llei organica.

NORMES AMB RANG llei emanades del poder executiu:
reial decret legislatiu(dictades pel govern per delegació de Corts Generals/ textos rofosos: refonen diversos textos legals preexistents/ articulats: desenvolupen llei de bases) reial decret-llei(dictades pel govern en necesitats urgents)

REGLAMENTS:normes amb rang de llei inferior a la llei, a traves de les quals el govern desenvolupa l’establert a les lleis(reial decret, ordre ministerial, resolució)

CONVENI COL·LECTIU: acord entre els representants dels treballadors i l’empresari, pel qual es regulen les condicions de treball en una empresa.

CONTRACTE DE TREBALL: acord de voluntats pel qual les parts manifesten la seva voluntat i s’obliguen, el treballador a prestar voluntariament, per compte alie i sota el seu poder de direcció a l’empresari, a lluirarli una remuneració a canvi.

USOS I COSTUMS: norma de conducta nascuda de la reiterada practica social i considerada obligatoria per la comunitat.

---

NORMATIVA INTERNACIONAL

TRACTATS INTERNACIONALS: son acords entre dos o mes Estats.

OIT: organitza especialitzat de l’ONU amb plena capacitat jurídica i autonomia davant seu, i que te com a finalitat la millora de les condicions de vida i laborals dels treballadors.

--

PRINCIPI DE JERARQUIA NORMATIVA: ens permet ordenar les normes segons el seu rang. Ordre normes laborals(disposicions de dret comunitari, constitució española, tractas internacionals, lleis organiques, lleis ordinaries, reial decret legislatiu, reial decrets llei)

--

ESTATUT DELS TREBALLADORS: norma laboral mes important. Ha estat objecte de nombroses i importants modificacions, fins a l’aprovació del text en vigor, que es troba al Reial Decret Legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei dels Estatuts dels Treballadors.

Entradas relacionadas: