Cost variable mig

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,62 KB

 

1.La producció


Producció= transformació mitjançant tecnología de factor de producció /inputs) en béns i serveis (outputs).

Eficència= en la producció representa utilitzar i combinar els factors productius de manera que sempre la menor quantitat de factors i al menor cost possible. 2.La productivitat
Productivitat= es el producte per factor, l’eficència amb la que els materials de què es partix es transformen en producte: com s’és fent de bo les coses. 3.El cicle d’activitat empresarial Beneficis= es la diferencia entre l’ingrés total i el cost total  Bfo= IT - CT Cicle de maduració= el temps desde que s’adquerix la matèria prima fins que es cobra al client. 4.La funció de producció Funció de producció= especifica la relació entre la quantitat de factors utilitzats, és a dir, treball (L) i capital (K) per produir un bé i la quantitat produïr un bé i la quantitat produïda d’aquest bé (q).  q= f (L,K) 5.Producció a curt termini El curt termini (normalment 1 any) és un període de temps al llarg del qual les empreses poden alterar la producció canviant els factors variables (el treball i els materials). En curt termini els factors fixos no es poden canviar (edificis, màquines, equips, instal·lacions)

Producte mitja o productivitat

1.Del treball=PMiL=PT/L  2.Del capital=PMiK=PT/K Ens informa del producte que s’obté per unitat de treball o de maquinaria emprada.

Producte marginal

PMyLz=APT/AL = PT2-PT1 /L2-L1 És la variació del producte, o el producte extra que s’obté, quan la quantitat de treball utilitzada s’incrementa en una unitat. 6.Els costos de producció El cost= está determinat pel valor dels factors utilitzats per l’empresa per a produir els béns i serveis.
Costos fixos= els costos que generen els factors fixos i que no depenen del volum de producció CF (maquinaria, arrendament local…)
Costos variables= depenen del volum de producció, están associats a factors variables  CV (mà d’obra, primeres matèries )
Cost total= costos fixos+costos variables  =   CT=CF+CV Cost mitja= cost per unitat de producció.  1.Cost mitja total: CMiTOTAL=CT/q   2.Cost mitja variable: CMiVARIABLE = CV/q 7.Eficiència i funció de producció Tècnica= un mètode de producció és tècnicament eficient si la producció que se n’obté és la màxima possible utilitzant les unitats mínimes de factors productius.
Econòmia= el mètode de producció eficient econòmicament és aquella que presenta un cost menor, donats els preus dels factors productius. Un mètode és economicament eficient i també ès econòmicament eficient i també és eficient técnicament.
8.Els ingresos Ingrès total= preu per quantitat venuda.   IT=P*Q

Ingrès mitjà= quantitat ingresada per unitat venuda IT/Q

Benefici= ingressos totals - costos totals    =     B=IT-CT


Entradas relacionadas: