Corrents superficials. Hidrograma, Osmosi i Potabilització.

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,18 KB

 
Corrents superficials: depèn dels vents dominants, venen afectades per l'efecte de Coriolis i sóc de tipus anticiclònic en els dos hemisferis/Corrents profundes: degudes a la diferència de densitat de l'aigua que augmenta en l'aigua freda i amb la salinitat, es denomina circulacio termohalina.
Oceà global: es denomina així tot el conjunt de mars i oceans del planeta.

Es denomina cinta transportadora oceànica a una espècie de riu d'aigua que recorre la majoria dels oceans del planeta, primer com a corrent profunda, condicionada per la densitat de l'aigua i després com a superficial, supeditada als vents dominants.

Aigua d'escorrentina: comprèn el fluix d'aigua per una vessant o llera fixa i origina torrents, xaragalls i barrancs d'aigua.
Aigua de riu: presenta sovint crescudes i quan es redueix avingudes. Cal mantenir un cabal ecològic
Perfil d'un riu: Hidrograma: Es mesura el cabal durant el temps amb un pluviòmetre registrador. El temps enrere que cau la meitat de la precipitació i el cabal màxim es el temps de resposta.


Osmosi: es el proces mitjançant el qual un liquid es difon a traves d'una mambrana semipermeable d'una solucio diluida a una altre mes concentrada. Al ascendir el liquid pel tub de la solucio concentrada crea una pressió anomenada "pressió osmòtica" del sistema

Nen blau: els nitrats es situen al lloc del ferro a l'Hemoglobina, es transforma en Metahemogloboinèmia i manca l'oxigen als teixits.

Potabilització: és el tractament de l'aigua pel subministrament públic, en una estació de tractament d'aigua potable
Condicionament: és el tractament a què es sotmet l'aigua d'un procés industrial per assegurar-ne la qualitat.
Depuració: és el tractament a què es sotmet l'aigua d'un procés industrial per satisfer els límits de qualitat exigits per abocar-se.

Operacions: desbast - coagulació/floculació - decantació - filtració - cloració - alternatives.

Entradas relacionadas: