Contracte mercantil definició

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,77 KB

 
Un contracte és un acord verbal o escrit entre dues o més Persones pel qual s’obliguen a donar o a fer alguna cosa o a Prestar algun servei. És un acord amb una validesa legal.El Concepte de compravenda és molt generic i pot aplicarse tant a la Compravenda civil, regulada pel codi civil, com a la compravenda mercantil.
Regulada pel codi comerç. Tipus de contractes de Compravenda:Tipus;

Civil:

bens Mobles o immobles, adquisició per a ún i consum propi, per exemple Compra d'un local per l'emmagatzematge de mercaderies .

Mercantil:

Béns Mobles, revenda posterior per obternir-ne un benefici, per exemple Compra de cotxes per ser revenuts.

Segons S’extreu del quadre:

Es Considerarà compravenda mercantil:
•les Vendes de béns mobles per tal de revendre’ls, amb afany de lucre En la revenda.Es Consideraran compravendes civils
:•Les Vendes realitzades pels empresaris als consumidors finals.•Les Compres de productes per al consum i de la maquinària per a l’ús En l’explotació industrial, fetes per una empresa.•La Revenda que faci per una persona no comerciant, de productes que en El seu moment es van adquirir per al seu consum.•Les Vendes que fan els artesans en els seus tallers de productes Fabricats per ells mateixos.•Les Vendes dels agricultors i ramaders de les seves collites o animals, EncaraBéns Mobles i immobles•Un Bé moble és un tipus de bé que es pot transportar. Mentre que un Bé immoble és aquell que roman immòbil, no es pot transportar, com Per exemple un edifici.Les Nostres lleis diferencien dos tipus de compravenda: compravenda civil I compraventda mercantil.

Les Principals diferències entre ambdues classes de compravenda:


Compravenda civil:

es Regeix pel codi civil. Pot ser sobre bens mobles o immobles sense Intención de revendre'ls, no hi ha ànim de lucre, es formalitza Entre particulars o com a mínim una de les parts no es comerciant, en Cas de litigi son competents els tribunals civils.

Compraventa Mercantil:

es Regeix pel codi de comerç, es dona nomes sobre bens mobles, amb Intenció de revendre'ls, hi ha una finalitat de lucre, les parts son Comerciants, encas de litigi son competents els tribunals mercantisl O, si no és possiblem els tribunals de primera instància.

Podem Trobar diferents classificacions dels contractes, segons les Diferents característiques que tinguin

Segons La forma:
Contractes Verbals.
Els que es formalitzen de paraula.–Contractes Escrits.
Els que es reflecteixen en un document escrit.•Segons Les obligacions de les diferents parts:
Unilaterals.
L’obligació és únicament d’una de les parts.–Bilaterals.
L’obligació és per igual de les dues parts.–Plurilaterals.
Les obligacions són de moltes parts diferents.•Segons El registre:
Públics
. Contractes que es formalitzen per escrit davant d’un notari, Registrador o agent mitjancer oficial, que, en moltes ocasions, han D’estar inscrits en registres públics com el Registre Mercantil, En el cas de les societats anònimes i les societats limitades, o el Registre de la Propietat, en el cas de la compra d’habitatges.–Privats
. Contractes que es formalitzen entre particulars, de manera oral o per Escrit, i amb testimonis o sense. Com a exemple d’aquest tipus de contracte podem esmentar el lloguer d’una plaça de pàrking.Segons El registre:

Civils
. S’efectuen entre particulars que no siguin comerciants. Estan Regulats pel Codi civil.•Mercantils.
Es formalitzen entre comerciants o empresaris en l’activitat Professional. Estan regulats pel Codi de comerç.•Administratius.
Contractes que formalitza l’Administració pública amb particulars O empreses. Estan regulats per la Llei De contractes de les administracions públiques.•Laborals.
Contractes en els quals un treballador presta voluntàriament serveis A un empresari a canvi d’una retribució. Estan regulats per La Llei de l’estatut dels treballadors.

Elements Del contracte de compravenda

Per Tal que un contracte sigui vàlid a nivell legal cal que hi hagi els Elements següents:•Personals:
són el comprador i el venedor.•Materials:
és l’objecte de la compravenda i el preu.•Formals:
és la manera en què es fa el contracte (oral o per escrit).A Més d’aquests requisits, hi ha d’haver una condició que és Indispensable perquè el contracte sigui vàlid, i és el Consentiment de les parts contractants, és a dir, la coincidència De voluntats entre el comprador i el venedor sobre l’objecte i la Causa del contracte.

Extinció Dels contractes:

Compliment:consisteix En la realizació de le sprestacions acordades pels Contractants.Resolució unilateral:
Quan una de les parts no compleis Les seves obligacions, l'atra pot resoldre el contracte.Rescissió:una De les parts pot demanar l'extinció d'un contracte quan pateixi una Lesió en els seus interessos, amb la devolució de les mercaderies o Objectes materials del contracte. Novació: consisteix a susbtituit Un contracte per un altre. Compensació: quan els contractants són Alhora deutors i creditors. Condonació:Suposa el perdó del deute.

Entradas relacionadas: