Contracte indefinit

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,17 KB

 

3-MODALITATS CONTRACTUALS àEl contracte de treball es pot concertar per un temps indefinit o per una durada Determinada.//Modalitats:4-Contracte indefinit(ordinari, Indefinit per la contractació, suport a emprenedors). Ordinari:es pot Concertar per escrit o de forma Verbal, no s'exigeix cap requisit per subscriure'l i es pot Formalitzar a temps complert o parcial). Foment de la contractació indefinida: Es concedeixen a les empreses bonificacions en les quotes que paguen a la Seguretat Social per cada treballador indefinit Contractat. La quantitat varia segons Els casos i la durada pot ser durant Tota la vigència del contracte. Les Bonificacions son per contractar determinats col·lectius o per transformar en Indefinits contractes per la formació I l'aprenentatge, en pràctiques i de relleu. Indefinit de suport als emprenedors: Només el poden concertar empreses Que tinguin menys de 50 Treballadors. Té les següents Característiques: pot ser a temps complert o parcial, pot ser per escrit en model oficial, període de prova 1 any, L'empresa té dret a incentius, Bonificacions a la Seguretat Social, per aplicar aquests incentius cal Mantenir el treballador almenys 3anys.//5-

Contracte temporal

1)

Contractes formatius

Contracte per la formació i L'aprenentatge. La seva finalitat és aconseguir que el treballador adquireixi la Formació teòrica i pràctica per exercir El lloc de treball. El treballador Ha de tenir entre 16 i 25 anys, no hi ha Límit d'edat si el contracte és amb una persona amb discapacitat, es pot Realitzar amb persones de menys de 30 anys fins que la taxa d'atur es situï per sota del 15%. El treballador no ha de tenir una qualificació Professional reconeguda per sistema de formació Professional per a l'ocupació requerida per a un contracte de Pràctiques. I finalment, el treballador no Ha d'haver exercit abans aquest lloc de treball. La durada d'aquest Tipus de contracte és mínima d'1 any I màxima de 3 anys. Hi ha d'haver acreditació, la formació S'ha de justificar a l'acabament del contracte. Els treballadors no poden fer Hores extres, treballs nocturns ni per torns. La retribució ha d'estar fixada en proporció al temps de treball efectiu i l'acció protectora ha de Comprendre totes les contingències, Situacions protegibles i prestacions, inclòs L'atur. 


Contracte en Pràctiques. La finalitat és proporcionar al treballador la pràctica professional adequada al seu Nivell d'estudis. Els requisits son: tenir títol universitari o FP grau mitjà o superior, Que  no hagin passat més de 5 anys des de l'acabament dels estudis, s'ha de formalitzar per escrit i hi ha de constar la titulació del treballador, la Durada del contracte i el lloc de treball que cal acomplir durant les pràctiques. La durada és de mínim 6 Mesos i màxim 2 anys, es pot fer a Temps complert i a temps parcial i la retribució és la fixada en el conveni Col·lectiu, si és a temps parcial es redueix en funció de la jornada Que realitzin. 2)

Contractes pel tipus De treball realitzat

Aquest tipus de contracte només es pot realitzar per Les finalitats previstes, si no es fa així s'incorre en frau de llei. Contracte per obra o Servei determinat. L'obra o servei han de ser diferents a l'activitat Normal de l'empresa, l'execució ha de Ser de durada incerta encara que limitada en el temps. Ha de ser per escrit i Identificar clarament l'obra o el servei. El Contracte acaba quan acabi l'obra o servei determinada, sin no hi ha denúncia el contracte es Considera prorrogat tàcitament per temps indefinit. La jornada es pot fer a Temps complert i a temps parcial.Contracte eventual per circumstàncies de la producció. És un contracte que serveix Per atendre circumstàncies especials en el mercat, de durada superior a 4 setmanes, per escrit,i podenserverbalssi essubscriuenatempscomplert.Laduradaéscom Amàxim 6 mesos dins d'un període de Referència de 12 mesos. Per conveni és pot ampliar el període de referència a 18 mesos. Es pot fer a temps complert i A temps parcial. Contracte d'interinitat. Es pot formalitzar per substituir per Un treballador amb dret a reserva del lloc de treball, o per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció que es faci per cobrir el lloc definitivament. La forma és per escrit, ha de constar el treballador substituït i la causa de la substitució i indicar si el lloc és el mateix que ocupava la persona substituïda o el d'un altre Treballador que passi a acomplir el lloc del que està de baixa. La durada, si és substitució de Reserva del lloc de treball, el contracte Ha de ser de la mateixa durada que la baixa. Si es cobreix el lloc durant el Procés de selecció la durada màxima del contracte ha de Ser de 3 mesos. El contracte D'interinitat es transforma en indefinit si Una vegada produïda la causa prevista Per a l'extinció del contracte no s'ha Produït denúncia expressa d'alguna de les parts i es continua treballant. La Jornada és a temps complert, només es pot fer A temps parcial quan la persona Substituïda treballa a temps parcial o es completi la jornada d'algú queha reduït La seva. L'empresari té dret a bonificació quan la substitució és d'una persona que té descans per maternitat o víctima de Violència degènere. 


Entradas relacionadas: