Contracte de dipòsit a termini del compte

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4 KB

 

Les operacions de passiu són les que realitzen les entitats financeres captant recursos financers dels seus clients, obligant-se a canvi, a retornar les quantitats rebudes més una retribució, denominada interès, per la disponibilitat d’aquests recursos.

OPERACIONS BANCARIES DE PASSIU

Comptes a la vista: la devolució dels diners es pot dur a terme en qualsevol moment en què ho sol·liciti el client. (comptes corrents, comptes d’estalvi)

Imposicions s termini fix: la devolució es realitza en un determinat moment futur.

TIPUS DIPOSTS SEGONS RENDIBILITAT

Diposits a termini: Ofereixen bons interessos però, a canvi, el client només podrà obtenir la devolució del dipòsit quan finalitzi el termini.

Comptes d’estalvi: Ofereixen una rendibilitat - q dipòsits a termini i + q comptes corrents.

CONTRACTE COMPTE BANCARI: es el contracte en què es formalitza la relació existent entre l’entitat financera i el client hi diposita els seus diners. Caracterist.(contracte de diposit irregular, durada indefinida i contracte d’adhesió)

DIPOSIT IRREGULAR: El caràcter de dipòsit irregular suposa que l’entitat adquireix la propietat del fons rebut, en disposa en total llibertat, invertint-los i quan ho cregui oportú, abona interessos i pot cobrar comissions pels serveis que presta.

DURADA INDEFINIDA: Suposa que el contracte no té data de finalització definida, sinó que està vigent mentre el compte no sigui cancel·lat.

CONTRACTE D’ADHESIÓ: Significa que el client no negocia les condicions del contracte, sinó que aquestes condicions estan recollides en els impresos q ha de signar per obrir el compte i només les pot acceptar o rebutjar.  

Tipus condicions:

Condicions generals:són les que s’apliquen a tots els tipus de compte.

Condicions particulars: s’hi concreta la modalitat de compte a què es refereix el contracte, s’estableix la identitat del titular, es concreta el tipus d’interès aplicable als saldos diaris.

CLASES COMPTES BANCARIES

Individuals(són els comptes amb un únic titular, que és qui pot disposar del seu saldo, així com ordenar-ne la cancel·lació) Col·lectius( són els comptes que tenen diversos titulars, les signatures dels quals són necessàries tant per obrir el compte com per cancel·lar-lo(2 tipus: Mancomunades(per disposar del fons són necessaris les signatures de tots els titulars) Indistints(: per disposar del seu saldo, n’hi ha prou amb la signatura de qualsevol dels titulars)

Entradas relacionadas: