Contracte d'assegurances

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,34 KB

 

TEMA 6: una inversió  és l’ús que es dóna amb la intenció D’aconseguir a canvi més diners en el futur. La classificació de les inversions Es la següent:

Liquiditat:

és la capacitat d’una inversió de Convertir-se en diners. Les inversions amb alta liquiditat interessen quan L’inversor vol tenir a mà els diners.

Seguretat:

risc de qualsevol Inversió és la possibilitat d’aconseguir menys diners dels que esperem i fins i Tot de perdre’ls. Com més petit és el risc més segur és un producte-

Rendibilitat:

és la capacitat de generar benefics addicionals que excedeixen la inversió Inicial.

Valors renda variable:

les accions són títols representaitus del percentatge de propietat d’una Empresa que donen al seu posseïdor drets econòmics i de gestió. La rendibilitat Es inerta per aquestes dues raons. -el repartiment de dividends depèn de la Marxa de l’empresa. -el preu de mercat de les accions varia en la borsa.

El risc de les inversions. Diversificació:

és la forma més eficaç de Reduir el risc total de les nostres inversion. Consisteix a dividir els idners En plans d’inversions diferents amb nivells de risc diferents.

Ràting:

és Emès per les agències de qualificació de risc, i auqestes agencies són Empreeses que qualifiquen els productes financers emesos per empreses o països D’acord amb una peràmetres de rendibilitat i sobretot de solvència. El deute  és una obligació de pagament que es Contreu amb la intenció de fer un consum present gàcies a ingressos futurs. Els Seus inconvenients són els següents: -sobrecarreguen el pressupost familiar en La seva categoria més prioritària les despeses fixes obligatories. -tenen un Cost associat en dorma d’interès,comissions i altres despeses.

Interès:

és El cost de llogar diners d’altri. Els interessos poden ser fixos o variables, Els fixos són aquells que es mantenen constants durant la vida del Préstec i el variable es aquell que augmenta o disminueix segons la seva Taxa de referència. La més habitual en les taxes hipotecàries es l’euribor.
Sigui el tipus que sigui s’anomena d’interès nominal.
 La TAE és un indicador que mesura el Cost global d’un prèstec ja que integra un sol indicador totes les despeses de L’operació. Mitjançant el contracte de préstec  un prestador normalment una entitat financera Posa a disposicó d’un prestatari una quantitat determinada de diners que serà Rembolsada d’acord amb unes condicions pactades.  Termes associats a un contracte de préstec:

Principal:

                 quantitat de idners que S’ha prestat i en funció de la qual es calculen els interessos del préstec.

Interès Nominal del préstec:

percentatge que expresa el cost de llogar diners.

Termini:

període de temps acordat per pagar el préstec.

Prestador:

persona o Entitat financera que presta els diners.

Prestatari:

persona que rep els Diners en concepte de préstec.

TAE:

taxa que integra en un únic Indicador l’interès, les comissions i les despeses del préstec.

Comissions:

carrec Extra que poden ser d’estudi, obertura o concel·lació.

Altres despeses:

 poden ser despeses notarials o assegurances Que garanteixen el pagament entre d’altres.

Deutes habituals:

 préstecs hipotecaris, préstecs personals i al Consum,targetes de crèdit,targetes d’altres establiments,descoberta al compte Bancari(números vermells) crèdits ràpids. L’assegurança:
 ésu cnrcentto a mitjançant el qual,a canvi D’una prima, un assegurador es compromet en cas que es produeixi una Contingència o sinistre, a indemnitzar un tercer.

Termes de l’assegurança: Prima:

preu de l’assegurança pòlissa:
document on figuren les Condicions del contracte assegurador:
 companyia d’assegurances.

Assegurat:

 persona exposada al risc previst en L’assegurança. Aquest risc pot recaure sobre la mateixa persona, els seus béns O el seu patrimoni.

Prenedor:

persona que contracta l’assegurança i paga La prima.

Beneficiari:

 persona Que rep la contraprestació pactada en el contracte.

Suma assegurada:

limit Màxim d’indemnització a pagar en cas que es produeixi la contingència o Sinsitre.

Contingència o sinistre:

esdeveniment previst en la pòlissa Que dóna lloc al compliment de les obligacions de l’assegurador.

Cobertura:

 risc cobert.

Assegurances de Persones. Assegurances de vida:


contracten Per disminuir l’impacte econòmic de certs esdevieniments sobre la vida de les Persones. És el més habitual, l’assegurador s’obliga en cas de defunció de L’assegurat a pagar al beneficiari la quantitat de dienrs pactada.

Altres Assegurances de persones:

cobreixen les despes que es deriven de certes Circumstancies que afecten la integritat corporal o l’estat de salut.

Assegurances De danys: assegurança de llar:

cobreixen els danys materials de la llar, Com els desperfectes causats per l’aigua, el vent, vidres trencats.. Però tmabè Cobreix la responsabilitat civil  originada per danys o lesions que es puguin Causar a altres persones com per exemple la caiguda d’objectes desde la Finestra..

Assegurança obligatòria de vehicles de motor:

aquesta Assegurança cobreix els danys causats pel conductor a tercers amb independencia De qui sigui el propietari.

Assegurança de responsabilitat civil:

l’objectiu D’aquesta assegurança és protegir el patrimoni de les persones per la Responsabilitat que pogués derivar-se per danys i perjudicis a tercers.

VOCABULARI: Solvència:

la capacitat per fer front als deutes.

Euribor:

tipus D’interes al qual es presten diners els bancs més importants d’Europa. Una Vegada s’obté la mitjana, és utilitzat com a índex de referéncia per a tot el Sistema bancari.

Comissions bancaries:

quantitats que cobren els bancs Per l’administració, manteniment i prestació de serveis.

Diferencial:

part Fixa que se suma a l’índex de referència.

Punt:

en l’argot financer es Denomina punt a cada 1% d’interès.

Perjudici:

 pèrdua de valor del patrimoni causada per L’acció d’una persona, que haurà de ser rescsbalada per ella.

Responsabilitat Civil:

obligació que recau sobre una persona de reparar danys que ha causat A una altra. Normalment suposa un pagament de diners a la persona que ha sofert Dany.|||TEMA 5: L’estalvi és una part dels nostres ingressos que no Gastem,és el consum futur que realitzarem gràcies a l’ingrés present.
El Deute es tot el contrari ja que és el consum present gràcies a els Ingressos futurs.

Raons per estalviar:

fer front a emergències o Imprevistos,fer plans futurs,no tenir deutes,evitar de malvendre Inversions,anticipar-se a situacions laborals no desitjades.
Convé estalviar Per l’estabilitat dels ingressos, per la riquesa patrimonial i per la salut.
El Pressupost és un pa financer personalitzat que ens ajuda a controlar les Despeses i a treure el màxim profit dels ingressos.
Identificar ingressos i Despeses nòmina-habitatge,pensió de la seguretat Social(jubilats)-compra,pensions alimentàries-luxes,interessos de comptes Bancaris-vacances,subvencions-pagament a terminis,treballs extres-regals. Les despeses Fixes obligatòres i no es poden deixar de pagar ni es pot variar el seu Import, per exemple l’hipoteca,lloguer de l’habitatge,préstecs bancaris.. Les despeses Variables necessàries són les que es poden reduir però no eliminar, com el Menjar, els rebuts, la roba.. Les despeses innecessaries son aquelles Que es poden eliminar com per exemple les vacances, els regals, el cinema..
L’increment Del deute l’impagament suposa l’aplicació de despeses addicionals en forma D’interessos de demora de manera que el deute cada vegada creix més.
Els Judicis o demandes per reclamar-nos els deutes pendents..
embargament o Pèrdua de possessions per respondre de l’impagament dels deutes.
Empitjorament De l’historia creditici i a la vegada la inclusió en llistes de morosos fets Que perjudiquen les opcions futures d’aconseguir nous préstecs. Per formular un Bon pressupost ha d’incloure l’estalvi com a part fonamental ja que ens Proporcionarà un fons per a imprevistos o per fer plans de futur. Les variacions Absolutes(var abs 01-02=X02-X01)
que quantifiquen els diners que hem Estalviat o gastat de més. Les variacions percentuals(var.Perc 01-02= X02-X01/X01·100)
que mesuren els canvis entre allò que s’ha pressupostat i La realitat en termes de percentatge i així ens permeten de fer comparacions.
Un Pla de pensions és un pla d’estalvis que ens constitueix mitjançant Aportacions períòdiques flexibles per a casos de Jubilació,incapacitat,dependència o defunció.

Raons per estalviar un pla de Pensions: flexibilitat:

per adaptar-se a qualsevol tipus d’economia  i situació personal, les aportacions són Flexibles tant en quantitat com en termini. Aquestes aportacions poden ser Menusals, trimestrals,setmanals,anuals..Segons convingui a l’interessat.

Fiscalitat:

les aportacions realitxades permeten d’estalviar a l’hora de pagar l’impost Sobre la renda de les persones físiques(IRPF)

Polivalencia:

encara que En general la finalitat de contractar un pla de oensionsés la jubilació aquests Plans també cobreixen els supòsits d’incapacitat laboral,dependència o Defunció.

Lloc de residencia:

ja sense lligams laborals, és factible un Canvi de residència a un lloc de vacances, al poble natal o  aporp dels fills.

Salut:

pot ser Necessari pagar assistències personals o una assegurança privada que presti Assistencia sanitària i farmacèutica.

Temps lliure:

viatjar,cultivar Aficions o estar amb la família solen consumir bona part del pressupost.

Anys De cotització:

fa referencia als anys durant els quals el treballador Contribueix al sistema públic ja sigui com a treballador per compte d’altre o Propi.

Període mínim de cotització:

Per tenir dret a una pensió pública és necessari haver cotitzat un mínim de 15 anys amb la condició que dos anys Han de haver-se cotitzat durant l’interval de 15 anys immediatament anterior a La data de jubilació.

Les bases reguladores:

són la majoria de les bases De cotització dels 15 anys anteriors a la jubilació.

Menor nivell de Salari:

encara que cada any que passa es redueixin les diferencies amb els Homes, encara hi ha greuges en els salaris en contra de la dona per raons de Genere.

Menor temps de cotització:

en general solen cotitzar menys per Haver passat temps tenint cura de fills o familiars.

Major esperança de Vida:

les dones viuen de mitjana entre 5 i 7 anys més que els homes de Manera que els seus estalvia tambè han de durar més.

VOCABULARI: Patrimoni:

conjunt De béns,drets i obligacions que són titularitat d’una persona o empresa.

Interessos De demora:

són els que s’apliquen amb motiu de la tardança en el compliment D’un pagament o obligació Historial creditici:
Informació rellevant Sobre la capacitat d’una persona de pagar els seus deutes.

Morós:

persona Que s’enderrereix en el pagament d’un deute.

Creditor:

Persona amb dret A rebre pagament d’un deute.

Dependència:

 es produeix quan per pèrdua de l’autonomia Mental o física, es requereix l’asistència contínua d’una altre persona per Realitzar activitats bàsiques de la vida diària.

Base de cotització:

quantitats Fixades per llei per determinar la quantia de les aportacins de la seguretat Social. En general són lleugerament superiors al salari mensual.

Entradas relacionadas: