Contracte d'assegurança es onerós i de natura aleatòria

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,66 KB

 

El sector assegurador:


L’activitat asseguradora presenta Unes característiques específiques i complexes relacionades amb la presentació De serveis sorgits de l’existència de riscos econòmics que afecten als individus, A les empreses i la societat en general.

Les entitats Asseguradores:


Són Les organitzacions econòmiques que tenen com a objectiu cobrir un risc previst En el contracte a canvi del cobrament d’una prima d’assegurança.

L’assegurador és l’obligat a cobrir el risc assegurat, aquesta obligació es tradueix en el pagament de les prestacions en Cas de que es realitzi e risc previst en el contracte.

Només podran accedir a L’activitat asseguradora  les entitats Privades que adoptin una de les següents formes:


Societats anònimes, societats Mútues, societats cooperatives i mutualitats de previsió social.

Consorci de Compensació d’assegurances:


és  un instrument al servei del sector assegurador espanyol, plenament integrat en el mateix i que compte amb una gran Experiència en l’àmbit de les activitats que desenvolupa.  

Risc Extraordinari:

 Són aquells que provoquen pèrdues derivades d’esdeveniments Extraordinaris ocasionats a España. Són les pèrdues directes en les persones i Béns com també la pèrdua de beneficis com conseqüència d’aquests. Els riscos Extraordinaris poden ser els provocats Per la natura:
com inundacions, terratrèmols, mare motos, erupcions, Tempestes.

.. Els provocats violentament

Terrorisme, rebel·lió, motí, revolta popular.. .

Per actuacions de les forces armades i cossos de seguretat en temps de Pau


Assegurança d’automòbils de subscripció Obligatòria:

 El consorci assumeix la Cobertura obligatòria de vehicles a motor no acceptats per les entitats Asseguradores, com vehicles a motor de l’estat, CCAA i corporacions locals i Organismes públics que ho sol·licitin. El consorci indemnitzarà els danys en Casos de vehicles desconeguts sense assegurança o robat o quan l’entitat sigui Declarada en concurs, insolvència..  

Assegurança agrari combinat i incendis Forestals:

 Es per zones agràries i Incendis forestals.  

Risc de medi ambient:

Són els danys ocorreguts per la contaminació De forma accidental i aleatòria.  

Activitat liquidadora:

és assumir la Liquidació de les entitats asseguradores quan li sigui encomanada  per el ministre d’economia i competitivitat. Actua com interventor únic en els procediments de concurs de creditors.

CONCEPTES ASSEGURADORS BÀSICS:


Risc:


és la incertesa davant la Possibilitat de que passi un succés que s’ignora quan ha de produir-se i que Pot causar necessitats econòmiques. és la base de l’assegurança.   

Característiques Perquè es pugui parlar de risc:

futur, fortuït, incert o aleatori, possible I econòmicament desfavorable.  

Sinistre:

Realització del risc o esdeveniment danyós del que Resulta una reclamació sota un contracte d’assegurança i del que s’ha de respondre L’assegurador en funció de les garanties reconegudes a la pòlissa i la causa Del mateix.  

Sèrie de normes perquè el sinistre estigui cobert per el contracte de l’assegurança

Que les circumstàncies i fets estiguin expressament indicats com indemnitzables En el contracte i que es produeixi dins la duració del contracte i en el lloc Especificat del mateix.  

Prima:

preu de l’assegurança Que paga el prenedor al assegurador a l’any i per avançat, com contraprestació Per el risc que assumeix aquest i per l’obligació a la que queda sotmesa l’entitat Consistent en el pagament de la indemnització que correspongui com conseqüència Del sinistre.

Càlcul de la prima:

  Prima = ( probabilitat del succés x suma assegurada ) + gestos + marge de benefici Components de la prima d’assegurances:

Prima pura:

valor econòmic que se li Dona a la probabilitat de que el sinistre en qüestió es produeixi. Quan major Sigui la possibilitat de que es produeixi i més greus siguin les seves conseqüències Més gran serà la prima a pagar.

Despeses De gestió interna, despeses de gestió externa i recàrrecs complementaris

 

Indemnització:

obligació fonamental de l’entitat Asseguradora i consisteix en l’abonament d’un import quan succeeixi el sinistre.  

Etapes:

comprovació del sinistre, valoració i liquidació per fer al pagament.  

Contracte d’assegurança:

és Aquell per el que l’assegurador s’obliga mitjançant el cobrament d’una prima i Per el cas de que es produeixi l’esdeveniment el qual el risc es objecte de Cobertura a indemnitzar dins dels límits pactats, el dany produït al assegurat O satisfer un capital una renta o altres prestacions convingudes. 


Elements personals del contracte d’assegurances:  Assegurador:


 persona jurídica que mitjançat contracte i a Canvi d’una prestació econòmica, la prima s’obliga a indemnitzar dins dels Límits pactats el dany produït al assegurat  O satisfer un capital renta o altres prestacions convingudes en el cas Que es realitzi el risc previst en el contracte.

Prenedor de l’assegurança:

persona física o jurídica que firma la Pòlissa. Es qui contracta l’assegurança amb l’entitat asseguradora assumint les Obligacions que d’ell es derivin sen la principal el pagament de la prima.

Assegurat:

persona física o jurídica en Que els béns o l’esmentada persona estan exposats al risc i per tant es qui té Interès en que no es produeixi el sinistre.

Beneficiari:

Persona física o jurídica designada per el prenedor de l’assegurança amb dret a Rebre la indemnització o servei establert en el contracte de l’entitat Asseguradora.


Elements Materials: Objecte assegurat:


aquell que es troba en risc. En l’assegurança De danys serà un objecte material o un patrimoni i en el de persones la persona En que la seva vida o integritat física s’assegura.

Interès assegurat:

serà la relació Econòmica del assegurat amb l’objecte que s’assegura.

Suma assegurada:

límit màxim de la Indemnització a pagar per l’assegurador en cas de sinistre.


Elements Formals:


Si la Iniciativa per celebrar un contracte d’assegurança pot sorgir del prenedor o Del assegurador. Si es per part del prenedor es materialitzarà en un document que és la sol·licitud de l’assegurança en el que es descriu el risc que es Requereix assegurar que es tipus qüestionari que el prenedor emplena. L’oferta real de contracte la realitza l’entitat Asseguradora a través de la proposició de l’assegurança, on es troben les condicions Econòmiques i de cobertura.
Tipus de Pòlisses: Per forma de designar a les persones hi ha nominatives a l’ordre I al portador.
Per el número de persones Assegurades hi ha individuals o col·lectives o de grup.
Per el numero de riscos coberts hi ha Simples o combinades.També hi ha Pòlisses flotants.

Entradas relacionadas: