En què va consistir l'anomenada transició demogràfica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,82 KB

 

Dinàmica  De la població

La dinàmica D’una població depèn de dos tipus de factors:

-els naturals, Com ara la mortalitat, la natalitat, la fecunditat i la nupcialitat

-els socials, Com ara les migracions interiors i exteriors.

Distingim Dos tipus de moviments de població:

-Moviments naturals

-Moviments migratoris

Moviment natural

NATALITAT I MORTALITAT

-Si la Natalitat >Mortalitat =Creixement Vegetatiu positiu

-Si la Natalitat <Mortalitat = Creixement Vegetatiu Negatiu

Els indicadors demogràfics

Els  indicadors demogràfics:

-Taxa de Natalitat, Taxa de Mortalitat, Taxa de Mortalitat Infantil, Taxa de Fecunditat, Creixement Natural o Vegetatiu.

Taxa de Natalitat

La Taxa Bruta de natalitat és una de les taxes més utilitzades. En general, la Taxa Bruta de natalitat al món és de 30 per mil. Però les diferències entre països és molt gran. Establirem tres grups de països:

Països Pobres:

-TN altes o Molt altes ( més de 30-35 per mil)

-Les taxes Mé elevades les presenten el països africans, seguits de països asiàtics ( més Variable)i finalment els països iberoamericans.

Països en Estadi intermig:

-Valors Mitjos de TN (15-25 per mil)

-La Xina, Àsia Oriental i alguns països del Carib i Sudamérica.

Països rics

-Valors de TN baixos o molt baixos( menys des 10 per mil)

-Els valors Més baixos es registren al Japó, centreeuropa      ( Alemanya, Itàlia), desprès EUA, Canadà I Austràlia.

Taxa de Natalitat a Espanya i Catalunya

-Descens continuat de la TN al llarg del S.XX

-“baby boom” finals 60-principis dels 70

-Continua baixa TN fins els 90 (9,3 per Mil, 1995)Conseqüències: Creixement vegetatiu baix, envelliment de la població

-Repunt de les TN a partir dels 90. L’any 2014 (9.2 per mil)Causes: edat fèrtil de dones “baby boom”, Immigrants amb diferent règim demogràfic

-Futur decreixement vegetatiu per sota de L’1 per mil ( segons INE).Noves generacions en edat fèrtil menys nombroses i Crisi econòmica (fre a la immigració

Taxa de Mortalitat i Esperança de vida

La Taxa Bruta de mortalitat s’ha reduit a tot el planeta al mateix temps que ha Augmentat l’Esperança de vida. Evidentment les situacions són dispars:

Països Pobres,

-TM altes o Molt altes. ( més de 30 per mil)

-Esperança De vida 50-60 anys.

-Gran part Del continent africà, alguns països asiàtics i iberoamericans.

Països Intermitjos,

-Valors de TM més moderats ( 15-30 per mil)

-Esperança De vida 60-70 anys.

-Alguns Països de l’Europa de l’Est, països asiàtics i alguns països iberoamericans.

Països rics

-Valors de TM baixos o molt baixos ( per sota de 15 per mil)

-Esperança De vida molt alta, més de 70 anys.

-Europa, EUA, Canadà, Austràlia i Japó.

Taxa de Mortalitat i Esperança de vida a Espanya i Catalunya

-Descens de les TM, TMi i augment de L’esperança de vida al llarg del s. XX

-1900 la TM era de 28.3/00 i als anys 80 e 7.4/00. Actualment és de 8.5/00  ( Població envellida)

-Tmi> 3/00

-Causes de mort: malalties cardiovasculars (homes  a partir dels 45 anys) Tumors ( homes i dones )Accidents de trànsit i (homes 15-44 anys)

-A Catalunya la TM es situa  entre el 8-9/00

Index de Fecunditat

L’Index de  Fecunditat ens donarà l’index de reposició d’una societat, és a dir, el Nombre de fills que ha de tenir cada dona en edat fèrtil, per tal de reposar Els individus d’una població.

Per tal que una societat es reposi generacionalment, La IF ha de ser igual a 2.1.

-Si IF>2.1, població jove, hi haurà Reposició generacional.

-Si IF<2.1, població envellida, no hi Haurà reposició generacional.

Taxa de Fecunditat a Espanya i Catalunya

-Nupcialitat i Fecunditat actualment no Són sinònims. Canvis socials.

-Any 2014, IF=1.3. Encara que IF augmenti, La població no creix perquè els contingents de dones que s’incorporen a l’edat Fèrtil són més reduïts

-Mitjana d’edat de maternitat ( 2014)= 31’8 anys

MODEL DE TRANSICIÓ DEMOGRÀFICA

Les poblacions segueixen dinàmiques molt Diferents al llarg del temps. Per tal de poder explicar el comportament de la Població a cada etapa, els demògrafs utilitzen el Model de Transició Demogràfica.

El model de Transició demogràfica és una teoria desenvolupada a partir de l’observació del Comportament de la població del Regne Unit a través el temps (Warren Thompson, 1929).

Aquesta Teoria ens ajuda a comprendre:

-perquè el Valor de la població mundial s’ha disparat en els últims 200 anys, passant de 1000 milions d’habitants l’any 1800 als 7200 de l’actualitat.

-com una Societat es transforma des de l’estadi pre-industrial, passa a l’estadi Industrial i arriba al post-industrial.

-permet Comparar, explicar i valorar la dinàmica de la població espanyola en relació Amb la d’altres països europeus

Distingim quatre  fases i una cinquena encara incerta.

1ª. Fase ( fins finals s. XVIII)

-els valors de TN i TM són alts i Molt variables.

-El Creixement vegetatiu és petit o inexistent = fase d’estabilitat demogràfica.

-Societats En equilibri amb el medi i molt vulnerables als canvis. Factors que alteren el Comportament de les taxes: Guerres. Males collites. Epidèmies

-A Espanya , amb una població bàsicament Rural, es va prolongar notablement aquesta fase. De totes maneres, dintre del Territori espanyol observem situacions diverses. D’acord amb les dades del cens De 1881, s’observa que la fecunditat i la mortalitat es mantenen molt altes a L’Espanya interior i més moderades al sud, llevant i País Basc.

-Una excepció és la ciutat de Barcelona On, des de mitjans del s. XIX es va iniciar un procés d’industrialització que Va afavorir un augment demogràfic important a causa de la constant afluència de Població rural cap a la ciutat.

2ª Fase (s.XIX)

-Els valors De TN es mantenen alts, comencen a devallar els valors de TM. Creixement Vegetatiu alt. Fase de “boom” demogràfic. Els factors que propicien aquest Canvi són:

Revolució Industrial. Millores a l’agricultura ( nous conreus, tècniques més eficients ). Augment dels excedents ( intercanvi comercial ). Millor alimentació. Millores En medicina i higiène (ús del sabó, roba de cotó, recollida d’escombraries a Les ciutats). Millors condicions de vida ( cremar carbó per escalfar les Vivendes).

-A Espanya aquesta fase va començar  el primer terç del s. XX, a causa del poc Desenvolupament econòmic i social del país. A partir d’aquí es va iniciar el Procés de davallada continuada de les Taxes de mortalitat que cada cop més es Distanciaven de les Taxes de natalitat. Es va generar un creixement de la Població que es va mantenir fins a la Guerra Civil ( 1936)

3ª Fase (Finals S.XIX-primera part s.XX): Fase d’ajustament demogràfic. Les TN Comencen a baixar ràpidament. Les TM baixen també però de forma més lenta. Els Factors que fan descendir els valors de TN són:

Baixada de la Mortalitat infantil.Escolarització i Prohibició del treball prematur. Creixement del consum. Millores De les condicions de vida a la ciutat. Accés de la dona al món laboral. Pas del model de família ampliada a família nuclear

La planificació familiar s’inicia primer Entre la classe mitjanaalta i després es difon  a la resta de la societat.

-A Espanya aquesta fase d’ajustament Demogràfic es va viure a començament de la dècada dels 80, quan un cop Superada la dictadura i l’etapa de Transició política, Espanya passarà a Convertir-se en un país modern amb estructures econòmiques i socials que L’equipararan a la resta de països del seu entorn.

4ºFase(mitjans S.XX - actualitat): caracteritzada per taxes molt baixes de natalitat i de Mortalitat. El creixement vegetatiu és petit, nul i a vegades pot resultar Negatiu. L’esperança de vida és molt alta. Poblacions envellides.

-A Espanya, aquesta fase de nou Règim demogràfic s’assolirà a finals de la dècada dels 90. De totes Maneres es veurà interromput per l’augment de la natalitat vinculat a L’arribada d’immigrants estrangers.

Evolució de la població a Espanya

-Al 2015, més de 46 milions d’habitants, el 5è país més poblat de la UE.

-Increment de la població gràcies a L’afluència d’immigrants.

Saldo migratori més gran de la UE fins L’any 2008 ( 6`76 per mil). Any 2014 ( saldo migratori= -2.04 per mil)Any 2015: 4.729.644 (10.1% població) és immigrant. Xifra que ja s’ha reduït per l’efecte combinat De l’emigració i l’adquisició de la nacionalitat espanyola

-El moviment natural de la població és Diferent segons territoris.Comunitats més envellides: Astúries, Galícia i Castella i Lleó.Comunitats amb creixement natural més elevat: Múrcia, Madrid i Illes Balears.

Entradas relacionadas: