Conflicte entre el llati catala

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,52 KB

 

El català, llengua ROMànica 2 blocs llengües ROMàniques Oriental: Itàlia, romanés Occidental: portugues,gallec, castellà,  català, occità, francés i retoromànic. Els orígens del català Primer barreja d’idiomes que van influir en el llati (balma, calaix, prestatge) Per consquencia de la barreja de cultura van néixer els ibers, junt amb els bascos consitueixen el substrat iberobasc (Àneu, Isavarre) Romanització Els romans fundaven les civitates Els romans fundaven escoles on s’ensenyava el llati La població romanitzada s’establia a les noves ciutats El llatí era la llengua prestigiada Finalment es produia la substitució lingüística: S’implamantava el llati. Quan limperi ROMà va acabar el llati vulgar va anar evolucionant fins el català. Els textos mes antics del català son de finals del Segle XII i principis del Segle XIII- Un fragment de la traducció del Forum iudicum, i un recull de sermons coneguts com les Homilies d’Organyà Ramón Lull Va ser el primer en escriure de qualsevol cosa en català. Va crear noves formes lingüistiques, tant pel que fa al lèxic com la sintaxi. Historiografia La prosa històrica catalana es una síntesi de les 2 tradicions, la popular il’erudita en llatí. La mostra més representativa d’aquesta prosa són 4 cròniques escrites per Jaume I, Bernat Desclot, Ramón Muntaner i Pere III, on es recullen els fets històrics dels reis de la Corona des del 1208 fins al 1380. La llengua de les cròniques es caracteritza pels trets següents: Predomini de la llengüa coloquial, on figurem comparacions, refranys i girs populars. Ús del diàleg, que reflecteix l’estil espontani i expressiu de la conversa Varietat d’estils: oratori, epistolar i narratiu, amb espisodis d’una gran força descriptiva Sintaxi a vegades, un xic desgavellada. Hi predomina la cordinació d’oracions amb la conjunció e, fet que contrasta amb la riquesa de girs sintàctics de la prosa de Ramón Llull, contemporani dels autors de les 3 primerres cròniques Léxic detallista i realista; hi ha molts aragonismes i castellanismes, fruit de l’estret contacte que es mantenia amb aquestes llengües La unificació de la llengua: la cancelleria La cancelleria reial era l’organisme administratiu de la corona catalanoaragonesa. La cancelleria d’ocupava  de redactar tota la documentació administrativa de la Corona. Les intregaven funcionaris que treballaven sota les directius dels cancellers, que eren doctors en dret i bons coneixadors de la retórica. Componien la cancelleria, el vicecanceller, protonotari, escrivans, arxivers i selladors. Escrivien els documents en 3 llengües, català, Aragónés i llatí alguns van ser Usatges de Barcelona, Furs de valència, Llibre del consolar del mar. L’estil del discurs emprat en els escrits cancellerescos passà per dues etapes: 1a-(abans del regnar de Pere el Cerimoniós) s’usa una prosà d’arrel medieval inspirada en el moder d’ars dictandi. 2a- ( Sots els regnats de Pere el Cerimoniós, Joan I, Martí Ll’Humà, i Alfons el Magnànim) s’usa un estil humanista que seguía el model de la prosa ciceroniana.


La poética Provençal- Els consistoris de Tolosa i Barcelona L’any 1323, un grup de tolosans es reuniren per fundar el consistori de la Gaia Ciència, o del Gai Saber, amb la intenció de recuperar la poesia trobadoresca però amb una temática renovada: el culte Maríà Les reflexions sobre la llengüa A finals del Segle XV, a tot Europa, es van intentar dignificar les llengües ROMàniques, ja prou diferenciades del llatí, i per aixo calia normalitzar-les. El català es va normalitzar al Segle XIX. Pero l’ultim terç del Segle XV es van escriure aquestes obres en català: Joan Esteve publicà el Líber elegantiorum Bernat Fenollar i Jeroni Pau amb Regles d’esquivar vocables e mots grossers i pagesívols. Jaume Gassull el Brama dels llauradors de l’Horta de Valéncia contra lo venerable mòssen Fenollar. La llengua Oral Testimonis de les caraterístiques de la prosa popular dels segles XIV i XV són els sermons de Vicent Ferrer, les obres de Francesc Eiximenis i alguns dels documents de la cort de Montuïri. Actituts i usos lingüístics de la decadéncia (S XVI i XVII) El Castellà es presentava com a llengüa de prestigi internacional, amb més qualitats que el català. L’actitud dels intelectuals lleials al Català anava en 2 direccions.  Els estudiosos, que amb l’intenció de mantenir el Català com a mitjà d’accedir a llengües com el Francés, el Castellà o el llatí, publicaven gramàtiques, ortografies i diccionaris d’equivalències. I els apologistes que amb arguments es defensaven dels qui consideraven que el català era un llengua rústega, pobre i dura. El Segle XVIII Aquest segle es caracertitza per la pérdua de les llibertats polítiques. Felip V promulgpà el decret de Nova Planta amb l’objectiu d’impossar la unificació cultural i lingüistica i implantar el centralisme administratiu Les actituts lingüisitques Els decrets no es van poder aplicar de manera efectiva perquè la major part de la població era analfabeta. Davant l’intent de supressió del Català s’adoptaren 2 actituts contràries: despectiva i apologètica. Al final l’estat va prohibir el Català.


Síntaxis-


fa refeéncia al subjecte i forma part del predicat nominal (ser, estar o semblar) Aquesta casa -és molt vella-, CD- respon a la pregunta "qué" fa el subjecte L'avia -fa un pastís. Substitució (SN definit- EL, LA,ELS,LES L') (SN indefinit- en) CI- "Qui" o "per a qui" substitució- 3a pers- sing (li) pl)¡(els) explica un acudit a la paula li explico. CC- Lloc- Substitució per EN si porta la presposició DE i HI si una altre i tot els altres CC- HI. C pred- Indica la manera d'acció del verb- La mare s'ha despertat cansada. Substitució per HI. CRV- va introduida per la preposiciò "a,de,en,amb,per" Substitució EN quan porta DE i tot els altres HI.

Oracions-

Coordinades- 2 oracions o + independents unides per conjuncions. Alfred treballa molt, però el seu germà molt poc Juxtaposades- Lo mateix pero sense conjunció Alfred treballa molt; el seu germà poc.

Entradas relacionadas: