Compte mancomunat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,5 KB

 

FUNCIONAMENT COMPTE CORRENT

Formalització del contracte i l’obertura del compte:
Solicitud obertura, acreditació identitat i capacitat del sipositant, signatura, validació(determinar la documentació necessària per garantir l’ús legal del compte), ingres inicial a compte(quantitat inicial que el client ingressa) lliuramernt de documentació(Còpia del contracte, condicions d’ús, tarifes de comissions i despeses que pot haver-hi) realització d’operacions cancelacio del compte.

COMPTES BANCARIS A LA VISTA: són aquells que permeten disposar dels diners dipositats en qualsevol moment.Caract: liquiditat(són adequats per a les transaccions i per acumular temporalment capitals destinats a altres inversions o despeses) Rendibilitat(la finalitat que es busca amb els comptes a la vista és el servei de caixa, quedant la rendibilitat relegada a un segon pla) Risc( el client pot excedirse en les disposicions de saldo, en efectiu o amb les seves targetes i generi uns descoberts que després no pagui)


DRET I OBLIGACIONS DEL TITULAR COMPTE CORRENT

Dret: Disposar del saldo del compte, realitzar transferències, ordres de pagament i abonament lliurar xecs contra el seu saldo creditor, domiciliar pagaments de factures, efectes i rebut, rebre períòdicament l’extracte del compte.

Obligacions: No girar ni ordenar operacions en descobert, no disposar dels ingressos fins a la data de venciment, pagar les despeses i les comissions convingudes segons la tarifa de comissions

DOCUMENTS RELACIONATS AMB COMPTES BANCARIS

Xec: es un document de credit pel qual el titular d’un compte bancari dona una ordre al banc perq pagui al tenidor del document una suma determinada.

Clases de xec: al portador, nominatiu, per abonar en compte,barrat, conformat, de finestre.

El xec és pagador a la vista, és a dir, quan es presenta per el seu cobrament a l’entitat bancària, aquesta ha de fer front al seu pagament, sempre i quan es donin les circumstàncies que hi són expressades.

Pagaré: El pagaré és un document que conté una promesa, sense condicions, que fa el seu emissor (lliurador) de pagar una suma de diners en un moment futur al seu legítim tenidor.

Tipus: a l’ordre, nominatius sense clausules a l’ordre, nominatius amb clusula no a l’ordre.

Rebut bancari:  és un document emès per l’empresa que desitja cobrar.

Targetes:  són peces rectangulars de plàstic, dotades d’una banda magnètica que permeten al seu titular disposar de fons del seu compte bancari a través dels caixers automàtics.

Tipus: debit(El seu límit de crèdit és el saldo del compte (corrent o estalvi) al qual estan associades) credit(L’entitat emissora de la targeta concedeix un límit de crèdit al llarg d’un període de temps que el titular pot utilitzar per realitzar pagaments o treure diners del caixer) pagament(Són molt similars a les targetes de crèdit, però se’n diferencien perquè únicament serveixen per comprar)

Transferencia:  és una ordre de pagament que el titular d’un compte (ordenant) dóna a la seva entitat bancària per treure fons i dipositar-los en un altre compte (beneficiari).

Ingresos i carrecs en compte:disponibilitat d’un servei de caixa per part de l’entitat financera, de forma que es poden realitzar ingressos en efectiu i realitzar disposicions en efectiu a través de les caixes de qualsevol de les sucursals de l’entitat financera. Respecte els comptes corrents, el document més interessant és l’abonament a compte, que serveix per justificar l’ingrés al compte d’un xec o una quantitat de diners en efectiu.


Entradas relacionadas: