Comercial

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,12 KB

 
PGC Es caracteritza per: *Intenacionalizacio d l comp esp dins UE. *Text obert (x poder fer modificacions) * Flexibilitat
L'objectiu de la comp es mostrar l imatge fidel del patrm de la situació financera i dls result.
Estructura
**1) Marc Conceptual de la comptabilitat-- Interpretació de la teoria general de la compt. recolza la inform financera. La missió es explicar l'objectiu de la inf financ empres.
2) Normes de registre i valoració-- conjunt de 23 normes q desenvolupen els principis comptables i altres disposicions contingudes en la primera part.
3) Comptes anuals (Balanç)(Compte d PiG) (Estat d canvis en l PN)(Estat d fluxos defectiu)(memoria) Dividit en 3 (Normes delaboració dels comptes anuals)(models normals comptes anuals) (models abreujats de comptes anuals)
**4) Quadre de comptes-- conte els grups, subgrups i comptes necessaris, es la relació detallasa de tots els possibles comptes a utilitzar.
5) Definicions i relacions comptables-- definicions dels comptes


1) MARC CONCEPTUAL
1- Comptes anuals, 2- Reqisits d l inform. a incloure en ls comptes anuals (Claretat) , 3- Principis comptables (empresa en funcionament, mertació, uniformitat, prudència, no compensació, importancia relativa) 4- Elements q formen ls comptes anuals (Actiu/Passiu/PN/In/Des) 5- Criteris de registre o reconeixement comptable dls elements dls comptes anuals. 6- Criteris de valoració (valor monetari) 7- Principis i normes de compt generamnet acceptats.
4)QUADRE DE COMPTES
Grup 1 Finançament basic, Grup 2 Immobilitzat, Grup 3 existencies, Grup 4 Creditors i deutors x oper comer., Grup 5 Comptes finançers, Grup 6 Compres i Despeses, Grup 7 Vendes i ingresos, Grup 8 Desp imputades al PN, Grup 9 Ingr. imp. al PN.

Entradas relacionadas: