Començar a treballar amb Microsoft Word

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,29 KB

 

APLICACIONS OFIMATIQUES (Edició de textos)


Les Aplicacions ofimàtiques permeten treballar amb Informació (contingut/ Presentació).

Hi ha Aplicacions orientades a la presentació (porwer point, libreoffice impress)

N´hi ha orientades al contingut:

text

MS Word / nombres: MS Excel

Edició de textos

Aplicacions: Microsoft Word, Libre Office Writer...

Coses que es poden fer: elaboració del text (contingut) / Edició de la presentació del text (format)

Contingut:


discurs lineal (àmbits Acadèmic, científic i tècnic)/ Trama:

1

Plantetjament o introducció: on Es fa una descripció del problema a resoldre 2.
Nus o desenvolupament: detall de la resolució 3.
Desenllaç o conclusió: on es fa un Anàlisi dels resultats i discussió de la solució.

El text corrent pot complementar-se amb formules, taules, dibuixos i gràfics. Hi ha d’haver correlació entre el text i complements.

Format:


el text ha de ser correcte sense Faltes d’ortografia, ni errades sintàctiques o d’expressió. En el cas dels àmbits acadèmic, administratiu... S’ha d’ajustar al registre formal [res de Registre col·loquial i res de elements específics de la llengua parlada]. Aspecte del text ha de donar suport al discurs amb: Tipus de lletra, paràgrafs, Títols, paginació i organització del document.

Tipus de lletra:


el tipus de lletra es L’aspecte que te. Tipologia o famílies de fonts: *Amb traços terminals (serif): Times New roman  *Sense traços terminals (sans-serif): arial *D’espaiat horitzontal fix (mono-spaced): courier New.

Estils: cursiva, negreta, versaletes.

Format: *un únic tipus de lletra per a tot el text (títols format diferent) *lletra cursiva per a paraules diferents i per referencies a títols d’obres i Símbols matemàtics. *lletra negreta per enfasi o títols i lletra versaleta per A numerals romans.

ORGANITZACIÓ DEL TEXT

Paràgrafs:


*Sagnat inicial: Començament desplaçat a la dreta en primera línia de paràgraf posterior. *Separació vertical: línia en blanc entre paràgrafs consecutius. *Control de Línies òrfenes i viudes: línies solitaries d’un paràgraf al final o al principi De la pagina anterior o següent d’on hi ha el gruix del paràgraf.

Títols:


*lligar-los amb el paràgraf Següent, *amb dimensió de lletra clarament gran, *pocs nivells: capítol, Secció, apartat.

Estils:


*formats de paràgrafs *normal: Text corrent *primer paràgraf: text corrent *

Títol

1,2,3 (permet der taula de Contingut ràpidament) *altres (us esporàdic)

Treballar Amb estils:


Estils: formats de paràgrafs. Es pot canviar l’estil d’un

paràgraf i definir un nou estil a partir del d’un Paràgraf.

Avantatge:  Que els canvis afecten tots els paràgrafs del Mateix estil i que es poden fer taules de contingut, capçaleres i referències a Paràgrafs de forma automàtica.

Paginació


: *Marges, *Numeració, *Capçalera i peu (senzills amb lletra petita) *Pagina inicial diferent de les Altres (capítols en pagina senar, i pagines sense contingut, en blanc)

Complements:


 *equacions i expressions matemàtiques (com a Formules en paràgraf independent, centrades en el text i numerades)  *taules: en quadre de text apart, amb numeració Independent. *Figures: en quadre de text apart, amb numeració independent, Millor com a imatges.

Treballar amb quadres de text:


Son uns Quadres que inserim a la diapositiva i dins dels quals s'escriu el text. Aquests quadres són molt personalitzables i permeten variar el disseny de la Diapositiva d'una manera ràpida i còmoda. Format: amb text al Voltant o per sobre i per sota, a principi o final de la columna o pagina.

Document:


seccions (formats de Pagines independents). Taula de continguts: taules amb continguts dels textos Amb determinats estils i la pagina on es troben. Referencies: anar al menú de “referencies” per inserir cites i afegeir capítol de bibliografia, que no va Numerat.

Treballar amb seccions


: una secció es part del Document amb paràmetres de composició propis. Paginació, marges, numeració.


Entradas relacionadas: