Combustió en llit fluid

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,26 KB

 

1. Busca el Significat de les següents paraules: combustible, combustió i deflagració


Combustible:Per el seu Elebat calor latent.

Combustió: Proces de la reacció de hidrocarbur + oxigen

Deflagració : Explosió o combustió violenta.

2. Escriu la reacció General de combustió


Hidrocarbur+H2O=Co2+H2O

3. Quins són els Gasos de combustió en una combustió perfecta?


Co2 I H2O

4. Quin és el motiu De trobar oxigen en els gasos de combustió?

 Utilització d'oxigen en excés.

5

. Per què s’utilitza aire en excés en les Combustions?

 Per assegurar una combustió completa.

6. Per què diem que La presència de nitrogen en l’aire emprat per la combustió resta eficàcia al Procés?


El Nitrogen de l'aire absorbeix energia i fent que el resultat sigui inferior.

7. Quin producte es Genera si la combustió és incompleta? Per què?


Monòxid, Perque no ha tingut suficient oxigen.

8. Quines són les Característiques principals per les que s’escull un combustible?


9. Què és el poder Calorífic d’un combustible?


Quantitat Que s'obté a fer la reacció de combustió en 1Kg de la substància.


10. Quins són els Combustibles líquids i gasosos més emprats?


Gasoil, gas natural, fueloil i Propà.


11. Per què s’empren Les calderes de vapor?


Per Generar vapor necessari pels cambis de nergia.

12. Què succeeix en Una caldera de vapor?


Cedeixen L'energia a l'H2O transformant-lo en vapor eliminant els gasos de Combustió. 

13. Per què el vapor D’aigua és un excel·lent agent calefactor?


Per el seu elebat calor latent.


14. Quins són els Tres elements bàsics d’una caldera?


El Cremador, la llat, el sistema d’aigua


15. Què s’entén per Rendiment calorífic d’una caldera de vapor?


La Cuantitat de calor neta que hem aconseguit. El calor que hem obtingut menys el Calor que hem perdut dividit per el calor del combustible.

16. A què són degudes Les pèrdues del rendiment calorífic?

Calor Perduda pels fums de combustió i perdues estructurals.


17. Què és l’índex de Vaporització?

És Un altre forma de calcular el rendiment. Com el rendiment: kg de vapor entre kg Combustible.


18. Explica tres Maneres d’aprofitar el contingut calorífic dels fums que abandonen el sistema De generació de vapor.

Mitjançant l'ús directe dels Fums per escalfar una substància amb diverses finalitats, (preescalfar H2O i Aire, secar...).1.Quina operació es produeix en un bescanviador de calor?


Es bescanvia energía Entre fluids calents i freds.

2.Estan en contacte els fluids en un bescanviador de Calor?


Estan en contacte Indirecta, no es barregen directament pero si intercambian energía.

3.Com s’aconsegueix un estalvi energètic amb l’ús D’aquests aparells?


3.Integrar les diferents corrents de fluid entre si, Enllaçant…


4.Quin altre nom reben els bescanviadors de calor de tubs Concèntrics?


De tub concentriccs o Doble tub.

5.Com funcionen els bescanviadors de tubs concèntrics?


Un tub dintre d’altre Tub, per fora va el fred i per dins el calent.

6.Què significa “fluxos en paral·lel”?


Que tots dos van en La mateixa direcció. Que tots dos circulan igual.

7.Què significa “fluxos en contracorrent”?


Que un va cap a una Dirección mentre que l’altre va cap altre.

8.Quins bescanviadors de calor s’empren per a petits Cabals?


Concentrics.

9.En què consisteix un bescanviador de carcassa i tubs?


Tenim una carcassa, Que es un espai buit dintre dels cuals possem tubs. En l’espai entre els buits Flueixen uns líquids mentre que dins dels tubs flueixen altres líquids.

10.Què significa “flux creuat”? Dóna un exemple


Que el fluix cambia De direcció.

11.Per què serveixen les parets deflectores en un Bescanviador de calor de carcassa i tubs?

11.Obliguen al fluix a canviar de direcció

12.Quin significat tenen l’ema i l’ena en els bescanviadors De tipus m-n?

M és el numero de Passos o canvis de dirección de fluid de la carcassa i N es els passos de fluid Del interior dels tubs.

13.Per què es interessant que els capçals dels Bescanviadors tipus m-n es puguin retirar?


Per el manteniment i Neteja.

14.Es poden desmuntar els bescanviadors de plaques?


14.Si, per tal de netejar-los

15.Com funcionen els bescanviadors de plaques?

Simplement es posen Plaques metaliques per separar els dos fluids.

16

Entradas relacionadas: