Climatització 7,8,9

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,1 KB

TEMA 7: PROVES I POSTA EN MARXA DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ

Eines de mesura de les instal·lacions de calefacció.
L’empresa instal·ladora disposarà de tots els mitjans humans i materials necessaris per puguer fer les proves parcials i finals de l’instal·lació.
Les proves parcials són la comprovació dels materials al moment de la recepció a l’obra.Totes les proves s’han de fer en presencia del director de l’obra, qui donarà conformitat del procediment seguit com dels resultats.

Comprovació de les instal·lacions.
Les tuberies han d’estar sotmese a les proves hidrauliques, a una llimpiesa de cossos extranys i s’han de posar filtros de malla a l’entrada de les bombes i retira-los quan la instal·lació estigui neta.
Es realitzarà una comprovació de cada motor electric i d’altres equips que efectuin una transferencia d’energia térmica anotant les condicions de funcionament (intercammbiadors de calor, calderes, climatitzadors...)

Proves de circuits, conductes i reds.
Proves hidrostatiques de reds i tuberies: Es realitzarà una d’estanqueitat amb un mínim de 6 bar. Una de circulació d’aigua a temperatura de règim. Per ultim es comprovaran el tarat de tots els elements de seguretat.

Proves de lliure dilatació: Un cop comprobades satisfactoriament les proves anteriors, a les instal·lacions amb calderes s’eleven fins la temperatura de tarat dels elements de seguretat, habense anulat previament l’actució d’aquests. Mentres es refreda l’instal·lació es comprova visualment que no hagin tingut deformacions en cap element o trma de la tuberia i que el sistema d’expansió hagi funcionat correctament.

Proves de funcionament i regulació.
Es comprovarà que l’instal·lació compleixi les exiguincies de calitat, comfortavilitat, seguretat i estalvi energetic d’aquestes instruccions tècniques. Particularment es comprovarà el bon funcionamnet de la regulació automàticael sistema.

Certificat de l’instal·lació recepció i garantia.
Per la posada en marxa de l’instal·lació es necesaria l’autorització de l’organisme territorial competent, s’haurà de presentar davant del mateix un certificat subscrit pél director de l’instal·lació i per un instal·lador que tingui el carnet de l’empresa que ha realitzat el montatge.

Recepció provisional: un cop acabades les proves finals en presencia del director de l’obra, es fara l’acte de recepci´´o provisional de l’instal·lació amb lo que es dona per finalitzat el montatge de l’instal·lació. L’empresa instal·ladora entregarà al director de l’obra els següents documents:
-Una copia dels planols de l’instal·lació realment ejecutada.
-Una memeoria descriptiva de l’instal·lació realment ejecutada en la que s’inclouran les bases del projecte i els criteris adaptats per al seu desenvolupament.
-Una relació del materials i equips empleats.
-Els manuals amb les instruccions de funcionament, manteniment juntament amb la llista de repostos recomanats.
- Un document amb el que reculleixin els resultats de les proves realitzades
- El certificat de l’instal·lació firmat
El director de l’obra els couments mencionats al titular de l’instal·lació qui ho presentarà al registre de l’organismen territorial competent.

Garantia: 1 any, pasat 1 any la recepció provisional es converteix en recpeció definitiva. A no ser que le titular agues fet alguna reclamació avans
TEMA 8: MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I A.C.S.

Obligatoriedad d mantenimiento
Tota instal·lació amb potencia igual o superior a 70kw, desde el moment de la recepció provisional, el titular ha de realitzar les funcions de manteniment.
El manteniment sira efectuat per empreses mantenedores. A més a les instal·lacions iguals o superiors a 5000kw hi haura un director tècnic.
A les instal·lacions de menys de 70kw s’han de mantindre d’acord amb les instruccions dels fabricnts dels equips.

Registro de las operaciones de mantenimiento.
El mantenedor ha de portar un registre de les operacions de manteniment, on se reflexin el resultat de les feines realitzades.
El registre es fara en un llibre o en fulles de treball, hi haura de figurar la següent informació:
-El titular de l’informació i l’ubicació d’aquesta.
-El titular de manteniment.
-El numero d’ordre de l’operació de l’instal·lació
-La data d’execució.
-Les operacions realitzades i el personal que les va realitzar.
-La llistas de material substituit quan s’han ralitzat operacions d’aquest tipus.
-Les observacions que es creguin oportunes.

El registre d’operacions de manteniment es farà per duplicat i s’entregarà un acopia al titular de l’instal·lació, s’ha de guardar al menos 3 anys.

Inspeccions de les instal·lacions.
La comunitat autonoma corresponent fara tantes inspeccions com cregui necessaries per comprobar i vigilar el funcionament del RITE, especialment siran inspeccionats els equips superiors a 15kw.
Els inspectors si o creuen oportú poden ordenar la inmediata reparació, precintar l’instal·lació i avisar a la companyia subministradora d’energia que suspengui el subministrament.
Els titulars poden solicitar en tot moment que les seves instal·lacions siguin reconegudes pels serveis de la corresponent comunitat autonoma.
TEMA 9: TRAMITACION DE EXPEDIENTES, EMPRESAS Y CARNETS

Classificació dels expedients de les instal·lacions.
TIPUS D’INSTAL·LACIONS
Classe 1 Potencia de l’instal·lació
1.1 Potencia compresa entre 5 i 15kw
1.2 Potencia compresa entre 15 i 70kw
1.3 Potencia major de 70kw

Instal·lacions noves sense projecte (fins a 70kw tèrmics)
Una breu memoria descriptiva de l’instal·lació, en la que i figurin el tipus, el numero i les caracteristiques de les calderes
El calcul de la potencia térmica instal·lada d’acord amb l’instrucciói ITE 03
Els planols o esquemes de l’instal·lació
El certificat de l’instal·lació subscrit per un instal·lador autoritzat

Instal·lacions noves amb projecte (mes de 70kw tèrmics)
Memoria descriptiva i anexes de calculs
Planos i esquemes
Plec de condicions tècniques
Pressupost

Reformes d’instal·lacions
S’enten per reforma d’una instal·lació tot el canvi que s’executi en ella i que impliqui una modificació de l’instal·lació existent, o modificació dels sistemes de generació de calor o cambi de la font d’energia.
Tot projecte de reforma haura de constar:
-Les ampliacions
-Els canvis de fonts d’energia
-Les modificacions d’instal·lació

Documentació de les instal·lacions
Tipus d’instal·lacions
Classe Potencia de l’instal·lació Documentació a presentar
1.1 5 a 15 kw Certificat de l’instal·lador al titular de l’instal·lació
1.2 15 a 70kw -Certificat EIC per triplicat que comprovarà i sellarà previo pago. -Calcul potencia termica -Planols de l’instal·lació -Despres entregarà 2 copies sellades 1 pel titular i l’altra per l’instal·lador.
2 2 Major de 70kw Major de 70 kw El titular o representant ddavant la EIC presentara la documentació: -Carpeta normalitzada. -Instancia de sol·licitud. -Fotocopia del DNI de la persona que firma el projecte i del NIF del titular de l’instal·lació. -Croquis de l’emplazament de l’instal·lació -Projecte tècnic -Certificat instal·lació I proves segons annexe 1. -Justificació d’equips. -Fotocopia de l’instal·lació ja existent (reforma). -Contingut de la documentació d’acord a la potencia.


Categoríes i registre d’empreses
Presentar davant l’orgasnismen territorial competent:
Estar inscrita en el registre d’establiments industrials de Catalunya.
Disposar com a minim d’un operari amb carnet d’instal·lador-mantenedor de l’especialitat sol·licitada.
Disposar dels mitjans materials necessaris adequats a l’especialitat o activitat.
Tindre un seguro de responsabilitat civil d’almenys 30 milions de pessetes.
Tindre contractat un control d’activitat com a minim amb una EIC concesionaria de la generalitat.

Registre especific
S’estableixen les següents especialitats per les emprese instal·ladores i mantenedores:
A-Especialitat en calefaccióo i aigua calenta sanitaria
B-Especialitat en climatització

El carnet te una duració de 5 anys i abans de que es caduqui s’haura de demanar la prorroga a la EIC amb la que hi tingui contracte.

Entradas relacionadas: