Classificacio dels minerals

Enviado por xuletaman y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,46 KB

         Classificació dels minerals

elements natius: minerals formats per un sol element químic
(Coure = Cu) el (Sofre = S), etc.

sulfurs i compostos afins: elements metàlics amb sofre
( Galena, Arsènic)

halurs o sals: combinacions de metalls amb halògens
(fluor i clor)
Oxids i hidròxids: combinació de metalls amb oxigen o amb un grup hidroxil(OH)
(limonita, oligist)

Carbonats, nitrats i borats: son oxisals combinades amb metalls
(calcita i malaquita)

sulfats: oxisals amb metalls pero am aspecte no metalic i duresa baixa
(destaca el guix)

fosfats i arseniats: son combinacions de fosfor o arseni am oxigen
(apatita)

Silicats:contenen silici i oxigen, són els mes abundats de la terra " tenen forma de tetaedre regular" segosn com s'ayuntin eaquestos trobarem diverses clases

----tectosilicats:
els tetraedres s'ajunten formant una xarxa tridimensional (quars) ,alguns atoms de silici poden ser subs. per alumini (ortosa i el feldspat)
---- filosilicats:
els tetraedres formen capes unides per cations (biotita i moscovita)
---- Inosilicats:
els tetraedres formen cadenes poden ser simples o compostes
---- Ciclosilicats:
els tetraedres formen anells
---- Sorosilicats:
els tetraedres de silici suneixen forman parelles
---- Nesosilicats:
presenten tetraedres independents (oliví)

Entradas relacionadas: